Algemene voorwaarden AgoraNatura

1. algemene voorschriften

1.1 AgoraNatura exploitant

De exploitant van de online marktplaats AgoraNatura, hierna "AgoraNatura" genoemd, is AgoraNatura e.V. i.G., vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur Ingo Ammermann voor NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. en de vice-voorzitter van het bestuur Prof. Dr Bettina Matzdorf voor het Leibniz Centrum voor Agrarisch Landschapsonderzoek (ZALF) e.V. en de vice-voorzitter van het bestuur Bernhard Krüsken voor de Duitse Boerenbond e.V., Charitéstraße 3, 10117 Berlijn, hierna "exploitant".

Deze AV gelden voor alle bezoekers[1] en geregistreerde gebruikers van AgoraNatura. Zij regelen de rechten en plichten bij het bezoeken en het gebruik van alle beschikbare functies. Aanvullend op deze AV zijn de Privacybeleid van de exploitant, de voorwaarden van hun betalingsdienstaanbieder Secupay (https://secupay.com/de/agb), de annuleringsvoorwaarden van de aanbieder (zie de link op de desbetreffende pagina van de aanbieding), andere informatie die door de aanbieder in de beschrijving van de aanbieding en de wettelijke informatie in het Afdruk waarnaar hierbij uitdrukkelijk wordt verwezen.

Voorts wordt erop gewezen dat de exploitant geen contractuele partner wordt van de contracten die tussen gebruikers op AgoraNatura worden gesloten, maar dat het aanbod van AgoraNatura uitsluitend het niet-bindend bekijken van aanbiedingen en het sluiten van contracten tussen aanbieders en investeerders vergemakkelijkt. maakt het mogelijk. Elke aanbieder is verantwoordelijk voor zijn eigen aanbod, waarvan de beschrijving de basis vormt voor de op AgoraNatura gesloten rechtshandeling.


[1] Met het oog op een betere leesbaarheid wordt hierna afgezien van het gebruik van sekseneutrale formuleringen of koppelformules. In principe wordt echter elk geslacht bedoeld.

1.2 Beschrijving van AgoraNatura

AgoraNatura is een online marktplaats voor gecertificeerde natuurbehoudprojecten. AgoraNatura is bedoeld om het natuurbehoud engagement van bedrijven en particulieren als investeerders in het behoud, de bevordering en / of ontwikkeling van biodiversiteit en ecosysteemdiensten (hierna: "levering van biodiversiteit en natuurdiensten") te ondersteunen en om aanvullende fondsen te verstrekken voor effectief natuurbehoud werk. AgoraNatura is opgericht als onderdeel van het gezamenlijke onderzoeks- en implementatieproject AgoraNatura - NaturMarkt (2015-2021; Nationale Biodiversiteitsstrategie). De partners in AgoraNatura waren het Leibniz Centrum voor Agrarisch Landschapsonderzoek (ZALF) e.V., de Universiteit van Greifswald en Deutsche Umwelthilfe e.V.

AgoraNatura biedt natuurlijke en publiekrechtelijke rechtspersonen (bv. consumenten, bedrijven, gemeenten, verenigingen) verschillende mogelijkheden om te investeren in de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in de vorm van concreet voorgestelde projecten door aanbieders. Alle gepubliceerde projecten waarvan de realisatie op AgoraNatura kan worden geïnvesteerd, worden volgens de wet op het natuurbehoud geïnventariseerd.plus-norm en voldoen aan de criteria daarvan. Elke verwijzing in deze AV naar de Natuurplus-Standaard is een verwijzing naar de definitie van de Natuurplus-Normen onder www.naturplus-standard.dewaarbij de inhoud van de natuurplus-normen worden gepubliceerd. AgoraNatura behoudt zich het recht voor om verdere certificeringsnormen in deze AV op te nemen indien dit bevorderlijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van AgoraNatura.

De aandelen in de financiering van de biodiversiteit en de natuurdiensten in de aanbestede projecten worden belichaamd in certificaten, die in een investeringscertificaat in kaart worden gebracht.

Dit levert informatie op over het investeringsaandeel in het project, dat tot uiting komt in een bepaald aantal verworven certificaten, en dus over de levering van biodiversiteit en natuurdiensten die op projectgerelateerde procentuele basis worden bevorderd.

Het investeringscertificaat maakt duidelijk dat de investeringsaandelen en -certificaten onvervreemdbaar zijn. Tevens verklaart het de investeerder dat de investeringsaandelen en -certificaten niet geldig zijn op verplichte markten of niet anderszins beschikbaar zijn voor compensatie met andere instrumenten voor klimaat-, milieu-, natuur- en landschapsbescherming. Deze verplichte markten en instrumenten omvatten met name de mechanismen van de wet op de handel in broeikasgasemissierechten (TEHG), compensatie- en vervangingsmaatregelen of Compensatiemaatregelen voor ingrepen in natuur en landschap volgens de federale natuurbeschermingswet (BNatSchG), de natuurbeschermingswetten van de deelstaten, het Baugesetzbuch, de federale mijnbouwwet of volgens andere regelingen, maar ook vergelijkbare wettelijke instellingen waarmee ingrepen (ook vooraf) kunnen worden gecompenseerd door middel van maatregelen (zoals ecopunten/ecorekening en ecopoolbenadering), alsmede maatregelen waarvoor reeds EU- of overheidsfinanciering beschikbaar is, bijvoorbeeld methoden voor landbeheer die bevorderlijk zijn voor klimaat- en milieubescherming in het kader van de zogenaamde vergroening. De gedane investeringen bevorderen dus altijd de levering van biodiversiteit en natuurdiensten, naast andere instrumenten.

Voor elk ingeschreven project kunnen inschrijvers verschillende certificaten genereren, die elk een in aanmerking komend aandeel van het ingeschreven project vertegenwoordigen. Investeerders kunnen investeren in een certificaat dat is uitgegeven in overeenstemming met deplus-Daarmee kunnen zij via hun investeringen ook investeren in biodiversiteit en natuurdiensten, waardoor hun aandeel in de investering in het project en hun individuele steun voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten toeneemt. Zij kunnen ook investeren in meerdere certificaten, waardoor hun aandeel in de investering in het project en hun individuele steun voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten toeneemt.

Agora Natura biedt investeringsmogelijkheden van verschillende aard. Enerzijds kan worden geïnvesteerd in de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in het kader van een prestatie-uitwisselingscontract (gestructureerd als een contract voor diensten of werken), wat resulteert in concrete vorderingen op de leverancier. Anderzijds kunnen ook schenkingen worden gedaan voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten. Als bevestiging, maar niet als tegenprestatie, krijgt de investeerder in dit geval in het kader van een investeringscertificaat de uit zijn schenking blijkende certificaten toegewezen. Bovendien ontvangen investeerders in het geval van een schenking rechtstreeks van de aanbieder een fiscaal relevante financieringsbevestiging, mits de aanbieder voldoet aan de fiscaalrechtelijke voorwaarden voor de non-profitstatus.

De verstrekker(s) beslist (beslissen) over het soort investeringsmogelijkheid - in het kader van een overeenkomst voor de uitwisseling van diensten en/of door middel van donaties in het kader van een schenkingsovereenkomst. Er zij op gewezen dat investeringen door middel van een donatie alleen projecten kunnen ondersteunen die gericht zijn op de uitvoering van maatregelen. Projecten waarin alleen kan worden geïnvesteerd in concreet meetbare resultaten van maatregelen of projectsuccessen kunnen daarentegen niet het voorwerp van een investering bij wijze van schenking zijn.

In detail, de Functionaliteit en gebruiksvoorwaarden van AgoraNatura onder 3. en de Investeringsproces beschreven onder 4.

1.3 De Naturplus-norm

Aangezien de inhoud van de Natuurplus-Normen onder www.naturplus-standard.de worden gepubliceerd, is de volgende beschrijving van de norm niet beslissend en heeft zij geen rechtsgevolgen.

De aardplus-Standaard is een standaard voor natuurbehoudsprojecten voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten, ontwikkeld door het Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., de universiteit van Greifswald en het Institute for Sustainable Development of Natural Areas of the Earth (DUENE) e.V. in het kader van het AgoraNatura - NaturMarkt onderzoek en het gezamenlijke project "Inwertsetzung von Klima und Naturschutzmaßnahmen in den Nationalen Naturlandschaften Deutschlands". Het bestaat uit een algemeen toepasbare catalogus van criteria voor de registratie van biodiversiteit en natuurdiensten in natuurbeschermingsprojecten. Deze beschrijven specifieke eisen voor projectontwikkeling en methodologieën, alsmede regels voor het meten, rapporteren en verifiëren van biodiversiteit en geleverde natuurdiensten. Doel is deze diensten zoveel mogelijk te kwantificeren. De criteria vereisen documentatie van de uitvoering en monitoring. Het type en de frequentie van de documentatie en monitoring worden vastgelegd in een projectbeschrijving, waarin de projecten met de uit te voeren maatregelen en de verwachte resultaten op een transparante en begrijpelijke manier worden beschreven. De projectbeschrijving vormt de basis voor het certificeringsverslag, waarin wordt nagegaan of aan alle criteria van de norm is voldaan. De certificering van AgoraNatura-projecten wordt uitgevoerd door agrathaer GmbH.

De inschrijvers krijgen bijstand bij het ontwerp van de projecten in de volgende gevallen www.naturplus-standard.de worden verschillende methoden gepresenteerd die geschikt kunnen zijn voor het kwantificeren van biodiversiteit en natuurdiensten. Verder staan op de AgoraNatura-pagina's verschillende projecttypes die binnen het onderzoek en het gezamenlijke project AgoraNatura - NaturMarkt als voorbeeld zijn ontwikkeld. Deze voldoen aan de criteria van de Naturplus-normen betreffende de te gebruiken methoden en de regels voor het meten, rapporteren en verifiëren van geleverde diensten voor biodiversiteit en natuurdiensten. Aanbieders kunnen hiernaar verwijzen voor individueel projectontwerp. Zelfs de projecten die de voorbeeldprojecttypes volgen, worden individueel ontworpen volgens de norm voor natuurbehoud.plus-standaard.

Actieve certificering volgens de Natuurplus-Standaard garandeert uitsluitend de ecologische kwaliteit van het projectaanbod in termen van de levering van biodiversiteit en natuurdiensten, ongeacht of het project wordt gefinancierd in het kader van een prestatie-uitwisselingscontract of via donaties. De certificering is een voorwaarde voor de publicatie van een project als invitatio ad offerta (uitnodiging tot het indienen van een offerte) op AgoraNatura.

2. definities

"AgoraNatura" is de online marktplaats via welke aanbieders hun projecten kunnen beschrijven en aanbieden voor investering door middel van prestatie-uitwisselingscontracten of donaties, die bedoeld is om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken voor het initiëren van wettelijke transacties en via welke wettelijke transacties voor investeringen in de levering van biodiversiteit en natuurdiensten worden verwerkt, met inbegrip van de gebieden voor het creëren van biedingen, de certificering van biedingen, de communicatie tussen gebruikers en de verstrekte backoffice (dashboard), die alleen kan worden bekeken door geregistreerde gebruikers. AgoraNatura en haar functies worden in detail beschreven in deze AV.

"Providers" zijn geregistreerde gebruikers die een project op AgoraNatura plaatsen en betaald krijgen voor het leveren van biodiversiteits- en natuurdiensten (eventueel met inschakeling van derden).

"Afgifte van een certificaat" is de definitieve digitale bevestiging van de bezetting van het certificaat na het sluiten van de overeenkomst in het investeringscertificaat.

"Aanbesteding voor een project" (ook: "projectaankondiging") of "publicatie van een aanbieding" (ook: "publicatie van een aanbieding") zijn synoniem met het plaatsen van het project op AgoraNatura door de aanbiedende partij, vrijgegeven door de exploitant na succesvolle certificering, met als doel aanbiedingen toegankelijk te maken en voor te stellen aan bezoekers en geregistreerde gebruikers met als doel investeringsaanbiedingen te vragen ("invitatio ad offerendum") in het kader van contracten voor dienstenruil of door donatie.

"Klaar voor uitbetaling" is het tijdstip waarop het totale investeringsbedrag binnen de gespecificeerde financieringsfase is bereikt en alle betalingen zijn ontvangen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de gekozen betalingswijze en de aanvaarding van alle investeringen door de aanbieder.

"Bewoning van een certificaat" is de koppeling van een belegging met een daartoe bestemd certificaat.

"Levering van biodiversiteit en natuurdiensten". is de instandhouding en/of bevordering en/of ontwikkeling van biodiversiteit en/of natuurdiensten door een aanbieder in het kader van een project waarvoor een investering is aangevraagd om specifieke maatregelen uit te voeren en/of een specifieke maatregel of projectsucces te bewerkstelligen.

 "Orderbevestiging" is de elektronische ontvangstbevestiging van de bestelling in de zin van § 312i lid 1 nr. 3 BGB.

 "Bezoeker" zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die AgoraNatura bezoeken om aanbiedingen te bekijken of om contracten af te sluiten. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om zich te registreren als geregistreerde gebruikers om uitgebreide functies van AgoraNatura te gebruiken terwijl ze ingelogd zijn.

"Deelname aan een project" is de terbeschikkingstelling van een bepaalde som geld voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in een specifiek project in het kader van een dienstenruilcontract of door schenking, hetgeen wordt bevestigd door de overhandiging van een investeringscertificaat. Participatie moet in het vennootschapsrecht niet worden opgevat als een projectaandeel in de zin van participatierechten of dergelijke; zij symboliseert slechts een investering in een project.

"Documentatie" is de opstelling van de uitvoerings- en toezichtsverslagen van de dienstverlener overeenkomstig de Natuurplus-Normen.

"Uitvoering van een project" is de uitvoering van het project door middel van bepaalde maatregelen volgens de projectbeschrijving en de projectdocumentatie en de indiening van verslagen door de dienstverlener en/of, afhankelijk van het project, het verplicht behalen van een bepaalde succesmaat.

"Aangemelde gebruikers" zijn geregistreerde gebruikers die zich hebben geregistreerd (ingelogd) om de geavanceerde functies van AgoraNatura te gebruiken tijdens hun bezoek aan AgoraNatura.

"Indiening van een projectvoorstel" is het indienen van een concreet projectconcept voor certificering en vervolgens publicatie als offerte of inschrijving als project op AgoraNatura.

"Totaal investeringsbedrag" is de totale som van alle vooraf door de inschrijver opgegeven investeringen voor de verwezenlijking van het aangeboden project. Het komt overeen met de som van de prijs van alle aangeboden investeringsaandelen (certificaten).

"Investeren" zijn gebruikers die een investering doen, d.w.z. die het project van een dienstverlener financieel steunen door middel van een donatie of door een vergoeding in het kader van een dienstenuitwisselingscontract.

"Investering" is de betaling van een geldbedrag door een investeerder voor de verwezenlijking van een project door een aanbieder, hetzij in het kader van een overeenkomst voor de uitwisseling van diensten, hetzij in het kader van een schenking.

"Investeringsvoorstel" is het bindende aanbod om te investeren door het bestelproces te voltooien (door op de knop "bestellen met kosten" te drukken) op AgoraNatura.

"investeringsaandeel" is het feitelijke aandeel van een investering in een project, d.w.z. de verhouding tussen de investering van een investeerder en de totale investering die door de aanbieder is vastgesteld, zoals blijkt uit het aantal certificaten dat een investeerder na de sluiting van het contract overhandigt. Een investeringsaandeel vertegenwoordigt dus de mate waarin een investeerder financieel participeert in een project.

"Investeringscertificaat" is de bevestiging van het aantal individuele certificaten van een project dat door een investeerder wordt bezet en de numerieke verhouding daarvan tot het totale aantal bezette certificaten in een project. Het investeringscertificaat bevat ook bewijs of de investering is gedaan via een overeenkomst tot uitwisseling van diensten of via een schenking. Het investeringscertificaat vermeldt ook dat de certificaten niet te koop zijn en niet voor de verplichte markt bestemd zijn.

"Investeringsbedrag" is de individuele financiële investering van een belegger in certificaten.

"Service exchange contract" is een opdracht voor diensten overeenkomstig § 611 BGB voor de uitvoering van maatregelen en de documentatie daarvan "zonder belofte van succes" (AgoraNatura-formulering: "belofte van maatregelen en documentatie") of een opdracht voor werkzaamheden overeenkomstig § 631 BGB voor de uitvoering van maatregelen "met belofte van succes" (AgoraNatura-formulering: "belofte van succes"); de indeling wordt gemeten aan de hand van de projectbeschrijving.

"Maatregelen" zijn activiteiten die door de aanbieders worden uitgevoerd om biodiversiteit en natuurdiensten te leveren in het kader van het beschreven project.

"Maatregel uitvoering" is de uitvoering van één enkele maatregel om biodiversiteit en natuurdiensten te leveren volgens de projectbeschrijving.

"Succes van de maatregelen" is de succesvolle voltooiing van één enkele maatregel om biodiversiteit en natuurdiensten te leveren volgens de projectbeschrijving.

"Toezichts- en uitvoeringsverslag is de tijdgebonden, transparante, projectbegeleidende en ordelijke bundeling van alle informatie over de volgens de projectbeschrijving uitgevoerde maatregelen, alsmede de schriftelijke samenvatting van de ontwikkeling van de beoogde resultaten volgens de methoden en tijdstippen die door de aanbieder in de projectbeschrijving zijn aangegeven.

"Natuurplus-Standaard" de certificeringsnorm is in overeenstemming met de www.naturplus-standard.de gepubliceerde voorwaarden; de beschrijving daar is gezaghebbend.

"Partijen" zijn investeerders en aanbieders.

"Project" is het project van een leverancier voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten, inclusief de meting, kwantificering, beschrijving, verificatie, toetsing en presentatie ervan in overeenstemming met de Natuurplus-Normen. Een project kan verschillende maatregelen omvatten.

"Projectbeschrijving" is een verzameling informatie die een specifieke aanbieding beschrijft. De gegevens worden op gestructureerde wijze vastgelegd en gevalideerd in een ter beschikking gesteld formulier. Zij vormen vervolgens de basis van de certificering en zijn tevens de basis voor de presentatie van het aanbod op de online marktplaats (in verschillende formaten).

"Project succes" is de succesvolle voltooiing van een project om biodiversiteit en natuurdiensten te leveren volgens de projectbeschrijving.

"Projecttypes" zijn door AgoraNatura beschreven aanbevelingen als hulpmiddel voor aanbieders van methoden die vereist zijn voor certificering volgens de Naturplus-Standaard worden geaccepteerd.

"Geregistreerde gebruikers" zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die zich hebben geregistreerd om uitgebreide functies van AgoraNatura te gebruiken.

 "Registratie" is de opening van een gebruikersaccount op AgoraNatura na het doorlopen van de registratieprocedure voorzien in deze AV.

"Service Fee" is de vergoeding verschuldigd door de leverancier aan AgoraNatura in overeenstemming met deze AV ter dekking van eventuele restitutiekosten en voor de levering van dit platform, vermeerderd met de toepasselijke BTW.

"Donatie" is het verstrekken van een bepaald bedrag voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in een specifiek project in het kader van een schenkingsovereenkomst.

"Gepubliceerd project" is het op AgoraNatura gepubliceerde projectvoorstel, dat dus toegankelijk is voor investeringen en door de inschrijvers moet worden uitgevoerd zodra het klaar is voor uitbetaling.

"Certificaten" zijn bewijzen van de verwachte levering van gekwantificeerde biodiversiteit en natuurdiensten op een oppervlakte van elk 100 m" per jaar, waaraan een bepaalde prijs wordt toegekend.

"Certificering" is de verificatie en bevestiging van de overeenstemming van een individueel project dat in de projectbeschrijving wordt gepresenteerd met de criteria van het Natuurplus-normen. Het is een voorwaarde voor het inschrijven op een project of het publiceren van een offerte op AgoraNatura.

"Certificeringsrapport" is het bevestigende resultaat van de geformaliseerde toetsing van de projectbeschrijvingen aan de criteria van het Natuurplus-normen en een voorwaarde voor certificering.

"Certificeringsinstantie" is de door AgoraNatura aangewezen instantie om aanbiedingen te certificeren overeenkomstig de in deze AV bedoelde certificeringsnormen.

3. werking en gebruiksvoorwaarden van AgoraNatura

Het gebruik van AgoraNatura is vrijwillig. Het dient niet voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen. Bezoekers kunnen AgoraNatura bekijken zonder zich te registreren en kunnen alle gebieden bekijken die zijn vrijgegeven voor niet-geregistreerd gebruik. Bepaalde functionaliteiten van AgoraNatura zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers zijn aansprakelijk voor alle activiteiten die zij ondernemen in het kader van het gebruik van AgoraNatura. De exploitant behoudt zich het recht voor om geregistreerde gebruikers uit te sluiten van het gebruik van AgoraNatura in het geval van juridische schendingen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

3.1 Registratie

Het contract voor het gebruik van AgoraNatura als geregistreerde gebruiker wordt gesloten door registratie en activering als gebruiker. Registratie kan alleen worden uitgevoerd door personen met volledige rechtsbevoegdheid en degenen die handelen met de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Geregistreerde gebruikers in de zin van deze AV kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De registratie als geregistreerde gebruiker is gratis. Voor dit doel en voor het gebruik van uitgebreide functies van AgoraNatura, moeten aanbieders en beleggers hun voor- en achternaam opgeven, en in het geval van registratie als een rechtspersoon, de naam en rechtsvorm, alsmede een geldig e-mailadres. Aanbieders moeten ook geschikte bankgegevens en hun postcode verstrekken. (Potentiële) beleggers moeten ook een factuuradres opgeven.

Om een gebruikersaccount te openen moet een gebruikersnaam en een wachtwoord worden gekozen. De registratie geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming volgens de zogenaamde double opt-in procedure. Voor de definitieve registratie moet binnen 72 uur een per e-mail verzonden activeringslink worden opgeroepen.

3.2 Diensten en tegenprestatie

De exploitant zorgt voor de technische vereisten voor het gebruik van AgoraNatura en voorziet de geregistreerde gebruikers van een gebruikersaccount. De exploitant zal zich inspannen om AgoraNatura en haar functies zo ononderbroken mogelijk beschikbaar te stellen. Er wordt echter geen specifieke beschikbaarheid beloofd. In het bijzonder heeft de exploitant het recht om AgoraNatura regelmatig en ongepland offline te halen voor onderhoudswerkzaamheden. De exploitant is ook gerechtigd om de functionaliteit, het uiterlijk of andere kenmerken van AgoraNatura te wijzigen. Toegang wordt alleen verleend tot de huidige versie van AgoraNatura. De exploitant adviseert bieders over de publicatie van een offerte of de aanbesteding van een project naar eigen goeddunken. De individuele overeenkomst van speciale diensten tegen vergoeding is in principe mogelijk, maar wordt per geval onderzocht. De exploitant geeft het ingediende projectvoorstel door aan de natuurbeschermingsautoriteiten.plus-De certificatie-instelling is gelegitimeerd door de AgoraNatura standaard. Aan de rapportageverplichtingen van de aanbieder wordt voldaan door het invoeren van de rapporten via de account bij AgoraNatura. Het platform laat bijlagen toe tot een grootte zoals weergegeven op het platform, maar ten minste 5 MB. Indien het platform om technische redenen niet beschikbaar is, zijn de aanbieders toch verplicht het rapport in te dienen; dit moet dan op een andere wijze elektronisch gebeuren tegenover de investeerders en de certificatie-instelling.

Als de exploitant van AgoraNatura verandert, neemt de opvolger de rechten en plichten van de vorige exploitant over. De overdracht en verwerking van gegevens worden beheerst door het privacybeleid van de exploitant en de opvolger, alsmede door de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR). De rechten van de betrokkenen worden ook geregeld door de EU-verordening inzake gegevensbescherming.

De diensten van AgoraNatura kunnen onderworpen zijn aan vergoedingen, die worden uiteengezet in een afzonderlijk Prijslijst worden gedefinieerd. Alleen wanneer een dergelijke prijslijst is gepubliceerd op het platform zullen vergoedingen in rekening worden gebracht voor de diensten die zijn gespecificeerd in de prijslijst. De details met betrekking tot het registratieproces en het gebruik van andere diensten worden beschreven op de juiste plaats op AgoraNatura. De Operator is gemachtigd om onafhankelijk het aanbod van diensten op elk gewenst moment bij te werken en uit te breiden.

3.3 Sluiten van contracten op AgoraNatura

De door de bieders op AgoraNatura geadverteerde projecten of gepubliceerde aanbiedingen zijn slechts juridisch niet-bindende uitnodigingen tot het indienen van een investeringsaanbod door de potentiële investeerder (invitatio ad offerendum). De bieders zijn verplicht de gebruikers op passende wijze over het project te informeren. Dit gebeurt via de projectbeschrijving van de bieder. Hoe de bieder de projectbeschrijving moet structureren en welke andere relevante documenten moeten worden ingediend, wordt beschreven in het desbetreffende onderdeel van AgoraNatura en is gebaseerd op de specificaties van de exploitant.

De inschrijvers schrijven een project in of publiceren een offerte voor investeringen in het kader van een (1) schenkingscontract of een contract voor de uitwisseling van diensten, d.w.z. (2) een dienstencontract of een (3) werkcontract.

Het is niet mogelijk om een project zowel voor investeringen in het kader van een prestatie-uitwisselingscontract als door schenking aan te besteden.

Het indienen van een investeringsofferte vindt plaats na het selecteren van een aantal certificaten (toevoegen aan winkelwagentje) en het doorlopen van het bestelproces door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te drukken. Dit geldt voor alle drie de verschillende investeringsopties in de levering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

In het geval van een investering via een dienstenruilcontract, d.w.z. een dienstencontract of een contract voor werk en diensten, dient de investeerder een bindend vergoedingsaanbod voor de geselecteerde vergoedingen in door op de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" te drukken en ontvangt hij onmiddellijk een elektronische orderbevestiging. Indien de aanbieder het aanbod aanvaardt, ontvangt de investeerder een bevestiging van de sluiting van het dienstenruilcontract.

De aanvaarding van een aanbod van een investeerder tot het sluiten van een overeenkomst (dienstenruilovereenkomst of schenkingsovereenkomst) moet onmiddellijk na de ontvangst ervan door de aanbiedende partij (verzending door AgoraNatura) worden aangegeven. Na een termijn van twee weken na ontvangst van het investeringsaanbod wordt het geacht te zijn aanvaard. Door het sluiten van de overeenkomst verplicht de investeerder zich tot betaling van het investeringsbedrag. 

Aanbieders zijn niet verplicht investeringsaanbiedingen te aanvaarden. In geval van niet-aanvaarding worden reeds gedane betalingen onmiddellijk aan de afgewezen belegger terugbetaald. Verdere details worden vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de volgende paragrafen. Alle overeenkomsten worden gesloten onder het voorbehoud dat alle beschikbare certificaten bezet zijn. Twee weken na de betaaldatum worden de gekochte certificaten in het beleggingscertificaat uitgegeven. Dit wordt onverwijld elektronisch aan de belegger toegezonden. Indien het totale investeringsbedrag niet is bereikt na het verstrijken van de door de aanbieder in de projectbeschrijving vermelde investeringsperiode na de eerste publicatie van de invitatio ad offerendum op AgoraNatura, d.w.z. indien niet alle beschikbare certificaten met een investering zijn bezet, ontvangen de investeerders hun investeringsbedrag zonder rente terug. De terugbetaling moet vier weken na afloop van de investeringsperiode plaatsvinden.

In het geval van een belegging via schenking doet de belegger een bindend schenkingsaanbod ter hoogte van het investeringsbedrag voor de geselecteerde certificaten door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te drukken. De belegger ontvangt een elektronische bevestiging van de indiening van het schenkingsaanbod. Indien de aanbieder het aanbod aanvaardt, ontvangen de beleggers een elektronische bevestiging van de aanvaarding. De schenkingsovereenkomst tussen de aanbieders en de investeerders wordt zonder afzonderlijke verklaring gesloten indien alle voor een project aangeboden certificaten door investeringen zijn gedekt. Twee weken na de betalingstermijn worden de verworven certificaten uitgegeven in het investeringscertificaat. Dit wordt onverwijld aan de investeerders toegezonden. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften wordt door de aanbiedende partij ook een fiscaal relevant schenkingscertificaat aan de investeerder afgegeven. Ook in het geval van een investering door schenking krijgen de investeerders hun investeringsbedrag terug als het totale investeringsbedrag na de eerste publicatie van de invitatio ad offerendum op AgoraNatura niet wordt bereikt binnen de door de aanbieder in de projectbeschrijving vermelde investeringsperiode.

Indien contracten voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten voortijdig worden beëindigd, wordt de exploitant daarvan in tekstvorm in kennis gesteld. In het bijzonder wordt de volgende informatie verstrekt: de reden voor de beëindiging, indien van toepassing de financieringsstatus in het geval van projecten met verscheidene investeerders, alsmede bewijzen van ingeleide terugbetalingsprocedures.

3.4 Gebruiksvoorwaarden voor aanbieders

3.4.1 Gebruik van het platform

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens en de overdracht ervan aan projectpartners of derden zijn onderworpen aan het Privacybeleid van de aanbieder. De aanbieders maken zich deze gegevensbeschermingsverklaring eigen voor hun gebruik van AgoraNatura tegenover beleggers.

Als geregistreerde gebruikers op AgoraNatura kunnen inschrijvers elektronisch projectvoorstellen indienen voor certificering als een publiceerbare aanbieding of een aanbestedbaar project. De projectbeschrijving zal worden beoordeeld op naleving van de criteria van de aardplus-normen en gecertificeerd. Door het indienen van het projectvoorstel stemmen de inschrijvers in met de publicatie van de offerte of de aanbesteding van het project op AgoraNatura als invitatio ad offerendum (uitnodiging tot het indienen van een offerte) na succesvolle certificering. Indien het ingediende projectvoorstel voldoet aan de aardplus-Als het bod niet aan de norm voldoet, wordt de bieder daarvan elektronisch in kennis gesteld en wordt het bod of het project niet op AgoraNatura gepubliceerd.

Er bestaat geen recht op certificering of publicatie van een ingediend projectvoorstel.

Bij de bekendmaking van een aanbieding of een uitnodiging tot inschrijving voor een project als invitatio ad offerendum moeten de bieders de op hen toepasselijke wettelijke bepalingen in acht nemen, met name de informatieverplichtingen uit hoofde van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) en de wet tot invoering van het Duitse burgerlijk wetboek (EGBGB). Beleggers moeten van de aanbieder een herroepingsrecht krijgen. Voor het herroepingsbeleid moeten de aanbiedende partijen gebruik maken van het door AgoraNatura verstrekte model van herroepingsbeleid dat is afgestemd op de bepalingen van de wet tot invoering van het Duitse burgerlijk wetboek (EGBGB). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunnen beleggers gebruik maken van het herroepingsformulier overeenkomstig de wet tot invoering van het Duitse burgerlijk wetboek (EGBGB), dat de aanbieder op de website plaatst. De aanbieders koppelen hun herroepingsbeleid aan het modelformulier voor herroeping. De aanbieder stelt hiervoor de technische vereisten ter beschikking.

De inschrijvers zijn verplicht de in de projectdocumenten genoemde verslagen tijdig in te dienen op de door AgoraNatura aangegeven locatie.

De servicevergoeding (zie prijslijst) is verschuldigd wanneer de ontbindende voorwaarde van de overeenkomst tot uitwisseling van diensten of de schenkingsovereenkomst (zie 4.1.1.) niet langer van toepassing is.

De servicevergoeding omvat de transactiekosten voor betalingen aan de aanbieder. Het resterende saldo is verschuldigd aan de exploitant.

3.4.2 Auteursrechten op afbeeldingen, films en teksten; persoonlijke rechten en andere rechten van derden

De aanbiedende partijen zijn gerechtigd om de door hen op AgoraNatura gebruikte afbeeldingen, films en teksten te gebruiken op de wijze zoals zij bedoeld zijn. Dit geldt telkens ook voor de inhoud van de afbeeldingen, films en teksten en de daarin getoonde, genoemde of bedoelde personen. De aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van het auteursrecht op de gebruikte beelden, films en teksten en voor de bescherming van persoonlijke rechten (zoals het recht op de eigen afbeelding) en andere rechten van derden in het kader van het gebruik van de beelden, films en teksten en zijn aansprakelijk voor wetsovertredingen. De aanbieders verkrijgen de nodige toestemmingen alvorens de beelden, films en teksten te gebruiken.

Het gebruik van de beelden, films en teksten door de aanbiedende partij op AgoraNatura vormt geen gebruik door AgoraNatura. AgoraNatura heeft het recht om de beelden, films en teksten die door de aanbieders op AgoraNatura worden gebruikt te gebruiken voor de marketing van het platform. Naast verslagen van projecten op het AgoraNatura platform zelf, omvat dit

 • projecten en AgoraNatura promoten op sociale mediakanalen,
 • de pers en public relations werkzaamheden voor AgoraNatura,
 • de creatie van alle soorten gedrukte media,
 • het gebruik van extracten voor de productie van filmclips en
 • het recht van investeerders om elders dan op AgoraNatura beelden, films en teksten met betrekking tot hun respectieve projecten te publiceren, te verspreiden, te reproduceren, tentoon te stellen, te presenteren en publiek toegankelijk te maken, waarbij de respectieve auteur wordt genoemd.

De inschrijvers zijn verplicht over de overeenkomstige gebruiksrechten te beschikken en deze aan AgoraNatura te verlenen. Door het indienen van de projectvoorstellen voor certificering, geven de bieders automatisch hun toestemming voor het gebruik van de beelden, films en teksten gebruikt door AgoraNatura op de hierboven beschreven manier en garanderen AgoraNatura dat het gebruik van de beelden, films en teksten gebruikt door AgoraNatura voor de marketing van het platform zoals hierboven beschreven geen inbreuk maakt op persoonlijke rechten en andere rechten van derden en dat de nodige toestemmingen zijn verkregen.

AgoraNatura en de exploitant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juridische inbreuken door de aanbiedende partij. In het geval van vorderingen tegen AgoraNatura of de exploitant door derden, hebben AgoraNatura of de exploitant het recht om een overeenkomstige volledige ontheffing van aansprakelijkheid van de verantwoordelijke aanbieder te eisen. De verantwoordelijke aanbieder is verplicht AgoraNatura of de exploitant te vergoeden voor alle kosten en schade als gevolg van een vordering van een derde partij.

3.5 Gebruiksvoorwaarden voor beleggers

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens en de overdracht ervan aan projectpartners of derden zijn onderworpen aan het Privacybeleid van de exploitant. Niet-geregistreerde potentiële investeerders kunnen als bezoeker alle delen van AgoraNatura bekijken die zijn vrijgegeven voor niet-geregistreerd gebruik, bijvoorbeeld de gepubliceerde aanbiedingen of de projecttenders. Investeerders kunnen uitgebreide functies van AgoraNatura alleen gebruiken als geregistreerde gebruikers.

4. het investeringsproces

De investeerders bevorderen de levering van biodiversiteit en natuurdiensten via een specifiek project, dat door de aanbieder wordt uitgevoerd. Zodra het totale investeringsbedrag is bereikt, zijn de aanbieders verplicht het gecertificeerde project overeenkomstig de projectbeschrijving uit te voeren en moeten zij de door de investeerders verstrekte investeringsmiddelen daarvoor gebruiken. AgoraNatura maakt het mogelijk concrete investeringsaandelen in de vorm van certificaten in een project te verwerven, die blijken uit het investeringscertificaat. Daartoe verdelen de aanbieders het totale investeringsbedrag in investeringsaandelen, die worden vertegenwoordigd door het totale aantal uitgegeven certificaten. De uitgegeven certificaten in relatie tot het totale investeringsbedrag zijn numeriek, maar niet kwalitatief gerelateerd aan het totale gebied met de daar geleverde biodiversiteit en natuurdiensten. De uitgegeven certificaten hebben dus alleen betrekking op het totale gebied en zijn zelf niet gerelateerd aan specifieke deelgebieden. Een investeerder bevordert altijd slechts een deel van het totale project, maar niet een specifiek deel van het gebied.

4.1 Ontwerp van het project

De wijze en het tijdschema van de investering hangen af van de respectieve projecten. De projectbeschrijving wordt het voorwerp van het contract. Indien het project niet overeenkomstig de projectbeschrijving wordt uitgevoerd, worden alle betaalde bedragen terugbetaald. De aanbieders informeren de investeerders overeenkomstig de in de projectbeschrijving gespecificeerde controle- en uitvoeringsrapportage. Zij zijn verplicht elke afzonderlijke investeerder informatie uit de documentatie te verstrekken. De informatie wordt op gestandaardiseerde wijze elektronisch verstrekt via de verslagen van de dienstverrichter.

Afhankelijk van de opzet van het project hebben investeerders de volgende financieringsmogelijkheden via investeringen:

 1. Investeerders kunnen worden gecompenseerd voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in het kader van een natuurbehoudsovereenkomst.plusHet schenkingsmodel kan worden gebruikt indien de verstrekker door het bevoegde belastingkantoor is erkend als organisatie zonder winstoogmerk. Het schenkingsmodel kan worden gebruikt indien de verstrekker door het bevoegde belastingkantoor als organisatie zonder winstoogmerk is erkend en de investering bestemd is voor charitatieve doeleinden in de zin van §§ 52, 53 AO (Duitse belastingwetgeving) en geen eigen economische doeleinden nastreeft. De investering moet dan worden gebruikt voor het doel van de beschreven projectmaatregelen. Naast een schenkingscertificaat van de verstrekker ontvangen de investeerders een investeringscertificaat over hun deelname aan de bevordering van het project, waaruit het - door certificaten vertegenwoordigde - investeringsaandeel blijkt. Het investeringscertificaat en de daarop afgebeelde certificaten alsmede het daarop afgebeelde investeringsaandeel vormen geen tegenprestatie voor de betaling. In het geval van een schenking is de deelname aan een project van immateriële aard. Indien het project niet kan worden uitgevoerd, kan de schenking overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden teruggevorderd. In geval van terugbetaling van een schenking overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden de rechtsgevolgen voor de afgegeven certificaten en het investeringscertificaat bepaald overeenkomstig hoofdstuk 4.2.
 2. De overeenkomst voor de uitwisseling van diensten in de vorm van een dienstencontract ("verbintenissen inzake maatregelen en documentatie") stelt de investeerders in staat de aanbieder een bepaalde proportionele investering te betalen voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in het kader van een door de natuur gefinancierde projectplus-De dienstverrichter verbindt zich ertoe vooraf bepaalde specifieke maatregelen uit te voeren en de uitvoering en de resultaten ervan te documenteren. De dienstverlener verbindt zich ertoe vooraf bepaalde specifieke maatregelen uit te voeren en de uitvoering en de resultaten ervan te documenteren. Bij een dienstencontract wordt de vergoeding betaald voor het feit dat de maatregelen en resultaten worden uitgevoerd en gedocumenteerd zoals beloofd (activiteiten), maar niet voor het feit dat een specifieke maatregel daadwerkelijk succes heeft. Het doel van de maatregelen is het bereiken van een verbetering ten opzichte van het referentiescenario. De investeerders ontvangen een investeringscertificaat voor hun deelname aan de projectfinanciering, waarin de verworven certificaten worden vermeld die hun respectieve investeringsaandelen bewijzen. De details worden bepaald door de projectbeschrijving. Afhankelijk van de opzet van het project kunnen de investeerders hun investering overeenkomstig de wettelijke bepalingen terugvorderen indien het project niet of niet volledig kan worden uitgevoerd. De juridische gevolgen voor de afgegeven certificaten en het investeringscertificaat worden bepaald overeenkomstig hoofdstuk 4.2.
 3. Zelfs in het geval van een prestatie-uitwisselingscontract in de vorm van een overeenkomst voor werken en diensten ("succesbelofte") kunnen de investeerders de aanbieders een bepaalde proportionele investering betalen voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in het kader van een door de natuurbeschermingsautoriteit gesloten overeenkomst.plus-standaardproject. Hier wordt het door de inschrijvers omschreven resultaat (het succes van de maatregelen) echter de belangrijkste prestatie van het contract. Bij een opdracht voor werken en diensten beloven de aanbieders niet alleen de uitvoering en documentatie van de maatregelen, maar ook de controleerbare verwezenlijking van het door hen beschreven succes. Het gaat dus om een vergoeding voor het van meet af aan gedefinieerde resultaat, waarover de dienstverleners verplicht zijn te rapporteren en bewijzen te leveren. Verslagen over de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen zijn dus niet vereist. Ook in het geval van een overeenkomst voor werk en diensten ("belofte van succes") ontvangen de investeerders een investeringscertificaat over hun deelname aan de bevordering van het gefinancierde project, waarin de verworven certificaten worden vermeld, die hun respectieve investeringsaandelen bewijzen. De details worden bepaald door de projectbeschrijving. Indien een project niet wordt uitgevoerd en de investeerders hun investering terugkrijgen, worden de juridische gevolgen voor de afgegeven certificaten en het investeringscertificaat bepaald overeenkomstig hoofdstuk 4.2.Afhankelijk van de opzet van het project kunnen investeerders de investering overeenkomstig de wettelijke bepalingen terugvorderen indien het beschreven projectsucces niet of niet volledig optreedt of indien er sprake is van een gebrek in de zin van § 633 BGB. De details worden bepaald door de projectbeschrijving. In geval van een dergelijke (gedeeltelijke) terugbetaling worden de juridische gevolgen voor de afgegeven certificaten en het investeringscertificaat bepaald overeenkomstig hoofdstuk 4.2.Verwezen wordt naar de vereisten en gevolgen van § 640 BGB (aanvaarding) en § 646 BGB (voltooiing in plaats van aanvaarding) voor aanbieders en investeerders. Op verzoek verleent de exploitant de aanbieders de nodige bijstand om aan deze bepalingen te voldoen.

Voordat de aanbieder een project ter investering kan aanbieden, moet hij beslissen of de levering van biodiversiteit en natuurdiensten kan worden gefinancierd volgens het (1) donatiemodel of volgens een dienstenuitwisselingscontract - d.w.z. (2) een dienstencontract of (3) een contract voor werk en diensten.

De contractuele relatie ontstaat uitsluitend tussen de aanbieder en de investeerder en wordt beheerst door de wettelijke bepalingen met inachtneming van deze AV. Elke afwikkeling en ongedaanmaking van het contract wordt beheerst door de wettelijke bepalingen, alsmede door deze AV en de onder 1.1 genoemde regelingen. Aan de AV van AgoraNatura kunnen geen aanvullende vorderingen worden ontleend. In geval van slechte of wanprestatie van de inschrijver en in geval van gebreken aan het project zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

4.1.1 Procedure voor het sluiten van contracten op AgoraNatura

Een contract wordt op AgoraNatura in detail als volgt gesloten:

 1. De inschrijvers schrijven een project in voor investeringen in het kader van een prestatie-uitwisselingscontract, d.w.z. een dienstverleningscontract of een contract voor werken of een schenking.
 2. De projecten die door inschrijvers op AgoraNatura worden geplaatst en gecertificeerd voor investeringen, vormen een juridisch niet-bindende uitnodiging tot het indienen van een bod door de investeerder (invitatio ad offerendum).
 3. Het indienen van een investeringsofferte gebeurt door de aanvrager na het selecteren van een aantal certificaten ("investeren in project") en het doorlopen van het bestelproces door op de knop "Bestellen onder voorbehoud van betaling" te drukken.
 4. In geval van een belegging door schenking doet de belegger een bindend aanbod tot schenking ter hoogte van het investeringsbedrag voor de geselecteerde certificaten door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te drukken. In het geval van een belegging in het kader van een dienstencontract of een overeenkomst van werk en diensten doet de belegger een bindend aanbod tot vergoeding voor de geselecteerde certificaten door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te drukken.
 5. Indien de aanbieder het aanbod van de investeerder aanvaardt, ontvangt de investeerder een bevestiging van de voorwaardelijke totstandkoming van de schenkingsovereenkomst, de dienstenovereenkomst of de aannemingsovereenkomst. Nadat alle aangeboden certificaten door investeringen zijn bezet, vervalt de ontbindende voorwaarde. Indien niet alle beschikbare certificaten door een investering zijn bezet, krijgen de investeerders hun investering terug (ontbindende voorwaarde voor de overeenkomst in de zin van zin 1).
 6. Aanvaarding of afwijzing moet door de aanbiedende partij onmiddellijk na ontvangst van de beleggingsaanbieding via AgoraNatura worden verklaard. Aanbieders zijn niet verplicht beleggingsaanbiedingen te accepteren. Na een periode van twee weken na ontvangst van de investeringsaanbieding wordt deze geacht te zijn aanvaard (fictie). Alle contracten worden gesloten onder voorbehoud van het bereiken van het totale investeringsbedrag (d.w.z. toewijzing van alle rechten van een project met investeringen). Indien dit niet is bereikt na het verstrijken van de door de inschrijver in de projectbeschrijving vermelde investeringsperiode, wordt het contract ongeldig (ontbindende voorwaarde). In geval van afwijzing van een offerte op een "invitatio ad offerendum" of indien het contract ongeldig wordt wegens het niet bereiken van het totale investeringsbedrag, moeten de reeds gedane betalingen aan de investeerder worden terugbetaald. Terugbetaling is verschuldigd vier weken na niet-aanvaarding van het aanbod of vier weken na afloop van de investeringsperiode.
 7. Op voorwaarde dat alle certificaten door een investering zijn gedekt, krijgt de investeerder een investeringscertificaat met informatie over het aantal certificaten en de details van het project. Indien de investering een schenking is, ontvangt de investeerder ook rechtstreeks van de verstrekker(s) een fiscaal relevant schenkingscertificaat.

4.1.2 Op donatie gebaseerde projectfinanciering

Een investering op basis van een schenking is alleen mogelijk bij aanbieders zonder winstoogmerk. Een schenking moet worden behandeld als een gift overeenkomstig § 516 BGB. Aan een schenking kan de bepaling worden toegevoegd dat de ontvanger verplicht is een bepaalde dienst te verrichten. Bij een dergelijke schenking voor een bepaald doel wordt een doel nagestreefd dat verder gaat dan de schenking aan de begiftigde. Bij AgoraNatura is het doel het gebruik van de investering voor de beschreven projectmaatregelen. Een donatie-investering kan geen succes eisen. Bij projecten die gebaseerd zijn op donaties wordt daarom altijd de uitvoering van een specifieke maatregel bevorderd. De investering wordt dan voor een specifiek doel gebruikt voor de beschreven projectmaatregelen. De participatie van de investeerder in een project wordt vertegenwoordigd door certificaten. Het totale aantal ontvangen certificaten vertegenwoordigt het investeringsaandeel. De certificaten vormen geen tegenprestatie, maar maken slechts de projectdeelname door middel van de schenking duidelijk. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften geeft de aanbieder een schenkingscertificaat af aan de investeerder. Indien het project geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd, wordt de mogelijkheid om de donatie terug te vorderen bepaald door de wettelijke bepalingen. Indien de schenking wordt terugbetaald, verliest het afgegeven schenkingsbewijs zijn geldigheid en moet het worden vernietigd. In voorkomend geval moet het verantwoordelijke belastingkantoor door de investeerder op de hoogte worden gebracht.

4.1.3 Prestatie-uitwisselingsovereenkomst als dienstenovereenkomst

Indien de certificaten in het kader van een dienstencontract worden verworven, verwerft de investeerder sterkere rechten met betrekking tot de uitvoering van het project dan in het donatiemodel, maar ontvangt hij geen donatiecertificaat. Bovendien is de investeerder niet gebonden aan projecten van aanbieders zonder winstoogmerk. De afgifte van certificaten in het kader van een investeringscertificaat betekent enerzijds dat elke individuele investering in het totale investeringsbedrag vloeit en anderzijds dat alle investeerders in principe dezelfde rechten aan hun investeringsaandeel ontlenen. Eventuele (gedeeltelijke) terugbetalingen worden evenredig verdeeld ten opzichte van de totale investeringssom. De toegezegde diensten bestaan uit de uitvoering van specifieke, vooraf vastgestelde maatregelen overeenkomstig het natuurbeschermingsplan.plus-gecertificeerd project (bijvoorbeeld onderhoudsmaatregelen voor de instandhouding van een bepaald habitattype) en bij de documentatie van de uitvoering van de maatregelen en de resultaten daarvan. De dienstverlener is verplicht de beloofde diensten te leveren, de investeerder de overeengekomen vergoeding toe te kennen. De dienstverlener moet de investeerder informatie verstrekken over de documentatie (toezicht en rapportage over de uitvoering). Aan deze informatie wordt voldaan door de aankondiging in het desbetreffende portaal op AgoraNatura. De belegger wordt automatisch door het platform op de hoogte gebracht van de aankondiging. Indien de prestatie niet overeenkomt met de contractueel verschuldigde prestatie of helemaal niet plaatsvindt, worden de rechten van de investeerder geregeld door de wettelijke bepalingen. Indien een project niet binnen de gestelde termijn na het begin van de uitvoering van de maatregel kan worden uitgevoerd of indien het in het geheel niet kan worden uitgevoerd, is de aanbiedende partij verplicht de investerende partij hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De eventuele ongedaanmaking en de rechtsgevolgen van een niet-contractuele prestatie worden geregeld door de wettelijke bepalingen. In geval van niet-uitvoering van het project kunnen de investeerders zich uit de overeenkomst terugtrekken. In geval van (pro rata) terugbetaling van de investering worden de certificaten stap voor stap teruggegeven.

4.1.4 Overeenkomst voor de uitwisseling van diensten als overeenkomst voor werk en diensten

Bij een werkcontract krijgen de investeerders nog sterkere aanspraken dan bij een dienstencontract, aangezien zij niet alleen de uitvoering van het project en de projectdocumentatie kunnen eisen, maar ook de beloofde levering van biodiversiteit en natuurdiensten, die wordt gemeten aan de hand van de verwezenlijking van prestatie-indicatoren. Ook hier ontvangen de investeerders echter geen donatiecertificaat. Ook in het kader van de overeenkomst voor werken betekent de afgifte van certificaten als onderdeel van een investeringscertificaat enerzijds dat elke individuele investering in de totale investeringssom vloeit en anderzijds dat alle investeerders door het sluiten van de overeenkomst in beginsel dezelfde rechten aan hun investeringsaandeel kunnen ontlenen. De koper van het werk in de zin van § 631 BGB (hier de investeerder) betaalt een vergoeding (vergoeding voor het werk) voor het feit dat de opdrachtnemer van het werk (hier de aanbieder) een werk tot stand brengt (succes is bijvoorbeeld de identificatie van plantensoorten van een habitat). In het kader van de overeenkomst voor werk en diensten ("belofte van succes") heeft de investeerder dus aanspraak op het behalen van het overeengekomen succes overeenkomstig het natuurbeschermingsrecht.plus-gecertificeerd project en op overeenkomstige informatie uit de projectdocumentatie (monitoring en uitvoeringsrapportage). Deze informatie kan ook hier worden vervangen door de aankondiging op AgoraNatura. De investeerder moet worden geïnformeerd over de aankondiging. Dit gebeurt automatisch wanneer het verslag op het platform wordt geplaatst. De aanbiedende partij moet het werk vrij van materiële gebreken en eigendomsgebreken opleveren en het werk moet in principe door de investeerder worden aanvaard. Een materieel gebrek is bijvoorbeeld het niet bestaan van de beloofde kenmerkende types. Met de toezending van het eindverslag of, in het geval van meerjarenprojecten, van het jaarlijkse controle- en uitvoeringsverslag vraagt de inschrijver de investeerders om binnen twee weken na een bepaald tijdstip (bestaan van de succesindicatoren) te verklaren dat zij instemmen met de succesvolle uitvoering van het project. Hij geeft hun de mogelijkheid van een fysieke aanvaarding door hen het tijdstip van het bestaan van de indicatoren (bv. identificatie plantensoorten) en de locatie van de installatie in dezelfde oproep mee te delen, alsmede de installatie fysiek voor hen toegankelijk te maken. Na ontvangst van deze informatie, of zoals aangegeven in de projectbeschrijving, heeft de investeerder de gelegenheid de installatie te inspecteren. Indien een investeerder de voornoemde termijn laat verstrijken (d.w.z. niet binnen deze termijn de aanvaarding weigert onder vermelding van ten minste één gebrek), wordt het werk voor deze investeerder geacht te zijn aanvaard. Wanneer de investeerder een consument is, heeft dit rechtsgevolg alleen plaats wanneer de aanbieder hem samen met het verzoek om aanvaarding heeft gewezen op de gevolgen van een niet-aangegeven aanvaarding of een geweigerde aanvaarding zonder opgave van gebreken (§ 640, lid 2, tweede zin, BGB). Een aanvaarding (fysiek of anders op basis van de documentatie van de inschrijver) kan op AgoraNatura aan de inschrijver worden doorgegeven. Als het succes van het project onder een contract voor werk en diensten niet plaatsvindt, kan de terugbetaling van alle betalingen worden geëist van de aanbieder in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Eventuele (gedeeltelijke) terugbetalingen als gevolg van gebreken in de zin van § 633 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) moeten worden verdeeld naar rato van het aandeel van de investeringssom in de totale investeringssom. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen en gevolgen van § 640 BGB (aanvaarding) en § 646 BGB (voltooiing in plaats van aanvaarding) voor inschrijvers en investeerders. Op verzoek verleent de exploitant de inschrijvers de nodige bijstand om aan deze bepalingen te voldoen. Indien een aangenomen of voltooid werk in de zin van § 646 BGB gebreken vertoont in de zin van § 633 BGB, gelden voor de rechten van de investeerder en de verplichtingen van de aanbieder de §§ 634 e.v. BGB.

4.2 Investeringscertificaat en certificaten

De certificaten worden onmiddellijk na de sluiting van het contract betreffende de investering in de levering van biodiversiteit en natuurdiensten afgegeven in de vorm van een investeringscertificaat in de vorm van een opslagbewijs. Dit bevat een elektronische handtekening met vermelding van de geldigheid van de certificaten, het totale investeringsbedrag voor het respectieve project, het totale aantal afgegeven certificaten (investeringsaandelen), de duur van het project en de geleverde biodiversiteits- en natuurdiensten. Voorts worden de investering van de respectieve investeerder(s), de daardoor geleverde biodiversiteit en natuurdiensten en het feit of de investering is gedaan door middel van een dienstenruilovereenkomst of door middel van een schenking gepresenteerd. Ten slotte wordt speciaal vermeld of en in welke mate het gaat om een actie (dienstencontract) en/of een succesproject (arbeidscontract). De elektronische handtekening is toegankelijk via een QR-code of een internetadres.

Alle certificaten van een project worden geregistreerd op de respectieve projectpagina van AgoraNatura in de vorm van een publiekelijk zichtbaar certificatenregister met vermelding van de verstrekker, hun totale aantal en hun unieke certificaatnummer en hun verdeling onder de investeerders. Investeerders kunnen ervoor kiezen anoniem of met naam in het certificatenregister te worden vermeld met het aantal certificaten dat zij bezitten. De keuze wordt tijdens het investeringsproces aangegeven.

In geval van terugbetaling wegens het niet plaatsvinden van een contract of het optreden van een ontbindende voorwaarde wegens het niet bereiken van het totale investeringsbedrag, worden de reeds afgegeven certificaten en het investeringscertificaat ongeldig. De geldigheid van de certificaten en het beleggingscertificaat kan worden gecontroleerd via de QR-code of het internetadres. Ongeldige certificaten worden uit het certificatenregister verwijderd, inclusief de bijbehorende tenaamstelling van de belegger.

In geval van (pro rata) terugbetalingen wegens onvolledige projectuitvoering of wegens garantie voor gebrekenwetgeving (§§ 633 e.v. BGB) bij overeenkomsten voor werken en diensten moeten het feit en de reden van de (gedeeltelijke) terugbetaling worden vermeld in het certificatenregister en in de elektronische handtekening. De aanbieder is verplicht aan de investeerder die een terugbetaling heeft ontvangen een aan de nieuwe financieringssituatie aangepast investeringscertificaat af te geven met een aanvullende verwijzing naar de inhoud van het vorige investeringscertificaat, het feit en de reden van de (gedeeltelijke) terugbetaling. De afgegeven certificaten die niet langer door investeringen worden gedekt en de eerdere investeringscertificaten verliezen hun geldigheid, en in geval van terugbetaling van een schenking overeenkomstig de wettelijke bepalingen verliest ook het schenkingscertificaat zijn geldigheid.

5. afwikkeling van betalingsstromen

De Aanbieder benoemt Secupay AG, Goethestraße 6, 01895 Pulsnitz, Duitsland (hierna: Secupay) als betalingsdienstaanbieder voor de fiduciaire verwerking van betalingen in verband met projecten van de Aanbieder. De Bijzondere Voorwaarden voor de fiduciaire verwerking van betalingen voor Crowdfunding projecten op agora-natura.de alsmede de volgende bepalingen en aanvullende bepalingen zijn van toepassing op de ingebruikname. AGB en de Privacybeleid van Secupay.

Betaling kan plaatsvinden via automatische incasso, creditcard, onmiddellijke overschrijving of bankoverschrijving (vooruitbetaling). Alle kosten die Secupay in rekening brengt voor de aangeboden betalingsdiensten worden door AgoraNatura gefinancierd uit de servicekosten die de aanbieders in rekening worden gebracht. Dit geldt niet voor de kosten voor de uitvoering van een retourbon en voor de uitvoering van een credit card charge back, die voor rekening van de belegger zijn. Secupay brengt geen andere kosten in rekening dan die welke in de AV van AgoraNatura zijn gespecificeerd.

De aanbieder ontvangt afzonderlijke overzichten voor de servicevergoeding van AgoraNatura en voor de transactiegerelateerde vergoedingen van Secupay.

Secupay controleert de rekeningen voor de betalingsverwerking op de correcte ontvangst van de betalingen, verwerkt alle betalingswijzen en is tegelijk de beheerder van de gedane betalingen tot ze worden uitbetaald aan de respectieve begunstigde.

De geaccepteerde valuta is EUR. Beleggers moeten de betaling in deze valuta kunnen uitvoeren via hun kredietinstelling. Betalingen in vreemde valuta worden automatisch teruggeboekt door SecuPay. Eventuele kosten en/of omrekeningsverliezen die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de belegger en worden automatisch in mindering gebracht bij het terugboeken van de betaling.

Indien een restitutiebedrag niet kan worden terugbetaald om redenen waarvoor de investeerder verantwoordelijk is (bijvoorbeeld door opzegging van de bankrekening of een verlopen creditcard) en Secupay of AgoraNatura de investeerder niet binnen vier weken kan bereiken, is AgoraNatura gerechtigd het restitutiebedrag na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn van de terugbetalingsvordering ter beschikking te stellen aan de inschrijvers. Met het oog op een snelle projectrealisatie zal het bedrag worden toegewezen aan de inschrijvers die op het moment van het verstrijken van de verjaringstermijn nog het kleinste percentage van het uitstaande verschil missen om de betalingslooptijd te bereiken totdat het bedrag is opgebruikt.
Alle transactiegerelateerde kosten worden in mindering gebracht op de betaalde service fee. Nadat het totale investeringsbedrag is uitbetaald en alle transactiegerelateerde vergoedingen zijn voldaan, houdt Secupay het saldo van de service fee in bewaring totdat de terugbetalingstermijnen zijn verstreken. Na afloop van de terugbetalingstermijnen zal Secupay het verschil tussen de vergoeding en de daaruit betaalde transactiekosten aan de exploitant betalen.

De Aanbieder heeft recht op alle bedragen die op zijn Project zijn betaald, met uitzondering van de Service Fee. De investeringen zullen aan de inschrijver worden uitbetaald volgens de volgende voorwaarden: 14 dagen nadat de betaling gereed is, zal de uitbetaling aan de inschrijver plaatsvinden.

In het geval van betalingsstoringen als gevolg van direct debit chargebacks of credit card charge backs of soortgelijke gedurende de financieringsfase totdat de betaling gereed is, zal AgoraNatura contact opnemen met de investeerder en proberen tot een oplossing te komen. Indien geen oplossing wordt bereikt, zal Secupay de betaling annuleren. De kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Dit geldt niet voor terugbetalingen ter uitvoering van wettelijke of contractuele vorderingen.
Het op de vervaldag bestaande totaalbedrag kan worden verminderd als gevolg van herroepingen van prestatie-uitwisselingscontracten of andere contractbeëindigingen die op dat moment krachtens deze AV of de wet zijn toegestaan.

6. kennisgevingen en terugbetaling in geval van beëindiging van het contract

Contractbeëindigingen door de Investeerder (bijv. herroeping) als gevolg van wettelijke of contractuele bepalingen moeten aan de Aanbieder worden gemeld. In geval van vervulling van wettelijke of contractuele aanspraken, dient de aanbieder voor terugbetaling te zorgen door Secupay onverwijld in kennis te stellen. Hij stelt AgoraNatura in kennis van de redenen voor de beëindiging van de overeenkomst. Zodra de betaling aan de leverancier is verricht, is Secupay niet langer betrokken bij het proces van eventuele (gedeeltelijke) terugbetalingen. Deze (gedeeltelijke) restituties (bijvoorbeeld voor de vervulling van claims die voortvloeien uit garantie voor gebreken volgens §§ 633 ff. BGB) moeten in de relatie tussen de aanbieder en de investeerder volgens de wettelijke bepalingen worden verwerkt.

7. disclaimer

AgoraNatura en de exploitant sluiten de aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuimen uit, voor zover deze geen betrekking hebben op schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid of van invloed zijn op vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor licht nalatig plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

8. voorbehoud van wijziging

De exploitant kan, met toestemming van de aanbieder, deze AV wijzigen in overeenstemming met artikel 305 tot 310 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) om belangrijke redenen, in het bijzonder als gevolg van een verandering in de juridische situatie, met inbegrip van wijzigingen in de jurisdictie, om technische redenen in verband met de ontwikkeling of ten behoeve van een nieuwe opzet van AgoraNatura. Een wijziging is niet mogelijk voor zover en in de mate dat het contractuele evenwicht tussen de aanbiedende partij en de investerende partij daardoor aanzienlijk wordt verstoord. Voorafgaand aan de uitvoering van een wijziging zal iedere investeerder worden geïnformeerd over de voorgenomen wijziging en kan hij binnen een termijn van vier weken bezwaar maken tegen de wijziging. Indien hij aan het einde van deze termijn geen bezwaar maakt, worden de nieuwe AV in de contractuele relatie opgenomen. Voor de wijziging van de belangrijkste diensten en de wijziging van andere essentiële bedrijfsinhoud is de uitdrukkelijke toestemming van de Onderzoeker vereist. Een niet tijdig ingediend bezwaar geldt in deze gevallen niet als instemming.