Onze antwoorden op veelgestelde vragen...

Vragen over AgoraNatura

Agora is een historische term uit het Grieks, die "vergadering" of "marktplaats" betekent. Op deze belangrijke cultuur- en evenementenplaats werd het gemeenschapsleven besproken en onderhandeld. In die zin ziet AgoraNatura zichzelf niet alleen als een "marktplaats" voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten, maar als een plek waar iedereen zich kan mengen in de discussie over de relatie tussen natuur en samenleving.

In tegenstelling tot andere natuurbehoudsplatforms worden de verwachte effecten van de natuurbehoudsprojecten gerapporteerd volgens wetenschappelijk erkende methoden en gecertificeerd door onafhankelijke deskundigen. De uitvoering van de projecten wordt gedocumenteerd voor publieke inspectie. De investering heeft ook een hoge mate van transparantie, aangezien het geld alleen wordt gebruikt in relatie tot het gebied, precies gelokaliseerd en voor een specifiek project. Alle projecten op de markt voldoen aan dezelfde criteria. 

AgoraNatura maakt het mogelijk te investeren in natuurbeschermingsprojecten door de aankoop van natuurbeschermingscertificaten, waardoor de uitvoering ervan mogelijk wordt. Investeerders betalen voor gecertificeerde en transparante projecten. In ruil daarvoor ontvangen zij een certificaat waarop het aantal aangekochte certificaten staat vermeld. Eén certificaat staat altijd voor de geplande projectresultaten op een oppervlakte van 100 m2 binnen een jaar. De eigendomsrechten worden niet overgedragen. Afhankelijk van het project kunnen bepaalde toegangs- en gebruiksrechten worden overeengekomen, bijvoorbeeld een uitnodiging voor evenementen of gemeenschappelijke onderhoudsmaatregelen. De beslissing hierover ligt echter bij de aanbieders zelf; zij geven in hun projectbeschrijving informatie over bijzondere ervaringen.

AgoraNatura staat open voor iedereen in heel Duitsland die projecten voor de bescherming en ontwikkeling van biodiversiteit en natuurdiensten wil uitvoeren op eigen of gepachte grond, d.w.z. landbouwers, lokale overheden, verenigingen voor landschapsbehoud en natuurbehoud en stichtingen. Het is belangrijk dat de persoon of organisatie die een offerte wil indienen, de nodige gebruiksrechten heeft tijdens de projectperiode en de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van het project. 

De inschrijvers bepalen zelf de prijzen. Zij weten het best welke kosten ontstaan voor de uitvoering van de initiële en vervolgmaatregelen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de grond. Bovendien worden kosten meegerekend die voortvloeien uit het feit dat de grond niet op een andere manier kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van diervoeder of voor verhuur aan derden. 

Bovendien kunnen er toezichtskosten aan worden toegevoegd, waarmee de aanbieders het succes van de maatregelen kunnen controleren. Een bepaald kostenpercentage kan ook nodig zijn om de organisatorische en administratieve kosten van eventueel betrokken projectontwikkelaars, bijvoorbeeld verenigingen voor landschapsbehoud of natuurbeschermingsorganisaties, te dekken.

Met name particuliere grondeigenaren kunnen ook een zekere winst incalculeren, omdat goed handelen mag - en moet - worden beloond om een aantrekkelijk en duurzaam systeem te creëren. Er moet ook een prijs worden betaald voor het risico dat aan de beloofde acties of resultaten verbonden is. 

De aanbieders moeten daarom een prijs vaststellen die eerlijk is voor alle betrokken partijen - ook voor henzelf, want de natuurbescherming heeft hun inzet op lange termijn nodig.

De hierboven beschreven factoren resulteren in een definitieve biedprijs, die de aanbieders vermelden bij het aanmaken van het project. De kosten voor de financiering van het platform en voor de certificering worden bij deze biedprijs opgeteld. Details over deze kosten zijn te vinden in onze Prijslijst geïllustreerd. 

Door de aankoop van de certificaten van een project wordt een contract voor de uitvoering van het project gesloten tussen de aanbiedende persoon of organisatie en de investeerders. De aanbiedende persoon of organisatie beslist bij de indiening van het project over de vorm van het contract en kan kiezen tussen donatie, dienstencontract en aanneming van werk. Deze verschillende contractvormen bestaan omdat niet elke aanbieder een schenkingscertificaat kan afgeven. Dit hangt af van de vraag of er sprake is van een door de belastingdienst gecertificeerde status zonder winstoogmerk. Bovendien weerspiegelen de contractvormen de bereidheid van de aanbieder om risico's te nemen.

Bij een schenking en een opdracht voor diensten bent u niet wettelijk verplicht de projectdoelstellingen te bereiken, maar de overeengekomen maatregelen uit te voeren. Bij een werkcontract daarentegen zijn de inschrijvers flexibel wat betreft de maatregelen, maar wettelijk verplicht om de projectdoelstellingen te bereiken (bv. de aanwezigheid van bepaalde soorten aantonen). Een overeenkomst voor werken en diensten kan dus voor sommige investeerders een aantrekkelijk verkoopargument zijn.

De verschillende contractvormen bieden beide partijen - aanbieders en investeerders - dus de mogelijkheid zich te engageren naargelang hun mogelijkheden en voorkeuren. Hier vindt u meer informatie over de verschillende contractvormen.

De Natuurplus -Standaard geldt voor de certificering van duidelijk omschreven projecten die leiden tot behoud of verbetering van biodiversiteit en natuurdiensten en die beleefbaar zijn. Door te voldoen aan de daar beschreven criteria vindt een transparante presentatie plaats van de projecten, de verwachte effecten en een openbaar toegankelijke documentatie van de projectuitvoering.  

Om een project bij AgoraNatura te kunnen aanbieden, moeten degenen die het aanbieden een projectbeschrijving invullen, die vervolgens naar de onafhankelijke certificeringsinstantie wordt gestuurd. Momenteel is de agrathaer GmbH de verantwoordelijke certificeringsinstantie voor alle aanbiedingen die op AgoraNatura willen verschijnen. 

De certificatie-instelling controleert of de projectbeschrijving volledig en plausibel is en of alle Criteria van de Naturplus-norm worden nageleefd. Na succesvolle certificering gaat het project online op AgoraNatura.

De verificatie van de juistheid of geldigheid van de voor het contract relevante informatie in de projectbeschrijving wordt uitgevoerd volgens het beginsel van goede trouw. Als een project wordt uitgevoerd, controleert de certificeringsinstantie steekproefsgewijs de uitvoerings- en toezichtsverslagen, ook door middel van inspecties ter plaatse. Meer informatie over de certificering vindt u hier: https://agora-natura.de/zertifizierung/.

AgoraNatura bevindt zich in de proeffase en wordt gefinancierd door een gezamenlijke projectsubsidie van het Bondsministerie voor Onderwijs en Onderzoek (BMBF) en het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU) en het Bundesamt für Naturschutz (BfN). Deze projectfinanciering maakt de realisatie en het testen van de marktplaats mogelijk. Momenteel gaat al het ingezamelde geld naar het geselecteerde project. Er moet echter een transactievergoeding worden toegevoegd voor de betalingsdienstaanbieder, die een vlot betalingsverkeer via insolventiebestendige escrow-rekeningen mogelijk maakt, en een veiligheidstoeslag voor niet-succesvolle projecten, zodat de inschrijvers in geval van mislukking geen kosten hebben (samen 10%).

Tegen het einde van de financieringsfase zal een concept worden ontwikkeld waardoor AgoraNatura, als zelfvoorzienende marktplaats, als onafhankelijke tussenpersoon open kan blijven staan voor alle aanbiedende personen en organisaties. 

Voor het indienen van projecten wordt de inschrijvers een indieningsvergoeding in rekening gebracht. Dit dekt de kosten voor de certificering. 

Voor de werking, het vlotte betalingsverkeer via insolventiebestendige escrow-rekeningen en de verdere ontwikkeling van het platform wordt bij de huur van projecten een toeslag op de biedprijs geheven. Deze toeslag is reeds inbegrepen in de certificaatprijs. Er zijn geen verdere kosten voor investeerders.

De kosten voor de projectinstelling en de toeslag op de biedprijs zijn opgenomen in onze Prijslijst geïllustreerd.

Vragen van aanbieders

In Duitsland neemt het bewustzijn inzake natuurbescherming gestaag toe, zoals blijkt uit representatieve enquêtes. Veel mensen zijn bereid zelf meer verantwoordelijkheid op zich te nemen, ook in financieel opzicht. Er worden echter vaak belemmeringen ervaren om meer betrokken te raken bij natuurbehoud. Veel particulieren en bedrijven zouden bijvoorbeeld graag voor hun eigen deur, in een bepaalde regio of bij een bepaald onderwerp betrokken raken, maar weten niet welke specifieke projecten er zijn. Anderen vrezen dat hun geld niet specifiek voor de beloofde maatregelen zal worden gebruikt of helemaal geen concreet effect zal sorteren. 

Met AgoraNatura bieden wij benaderingen om een aantal van deze hindernissen te overwinnen. Door transparant te laten zien waar en waarvoor het geld wordt gebruikt en wat je ermee kunt bereiken, neemt de motivatie voor bedrijven en particulieren om financieel te participeren toe. Als bewijs ontvangen de investeerders hun persoonlijke beschermingscertificaten.

AgoraNatura gaat over het bevorderen en zichtbaar maken van biodiversiteit en de bijbehorende natuurlijke diensten. Ter inspiratie hebben we projecttypen ontwikkeld. U kunt deze bekijken hier na uw registratie bij AgoraNatura en ook downloaden. Alle gebruikte methoden zijn te vinden op de pagina van de Natuurplus-normen, volgens welke uw project ook zal worden gecertificeerd.

Er zijn verschillende methoden om de effecten op de biodiversiteit en de natuurdiensten te meten. De Natuurplus-Standaard geeft geen concrete specificaties, maar presenteert een aantal wetenschappelijk verantwoorde methoden waarover aanbieders kunnen beschikken. Deze "methodekoffer" wordt voortdurend uitgebreid. Neem gerust een kijkje op de pagina van de standaard!

Ja. Dit zijn methoden die relatief eenvoudig zijn toe te passen met behoud van kennis. Als u ondersteuning nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op via offer[a]agora-natura.de of schakel beschermingsactoren in die je vertrouwt.

Het concrete gebied, de maatregelen en doelstellingen worden vastgelegd bij uw projectbeschrijving en vormen daarmee de basis voor de certificering. Als zich in de loop van uw project moeilijkheden voordoen, neem dan rechtstreeks contact op met de certificatie-instelling en bespreek of uw project volgens plan kan worden voortgezet en of er aanpassingen mogelijk zijn.

Combinatie met andere financieringsinstrumenten (bv. rechtstreekse betalingen, betalingen voor biologische landbouw) is mogelijk om nog waardevollere natuurgebieden te creëren. In uw projectbeschrijving vermeldt u bestaande verbintenissen en verzekert u dat de maatregelen en verwachte resultaten waarvoor u via AgoraNatura financieringspartners zoekt, niet reeds worden gefinancierd.

U heeft het recht om investeringsaanbiedingen binnen twee weken individueel af te wijzen. U kunt echter ook instemmen met automatische aanvaarding in uw projectbeschrijving.

In uw "Mijn AgoraNatura" vindt u alle functies die u nodig heeft om een project bij AgoraNatura op te zetten en uit te voeren. Bekijk onze video "Projectbeschrijving en administratie" op onze website. "Hier zul je steun vinden" of gewoon even kijken.

Ja, men kan bijvoorbeeld het deelgebied van een groter project aanbieden. Als er voor dit gebied reeds verbintenissen bestaan, worden deze geïdentificeerd en wordt duidelijk gemaakt welke aanvullende maatregelen en resultaten door het AgoraNatura-project moeten worden bereikt.

De projectbeschrijving dient om het voor het AgoraNatura-project geselecteerde deelgebied, de maatregelen die er plaatsvinden en de verwachte resultaten te beschrijven. Het grotere project kan worden opgenomen via de titel, de doelstelling of de toelichting op de geschiktheid van het gebied.

Ja, in de regel wel. In de projectbeschrijving worden de doelstellingen geformuleerd in het kader van een specifieke termijn. Beide moeten op elkaar aansluiten, vanuit het oogpunt van natuurbehoud plausibel zijn en de basis vormen voor de monitoring van het succes. Als de financiering niet meer kan worden verzekerd, kan een verslechtering optreden.

Uit onze certificaten volgt een minimumomvang van 100 m² per jaar. Voor het overige zijn er geen specificaties. Wij raden echter aan met een kleiner totaalbedrag te beginnen.

U kunt zich het beste oriënteren op de eerste projecten op de markt. De looptijd moet zinvol zijn vanuit het oogpunt van natuurbehoud. Eenjarige projecten zijn vanuit het oogpunt van natuurbehoud niet optimaal, maar omdat eerst de financiering moet worden gevonden, vinden wij ze de juiste keuze als een voortzetting van het project op langere termijn door de aanbieder gewenst is.

De maximaal mogelijke financieringsperiode is zes maanden. Deze termijn wordt vastgesteld door onze financiële dienstverlener en is gebaseerd op de bankwet.

Als niet alle certificaten van een project binnen deze maximaal mogelijke tijd worden verkocht, komt het project niet tot stand. De investeerders krijgen dan automatisch het geld terug dat zij hebben ingelegd. Aanbieders kunnen het project echter opnieuw indienen - misschien met een kleiner projectvolume. Zij kunnen de vorige investeerders aanschrijven en hen aanmoedigen het opnieuw te proberen. Natuurlijk is het beter als alle certificaten binnen de zes maanden direct gefinancierd kunnen worden. Weeg daarom af met welk projectvolume u het eerste project start.

In het geval van gedoneerde projecten ontvangt u een lijst van de mensen die hebben bijgedragen aan de financiering van uw project nadat het volledig is gefinancierd. Aan hen moet u een schenkingsbewijs afgeven - het jaar waarin de investeerders aan de betalingsdienstaanbieder zijn overgemaakt is van toepassing.

Als u voor een contractuele oplossing hebt gekozen, moet u de investerende ondernemingen/rechtspersonen factureren. Dit gebeurt wanneer alle certificaten van uw project gefinancierd zijn. U ontvangt ook alle nodige informatie van AgoraNatura.

De AgoraNatura marktplaats dient als tussenpersoon; de contractuele partners zijn de investeerders en u. U verstrekt de schenkingsbewijzen of facturen voor het totale bedrag dat door de investeerders is gestort. Het aandeel voor AgoraNatura wordt door de payment service provider ingehouden en u ontvangt daarvoor een factuur.

Via onze social media kanalen op Facebook, Twitter en LinkedIn informeren we regelmatig over nieuws bij AgoraNatura. Nieuwe projecten promoten we via persberichten aan regionale kranten. In het verleden heeft dit soms een zeer positief effect gehad op de verkoop van certificaten. Daarnaast wordt enkele malen per jaar een nieuwsbrief verstuurd waarin onder andere nieuwe projecten worden gepresenteerd. Op middellange termijn hopen we op een grotere betrokkenheid van bedrijven. Wij zijn momenteel bezig met het opbouwen van contacten op dit gebied. Op dit moment willen wij u echter aanmoedigen om uw project in uw netwerken bekend te maken. Neem gerust contact met ons op als u toepassingsideeën hebt waarmee wij u zouden kunnen ondersteunen.

Wanneer u een projectbeschrijving vrijgeeft voor certificering, is dit voor ons het teken dat u serieus geïnteresseerd bent in het plaatsen van een project bij AgoraNatura. U ontvangt dan een e-mail van ons met de contractdocumenten voor registratie bij onze financiële dienstverlener secupay en de informatie over wat u daar ter identificatie moet indienen. In ieder geval moeten de uiteindelijke begunstigden worden genoemd en moet hun identiteit worden aangetoond via een kopie van hun identiteitskaart. 

Het voordeel is: secupay neemt de inning van de financiële bijdragen en ook de overdracht terug over als niet alle certificaten kunnen worden gefinancierd.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op: info[a]agora-natura.de

Als een nieuw geüpload nieuwsbericht of een verslagrubriek niet wordt weergegeven, probeer dan het volgende: Wis uw cache, bijvoorbeeld via de toetsencombinatie "ctrl" + "R" en /of vernieuw de pagina via het ronde pijltje linksboven vóór de adresregel. 

Uw geüploade nieuws wordt weergegeven op uw projectpagina in het tabblad "Nieuws". Uw gepubliceerde verslag wordt als pdf opgeslagen op de pagina van uw project in het tabblad "Documentatie" en wordt elk jaar aangevuld met een nieuw jaarverslag.

Als u technische vragen hebt over de rapportage, kunt u contact met ons opnemen via info[a]agora-natura.de

 

Als er problemen zijn bij de uitvoering van uw project, kunt u contact opnemen met Anita Bebelek van het certificeringsbureau bij agrathaer op het volgende adres: anita.beblek[a]agrathaer.de

Vergeet niet om ook de investeerders van uw project op de hoogte te brengen in geval van belangrijke moeilijkheden. Schrijf gemakkelijk berichten via het projectbeheer in uw "Mijn AgoraNatura".

Vragen van investeerders

Als je een project financieel wilt steunen, moet je je registreren en inloggen op AgoraNatura. Op de projectpagina kun je het gewenste aantal certificaten of het totale bedrag dat je wilt investeren selecteren. Door op de knop "Investeer in project" te klikken plaats je de geselecteerde certificaten in je winkelwagen en kun je betalen. U kunt ook certificaten van meerdere projecten verzamelen in uw winkelwagen en dan gezamenlijk betalen.

Selecteer in het afrekengedeelte uw betaalwijze en vul eventueel ontbrekende gegevens in. Nadat u de voorwaarden heeft bevestigd, rondt u het proces af met de knop "Bestellen met betalingsverplichting". 

Het aantal certificaten dat u hebt gekocht, wordt nu als verkocht beschouwd. Zodra alle certificaten van het project een investeerder hebben gevonden, kan het worden uitgevoerd. Pas dan wordt het certificaat van investering in het project u per e-mail toegezonden. 

Certificaten kunnen worden betaald via automatische incasso, creditcard of vooruitbetaling per bankoverschrijving. Deze betalingen verlopen via de Secupay AG verwerkt. Bovendien kunt u Klarna gebruik de onmiddellijke overschrijving.

Zodra u een project hebt gekozen en certificaten hebt gekocht, vloeit uw geld naar een soort trustrekening voor het desbetreffende project. Het geld wordt daar "geparkeerd" totdat alle certificaten van het project zijn verkocht. Pas na een succesvolle financiering vloeit het totale bedrag naar de aanbiedende persoon of organisatie.

Als niet alle certificaten van een project worden verkocht, gaat het project niet door. In dat geval krijgt u, afhankelijk van de gekozen betalingswijze, uw geld terug of wordt het helemaal niet geïnd.

Als u via automatische incasso of creditcard hebt geïnvesteerd, wordt het geld niet geïnd. Als u als betaalmethode vooruitbetaling of onmiddellijke bankoverschrijving hebt gekozen, krijgt u het geld binnen 14 dagen na afloop van de aangewezen financieringsfase terug.

Ja, er geldt een herroepingsrecht van 14 dagen.

Een certificaat staat altijd voor de geplande projectresultaten op een oppervlakte van 100 m² binnen een jaar. De aangeboden projecten zijn zeer divers en de bijbehorende maatregelen variëren in kosten. Naast de kosten voor de uitvoering, verschillen ook de kosten voor het verpachten van het gebied en de opportuniteitskosten (welke landbouwopbrengst zou het gebied opleveren als het niet beschikbaar werd gesteld voor natuurbehoud). Last but not least kunnen de kosten voor het documenteren en monitoren van de resultaten verschillen. Welke prijs nodig is om het aangeboden project uit te voeren, wordt bepaald door de aanbieder.

Meer op Vragen over AgoraNatura: Hoe komen de prijzen voor de projecten tot stand?

Op de pagina van een project onder het tabblad "Deelnemers" kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van het project. U moet zich echter eerst registreren bij AgoraNatura.

Je vraagt je af waarom dit nodig is? De daar geschreven berichten worden opgenomen in het AgoraNatura nieuwsportaal en dit maakt de communicatie voor de aanbieders gemakkelijker, vooral wanneer veel mensen deelnemen aan de financiering.

Als u een grotere investering plant en bang bent om u vooraf in te schrijven, kunt u meestal de contactpersoon vinden via de website van de aanbieder die gekoppeld is aan het tabblad "Deelnemers" of u kunt ons schrijven - wij geven uw verzoek graag door: info[a]agora-natura.de

Als u geregistreerd bent en al in een project hebt geïnvesteerd, vindt u de communicatie met de aanbieder van het project terug in het projectbeheer in uw "Mijn AgoraNatura" en kunt u deze gemakkelijk voortzetten.

Vragen van bedrijven die willen investeren

Door de aankoop van certificaten kunnen bedrijven specifiek kiezen voor het behoud van biodiversiteit en Natuurdiensten engage. Ondernemerschap is sterk verbonden met de natuur: het beïnvloedt de natuur, bijvoorbeeld door het afsluiten van land, het verbruik van grondstoffen en door emissies. Tegelijkertijd zijn bedrijven afhankelijk van de natuur, bijvoorbeeld van de beschikbaarheid en kwaliteit van natuurlijke grondstoffen of van natuurbeleving als onderdeel van het bedrijfsmodel. Bedrijven hebben daarom een grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een sterk eigenbelang om bij te dragen aan natuurbehoud. Hier vindt u een korte video over de onderlinge relaties tussen bedrijven en natuur hier (Bron: World Business Council for Sustainable Development).

Bovendien wordt het publiek zich steeds meer bewust van natuurbeschermingsproblemen, bijvoorbeeld met betrekking tot insectensterfte en grondwaterverontreiniging. Door het verwerven van natuurbeschermingscertificaten kunnen bedrijven voldoen aan de toenemende verwachtingen van maatschappij en politiek, werknemers, klanten en zakenpartners. 

Natuurbeschermingscertificaten hebben betrekking op de natuurgebieden. Dit betekent dat een project wordt gecertificeerd en niet een bedrijf, product of dienst. Dit betekent dat natuurbeschermingscertificaten nauwelijks vergelijkbaar zijn met milieucertificaten of productlabels.

Neen! De natuurbeschermingscertificaten kunnen in beginsel niet worden gebruikt voor wettelijk verplichte compensaties zoals compensatie en vervangingsmaatregelen in het kader van de federale wet op het natuurbehoud, de ecorekening of de handel in emissierechten. AgoraNatura streeft ernaar extra middelen voor natuurbehoud beschikbaar te stellen. De erkenning van de certificaten, bijvoorbeeld in het kader van de compensatieregeling voor effectbeperking, zou echter niet leiden tot een verhoging maar alleen tot een herverdeling van de betalingen voor natuurbehoud. Bovendien is het in Duitsland in het algemeen niet mogelijk om CO2-certificaten van een vrijwillige markt voor officieel bevestigde klimaatneutraliteit.

De instandhoudingscertificaten op AgoraNatura zijn gericht op de bescherming van de biodiversiteit en diverse natuurlijke diensten, en momenteel vooral in het cultuurlandschap. De vermindering van de CO2 op deze gebieden is slechts één aspect en wordt in vergelijking met andere habitats zoals veengebieden en bossen ook in verband gebracht met geringere klimaatbeschermende effecten.

Als u kiest voor de vrijwillige CO2-compensatie, raden wij u aan te investeren in het volgende MoorFutures. Dit zijn vrijwillige klimaatbeschermingscertificaten van de herverzadiging van Duitse veengebieden. Verder vindt u hier meer informatie over het onderwerp vrijwillige CO2-compensatie in een publicatie van het Federaal Milieuagentschap.

 

Natuurbeschermingscertificaten kunnen uiteraard worden gebruikt voor de interne en externe presentatie van uw bedrijfsinzet of kunnen dienen als geschenk voor zakenpartners en werknemers. Maar vooral de oppervlakte en de tijdsreferentie van de certificaten (100 m2 voor 1 jaar) kunt u strategische doelen stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot het compenseren van kantoor-, opslag- of parkeerruimte. Het is ook denkbaar dat de certificaten gekoppeld worden aan producten of diensten. Via een dergelijk aanbod met "extra ecologische voordelen" betrekt u uw klanten en zakenpartners en brengt u hen aan het praten. Door het personeel te betrekken bij de selectie van projecten kan de identificatie met de omgeving van bedrijfslocaties worden vergroot en kan de gezamenlijke beleving van projecten na overleg met de aanbieders uitgroeien tot bijzondere netwerk- of teambuildingevenementen.

Werd uw vraag niet beantwoord? Schrijf ons dan op info[a]agora-natura.de.

Woordenlijst

Aanbieders zijn organisaties of personen die een project voor natuurbehoud of landschapsbeheer op AgoraNatura plaatsen en betaald worden voor het leveren van biodiversiteit en Natuurdiensten bent op zoek naar financiële steun. U wilt een project uitvoeren op uw eigen of gepachte grond, alleen of samen met de mensen die er boeren. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het aangeboden project.
De term "biologische diversiteit" of "biodiversiteit" beschrijft de verscheidenheid van het leven op onze planeet. Het omvat drie niveaus: 1. de diversiteit van soorten, 2. de diversiteit van habitats (= Ecosystemen) en 3. genetische diversiteit binnen dier- en plantensoorten. Het behoud van de biodiversiteit is om tal van redenen essentieel: zij is onmisbaar voor ecologische processen en intacte, veerkrachtige ecosystemen. Daarom is zij ook onvervangbaar voor de mens: biodiversiteit is de basis voor gezond voedsel en grondstoffen voor economische productie. Het is ook een reservoir van genen voor veredeling en natuurlijke actieve farmaceutische bestanddelen. Het zorgt voor een kleurrijke, mooie en leefbare omgeving en een ruimte voor recreatie en inspiratie. En last but not least is haar bestaan zelf en haar onvervangbaarheid van onschatbare waarde, die ook voor toekomstige generaties behouden moet blijven. De projecten van AgoraNatura maken hun positieve effecten op de plantendiversiteit, de dierendiversiteit en/of de genetische diversiteit zichtbaar. De diversiteit van habitats wordt ondersteund door de diversiteit van projecten en gebieden op AgoraNatura.
Braakland is land dat momenteel niet voor een specifiek doel wordt gebruikt. Braakliggende landbouwgrond is vaak een zeer waardevolle habitat voor talrijke plantensoorten en aangepaste diersoorten, en kan dus een grote bijdrage leveren aan de biologische diversiteit bijdragen. Zij kunnen ook vele andere belangrijke functies vervullen, zoals ervoor zorgen dat er minder nutriënten van landbouwgrond in het grondwater terechtkomen en dit vervuilen.
In een dienstencontract beloven de dienstverleners dat de beschreven maatregelen zullen worden uitgevoerd en dat de resultaten zullen worden gedocumenteerd. Zij zijn echter niet wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat het omschreven succes van de maatregelen daadwerkelijk plaatsvindt. De investeerders ontvangen een investeringscertificaat.
Wanneer in de landbouw de voorheen intensieve teelt van een gebied wordt verminderd, bijvoorbeeld door zeer weinig kunstmest te gebruiken, minder vee te gebruiken voor begrazing, minder vaak te maaien of minder dicht te planten en dus minder te oogsten, spreekt men van extensivering.
Daartoe behoren nationale parken, biosfeerreservaten en natuurparken. U kunt meer informatie vinden op de Pagina's van het Bundesamt für Naturschutz (BfN).
Deze technische term verwijst naar de karakteristieke habitat van een bepaalde dier- of plantensoort waarin deze van nature voorkomt.
Investeerders zijn bedrijven of particulieren die op vrijwillige basis een AgoraNatura-project financieel ondersteunen. Zij maken de uitvoering ervan mogelijk door Natuurbeschermingscertificaten kopen en dus investeren in de aangewezen effecten van het project.
Landschapsverenigingen zijn vrijwillige verenigingen van natuurbeschermers, landbouwers en plaatselijke politici in een vereniging zonder winstoogmerk. Hun doel is het gezamenlijk in stand houden of creëren van bijna-natuurlijke landschapsgebieden. De Duitse Vereniging voor Landschapsbehoud (DVL) is als overkoepelende organisatie van verenigingen voor landschapsbehoud vanaf het begin betrokken bij AgoraNatura. Als deskundigen in het behoud van soortenrijke cultuurlandschappen hebben individuele verenigingen voor landschapsbehoud, vooral uit Brandenburg, veel van de proefprojecten ontwikkeld en zijn zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van AgoraNatura en de Natuurplus-Standaard binnengebracht.
De aardplus-De beschermingsnorm bestaat uit een catalogus van algemeen geldende criteria voor natuurbehoudsprojecten die specifiek biodiversiteit  en Natuurdiensten voorzien. Zij beschrijft specifieke eisen voor de ontwikkeling van de projecten, alsmede methoden en regels voor de registratie van de effecten en voor de rapportage. Als onderdeel van het certificeringsproces wordt gecontroleerd of een ingediende projectbeschrijving aan deze criteria voldoet. Als de controle succesvol is, wordt het project op de marktplaats geplaatst.
Onder natuurlijke diensten verstaan wij de bijdragen van de natuur die zorgen voor het welzijn van de mens. Dat komt omdat veel van de goederen en processen van de natuur, of liever gezegd Ecosystemen we direct of indirect grote voordelen genieten - zowel op materieel en economisch vlak als op het vlak van gezondheid en psychologie. De technische term is "ecosysteemdiensten" en werd in de jaren tachtig geïntroduceerd. Het doel was de waarde van de natuur voor de mens centraal te stellen en een extra argument te creëren voor meer natuurbehoud. Voorbeelden van natuur- of ecosysteemdiensten zijn de levering van voedsel, water en grondstoffen zoals hout (zogenaamde voorzieningsdiensten), de opslag van broeikasgassen als bijdrage aan klimaatbescherming, het schoonhouden van de lucht die we inademen en de filterfunctie van de bodem voor schoon water (zogenaamde regulerende diensten) en het gebruik van de natuur als ruimte voor recreatie, sport en onderwijs (zogenaamde culturele diensten).
Een natuurbeschermingscertificaat toont de positieve effecten aan van een natuurbeschermingsproject op een gebied van 100m2 binnen een jaar. Bedrijven en particulieren kunnen deze certificaten verwerven en zo investeren in de uitvoering van het respectieve aanbod. De certificering wordt uitgevoerd volgens de Natuurplus-Standaard door onafhankelijke derden. Een natuurbeschermingscertificaat kan niet worden doorverkocht, is niet overdraagbaar en heeft geen geldigheid voor verplichte markten, zoals compensatie- en vervangingsmaatregelen krachtens de federale wet op het natuurbehoud of mechanismen van de wet op de handel in broeikasgasemissierechten.
De technische term ecosysteem beschrijft een habitat met de daarin levende organismen en de complexe interactie tussen de levende organismen onderling en met hun levenloze omgeving. Er zijn verschillende soorten ecosystemen op aarde; de respectieve omvang is niet vastomlijnd. Het zijn open systemen, wat betekent dat afzonderlijke ecosystemen naadloos in andere kunnen overgaan en op elkaar inwerken. Eenvoudige voorbeelden zijn meren, moerassen of bossen.
Voor alle op AgoraNatura gepresenteerde projecten worden de verwachte effecten van het project op de biodiversiteit en Natuurdiensten zoals de bestuiving van gewassen, de voorziening van schoon water of de opslag van broeikasgassen. Ook de omvang van de bijbehorende effecten wordt in de vorm van cijfers of beschrijvingen vastgelegd. Dit maakt duidelijk wat het project precies kan bereiken met behulp van de geïnvesteerde middelen.
Een schenking is alleen mogelijk voor aanbieders zonder winstoogmerk. De investering moet worden gebruikt voor de beschreven projectmaatregelen. Naast het investeringscertificaat verstrekt de aanbiedende persoon of organisatie de investeerder een fiscaal relevant schenkingscertificaat.
Een weideboomgaard is een traditionele vorm van fruitteelt. Zij wordt gekenmerkt door hoge fruitbomen - meestal van verschillende leeftijden en van diverse soorten en variëteiten - die over weiden of (gemaaide) graslanden zijn verspreid. Boomgaarden zijn door de mens gemaakte cultuurlandschappen die alleen kunnen worden uitgebreide worden beheerd en daarom een zeer hoge biodiversiteit tonen. Momenteel wordt het voortbestaan van weideboomgaarden in Duitsland ernstig bedreigd. De instandhouding ervan vereist voortdurende, deskundige onderhoudsmaatregelen.
Transactiekosten zijn alle kosten die ontstaan bij de uitwisseling van diensten, goederen of kapitaal tussen verschillende actoren. Zij kunnen, afhankelijk van de fase van de transactie, in drie categorieën worden ingedeeld: (I) zoek- en informatiekosten, (II) onderhandelings- en besluitvormingskosten, en (III) contracthandhavings-, controle- en aanpassingskosten. In het geval van AgoraNatura ontstaan de transactiekosten voornamelijk aan de kant van de leveranciers. Zij omvatten bijvoorbeeld de tijd en de kosten voor de inventarisatie van het projectgebied, het opstellen van de offertebeschrijving of de documentatie van de uitvoering van de maatregelen.
In een contract voor werk en diensten beloven de aanbieders dat het beschreven succes zich zal voordoen en controleerbaar zal zijn. Zij worden dus vergoed voor het vooraf bepaalde resultaat en moeten dit aantonen. Verslagen over de uitvoering van de nodige maatregelen zijn niet verplicht. De investeerders ontvangen een investeringscertificaat.
Bij AgoraNatura kunnen alleen natuurbeschermingsprojecten worden aangeboden en financieel ondersteund die voldoen aan de Natuurplus-Standaard worden gecertificeerd. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert of de ingediende projectbeschrijvingen voldoen aan de criteria van de norm, of ze plausibel en technisch correct zijn. Er wordt onder meer gecontroleerd of de beschreven maatregelen begrijpelijk zijn en of de methoden voor het meten en controleren van de Natuurdiensten wetenschappelijk erkend zijn. Deze certificering is de voorwaarde voor de vrijgave van een project op AgoraNatura en de afgifte van Natuurbeschermingscertificaten. Hier vindt u meer details over de Certificering.

Agora is een historische term uit het Grieks, die "vergadering" of "marktplaats" betekent. Op deze zo belangrijke cultuur- en evenementenplaats werd het samenleven van de gemeenschap besproken en onderhandeld. In die zin ziet AgoraNatura zichzelf niet alleen als een "marktplaats" voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten, maar als een plek waar iedereen zich kan mengen in de discussie over de relatie tussen natuur en samenleving.

De agromilieuprogramma's zijn een belangrijk instrument van het in 1992 ingevoerde Europese agromilieubeleid en hebben tot doel duurzaam en milieuvriendelijk landbeheer financieel te bevorderen. Daartoe worden beheerspraktijken beloond die verder gaan dan de "goede landbouwpraktijk". Deelname is vrijwillig en ligt meestal vast voor ten minste 5 jaar. Als een landbouwer deelneemt aan een agromilieumaatregel (AUM), stemt hij ermee in zijn landbouwgebruik op bepaalde oppervlakten te beperken, bijvoorbeeld door minder meststoffen te gebruiken, een gevarieerde vruchtwisseling aan te houden of het aantal dieren te verminderen.

Inschrijvers zijn organisaties of personen die een project voor natuurbehoud of landschapsbeheer indienen bij AgoraNatura als een Aanbod huur en voor het verstrekken van biodiversiteit en Natuurdiensten bent op zoek naar financiële steun. U wilt een project uitvoeren op uw eigen of gepachte grond, alleen of samen met de mensen die er boeren. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het aangeboden project.

Een aanbieding op AgoraNatura bevat de beschrijving van een concreet project waarmee de aanbiedende organisatie of persoon meer biodiversiteit en / of Natuurdiensten en waarvoor zij investeringspartners zoekt. Naast de achtergrond van het project en de betrokken organisaties of personen wordt vooral ingegaan op wat zij met het project concreet kunnen bereiken. In elk geval wordt een directe contactmogelijkheid gegeven.

… 

feitelijk / natuurbehoud

Biologische diversiteit of biodiversiteit beschrijft de verscheidenheid van het leven op onze planeet. Zij omvat drie niveaus: 1. de diversiteit van de soorten, 2. de diversiteit van de habitats (= de diversiteit van de habitats).Ecosystemen) en 3. genetische diversiteit binnen dier- en plantensoorten. Aanbiedingen van AgoraNatura kunnen hun positieve effecten op de diversiteit van planten, de diversiteit van dieren en/of de genetische diversiteit aantonen. Door de diversiteit van haar projecten ondersteunt AgoraNatura uiteindelijk de diversiteit van habitats.

Braakland is land dat momenteel niet voor een specifiek doel wordt gebruikt. Braakliggende landbouwgrond is vaak een zeer waardevolle habitat voor talrijke plantensoorten en aangepaste diersoorten, en kan dus een grote bijdrage leveren aan de biologische diversiteit bijdragen. Bovendien kunnen zij tal van andere belangrijke functies vervullen, waaronder het verminderen van de lozing van nutriënten in het grondwater.

Een dienstencontract verplicht de persoon of organisatie die de dienst verleent om alle voor het project beschreven maatregelen uit te voeren. Dit omvat documentatie en toezicht op de beoogde resultaten. Er is echter - zuiver juridisch - geen verplichting om de beoogde resultaten te bereiken. Het dienstencontract is interessant voor dienstverleners die geen winstoogmerk hebben in de zin van de belastingdienst.

Vergelijking met GTC

Een ontwikkelingsproject ondersteunt de ontwikkeling van specifieke Natuurdiensten op een duidelijk afgebakend gebied. Dit gebied heeft nog geen grote biodiversiteit (bv. diverse inheemse plantensoorten) en/of levert tot op heden geen of slechts in beperkte mate natuurdiensten. Door de uitvoering van het voorgestelde project wordt de biodiversiteit in het gebied vergroot of worden voorwaarden geschapen waardoor bepaalde natuurdiensten (in toenemende mate) kunnen worden geleverd. Met andere woorden, de biodiversiteit en/of de natuurdiensten worden ontwikkeld of verbeterd. Er zij op gewezen dat sommige effecten van het project snel optreden en al in het eerste jaar zichtbaar kunnen zijn, terwijl andere pas in de loop van de uitvoeringsfase of zelfs aan het eind van de projectperiode aan het licht komen.

Een instandhoudingsproject ondersteunt het behoud van reeds bestaande Natuurdiensten en/of bestaande biodiversiteit op een duidelijk afgebakend gebied. Het gebied heeft reeds een grote biologische diversiteit (er komen bijvoorbeeld bedreigde dier- of plantensoorten voor) en/of levert reeds een of meer natuurlijke diensten. De uitvoering van het project zorgt ervoor dat het gebied deze hoge waarde blijft "produceren", d.w.z. dat het behouden blijft.

Wanneer in de landbouwsector de voorheen intensieve teelt van een gebied wordt verminderd, bijvoorbeeld door zeer weinig kunstmest te gebruiken, minder vee te laten grazen, minder vaak te maaien of minder dicht te planten en dus minder te oogsten, spreekt men van extensivering. 

De technische term "grasland" staat voor landbouwgebieden die als weide of grasland worden gebruikt. Maar ze zijn meer dan alleen de voederbasis voor het vee en dus voor veel voedingsmiddelen. Het zijn vaak ook habitats voor typische planten- en diersoorten, zoals weidebroeders en insecten, vervullen belangrijke buffer- en filterfuncties, bv. voor aangrenzende waterlichamen, bieden bescherming tegen bodemerosie door hun gesloten graszode en dragen bij tot klimaatbescherming door CO2 op te slaan. En last but not least hebben ze voor veel mensen een hoge esthetische en identiteitsvormende waarde: denk maar aan de kleurrijke, geurige en zoemende weiden uit uw jeugd!

Grote beschermde gebieden zijn onder meer: Nationale parken, biosfeerreservaten en natuurparken.

Deze technische term verwijst naar de karakteristieke habitat van een bepaalde dier- of plantensoort waarin deze van nature voorkomt, kortom zijn habitat.

Investeerders zijn bedrijven of particulieren die op vrijwillige basis een bestaand aanbod op AgoraNatura financieel ondersteunen door middel van een donatie of door een vergoeding in het kader van een dienstenruilcontract.

 

feitelijk / natuurbehoud

Landschapsverenigingen zijn vrijwillige verenigingen van natuurbeschermers, landbouwers en plaatselijke politici in een vereniging zonder winstoogmerk. Hun doel is het gezamenlijk in stand houden of creëren van bijna-natuurlijke landschapsgebieden. De Duitse Vereniging voor Landschapsbehoud, DVL, is als overkoepelende organisatie van verenigingen voor landschapsbehoud vanaf het begin betrokken bij AgoraNatura. Als deskundigen in het behoud van soortenrijke cultuurlandschappen hebben individuele verenigingen voor landschapsbehoud, vooral uit Brandenburg, veel van de soorten diensten en functies ontwikkeld.

De aardplus-De norm bestaat uit een catalogus van algemeen toepasselijke criteria voor doeltreffende natuurbehoudsprojecten, die specifiek biodiversiteit en Natuurdiensten bieden. Het beschrijft specifieke eisen voor de ontwikkeling van de projecten, alsmede methoden en regels voor de registratie van de geleverde natuurdiensten en biodiversiteit, rapportage en Verificatie. In het kader van de Certificering wordt gecontroleerd of een gepresenteerde Aanbod aan deze criteria voldoet. Indien het examen succesvol is, wordt de Aanbod op de markt.

Onder natuurdiensten verstaan wij de directe en indirecte bijdragen van de natuur en haar Ecosystemen voor het menselijk welzijn, d.w.z. diensten en goederen die mensen direct of indirect economische, materiële, gezondheids- of psychologische voordelen opleveren. De technische term is Ecosysteemdiensten of "ecosysteemdienst" en werd in de jaren 1980 geïntroduceerd om de waarde van de natuur voor de mens in het maatschappelijk discours vast te leggen als extra argument voor meer natuurbehoud. Natuurdiensten of ecosysteemdiensten worden vaak onderscheiden in aanboddiensten (bv. voedsel, water, grondstoffen), regulerende diensten (bv. CO2-opslag als bijdrage aan klimaatbescherming, de filterfunctie van de bodem voor schoon water) en culturele diensten (bv. recreatie, landschapsbeeld en esthetiek).

Een natuurbeschermingscertificaat geeft de bijkomende positieve effecten van een Aanbod op een oppervlakte van 100m2 binnen een jaar. Bedrijven en particulieren kunnen deze certificaten verwerven en zo investeren in de uitvoering van het respectieve aanbod. De certificering wordt uitgevoerd volgens de Natuurplus-Standaard door onafhankelijke derden. Een instandhoudingscertificaat kan niet worden doorverkocht, is niet overdraagbaar en is niet geldig voor verplichte markten, zoals mechanismen van de Wet handel in broeikasgasemissierechten of compensatie- en vervangingsmaatregelen.

De technische term ecosysteem beschrijft een habitat met de daarin levende organismen en de dynamische, complexe interactie tussen de levende organismen onderling en met hun levenloze omgeving. Er zijn verschillende soorten ecosystemen op aarde; de respectieve omvang is niet vastomlijnd. Het zijn open systemen, d.w.z. afzonderlijke ecosystemen kunnen naadloos overgaan in andere en op elkaar inwerken. Eenvoudige voorbeelden zijn meren, moerassen of bossen.

Zie Natuurdiensten

Een online marktplaats is een digitaal platform dat de uitwisseling van diensten of producten mogelijk maakt. Het biedt het institutionele kader voor transactieprocessen tussen aanbieders en consumenten. AgoraNatura is een online marktplaats voor meer biodiversiteit en natuurdiensten in Duitsland.

Als een organisatie of persoon een aanbod op AgoraNatura wil plaatsen, moet zij de verwachte gevolgen van het voorstel voor de biodiversiteit en NatuurdienstenHet doel is transparant, plausibel en verifieerbaar bewijs te leveren van de verwachte effecten van het aanbod. Het doel is transparant, plausibel en verifieerbaar bewijs te leveren van de verwachte effecten van de aanbieding.

Bij een schenkingsovereenkomst moet de investering worden gebruikt voor de beschreven projectmaatregelen. Er is echter - uit juridisch oogpunt - geen verplichting om de beoogde resultaten te bereiken. Een schenkingscontract kan alleen worden aangeboden als de persoon of organisatie die het aanbiedt, door het bevoegde belastingkantoor is erkend als organisatie zonder winstoogmerk en met de aangetrokken investering geen winstoogmerk nastreeft. Indien dit het geval is, kunnen investeerders voor dit type contract een schenkingsbewijs ontvangen.

 

check met GTC!

Een weideboomgaard is een traditionele vorm van fruitteelt. Hij wordt gekenmerkt door hoge fruitbomen, vaak van verschillende leeftijden en meestal van diverse soorten en variëteiten, verspreid over weiden of (gemaaide) graslanden. Boomgaarden zijn door de mens gecreëerde cultuurlandschappen die slechts extensief worden beheerd (d.w.z. weinig of geen gebruik van meststoffen of bestrijdingsmiddelen) en dus een zeer hoge milieuwaarde hebben. biodiversiteit tonen. Momenteel wordt het voortbestaan van weideboomgaarden in Duitsland ernstig bedreigd. De instandhouding ervan vereist voortdurende, deskundige onderhoudsmaatregelen.

Van een "top-up"-project is sprake wanneer in een gebied reeds een milieumaatregel wordt uitgevoerd, bijv. via Agromilieuprogramma's wordt bevorderd, maar door het aanbod nog steeds extra biodiversiteit en Natuurdiensten op het gebied die tot nu toe niet zijn gefinancierd. Aangezien de aanbieder niet alle natuurdiensten op het projectgebied via AgoraNatura hoeft te financieren, gaat het vaak om relatief goedkope en tegelijk hoogwaardige gebieden.

Transactiekosten zijn alle kosten die ontstaan bij de uitwisseling van diensten, goederen of kapitaal en dus bij transacties tussen actoren. Zij kunnen, afhankelijk van de fase van de transactie, grofweg in drie categorieën worden ingedeeld: zoek- en informatiekosten, onderhandelings- en besluitvormingskosten, en contracthandhavings-, controle- en aanpassingskosten. In het geval van AgoraNatura ontstaan de transactiekosten met name aan de kant van de aanbieders en omvatten bijvoorbeeld de tijd en de kosten voor het inventariseren van het projectgebied, het opstellen van de beschrijving van het aanbod of het documenteren van de uitvoering van de maatregelen.

Nog te vullen

Met een contract voor werk en diensten verplicht de aanbiedende persoon of organisatie zich tot het behalen van een omschreven projectsucces. Dit is niet alleen een belofte dat de maatregelen zullen worden uitgevoerd, maar ook dat het beschreven resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt. Indien het omschreven resultaat niet wordt bereikt, kunnen de investeerders de door hen betaalde bedragen terugvorderen. Vanwege de strenge eisen en het hogere risico valt te verwachten dat inschrijvers voor deze contractvorm hogere kosten zullen berekenen.

Vergelijking met GTC

Zie Natuurbeschermingscertificaat

Als onderdeel van het certificeringsproces controleren onafhankelijke derden of een ingediende offerte voldoet aan de criteria van de Natuurplus-Standaarden overeenstemt, is aannemelijk en technisch correct. Het is de voorwaarde voor het uitbrengen van een bod op AgoraNatura en de uitgifte van Natuurbeschermingscertificaten.