Algemene voorwaarden AgoraNatura

Houd er rekening mee dat in geval van een juridisch geschil alleen de officiële Duitse versie van de AV wettelijk bindend is.

1 Algemene voorschriften

1.1 Exploitant van AgoraNatura

De exploitant van de AgoraNatura online marktplaats, hierna "AgoraNatura", is Leibniz Centrum voor Agrarisch Landschapsonderzoek (ZALF), vertegenwoordigd door haar wetenschappelijk directeur Prof. Dr. Frank Ewert en de administratief directeur Martin Jank, Eberswalder Str. 84, 15374 Müncheberg, hierna "de exploitant".

Deze AV zijn van toepassing op alle bezoekers en geregistreerde gebruikers van AgoraNatura. Zij regelen de rechten en plichten bij het bezoeken en het gebruik van alle beschikbare functies. In aanvulling op deze AV, de Operator's verklaring gegevensbeschermingde algemene voorwaarden van haar betalingsdienstaanbieder Secupay (https://secupay.com/de/agb), het herroepingsbeleid van de aanbieder (zie de link op de desbetreffende pagina van de aanbieding), andere informatie die de aanbieder in de beschrijving van de aanbieding heeft verstrekt en de juridische informatie in het wettelijke kennisgeving in acht moeten worden genomen, waarnaar hierbij uitdrukkelijk wordt verwezen.

Bovendien wordt erop gewezen dat de exploitant geen contracterende partij wordt bij de contracten die worden gesloten tussen gebruikers op AgoraNatura, maar door het beschikbaar stellen van AgoraNatura alleen de niet-bindende weergave van aanbiedingen en het sluiten van contracten tussen aanbieders en beleggers als gebruikers mogelijk maakt. Elke aanbieder is verantwoordelijk voor zijn aanbod, waarvan de beschrijving de basis vormt van de respectieve juridische transactie gesloten op AgoraNatura.

1.2 Beschrijving van AgoraNatura

AgoraNatura is een online marktplaats voor gecertificeerde natuurbehoudprojecten. AgoraNatura heeft als doel om het natuurbehoud engagement van bedrijven en particulieren als investeerders in het behoud, de bevordering en/of de ontwikkeling van biodiversiteit en ecosysteemdiensten (hierna: "levering van biodiversiteit en natuurdiensten") te ondersteunen en om aanvullende fondsen te verstrekken voor effectief natuurbehoud werk. AgoraNatura is ontstaan in het kader van het gezamenlijke onderzoeks- en implementatieproject AgoraNatura - NaturMarkt (2015-2021: Nationale Biodiversiteitsstrategie). De partners van AgoraNatura waren het Leibniz Centrum voor Agrarisch Landschapsonderzoek (ZALF), de Universiteit van Greifswald en de Duitse Vereniging voor Milieuhulp (Deutsche Umwelthilfe e.V.). AgoraNatura zal gedurende een overgangsperiode blijven opereren onder auspiciën van ZALF. AgoraNatura biedt natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. consumenten, bedrijven, gemeenten, verenigingen) verschillende mogelijkheden om te investeren in de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in de vorm van concreet voorgestelde projecten door aanbieders. Alle gepubliceerde projecten waarin geïnvesteerd kan worden op AgoraNatura zijn gecertificeerd volgens de Naturplus Standaard en voldoen aan de criteria ervan. Elke verwijzing in deze AV naar de aardplus Standaard is een verwijzing naar de definitie van de Naturplus Standaard bij www.naturplus-standard.dewaarbij de inhoud van de natuurplus Standaard worden gepubliceerd. AgoraNatura behoudt zich het recht voor om andere certificeringsnormen in deze AV op te nemen indien dit bevorderlijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van AgoraNatura. De aandelen in de financiering van de biodiversiteit en de natuurdiensten die worden geleverd in de projecten die worden aanbesteed, worden aangetoond in certificaten, die worden weergegeven in een investeringscertificaat. Dit geeft informatie over het investeringsaandeel in het project, dat wordt weerspiegeld in een bepaald aantal verworven certificaten, en dus over het projectgerelateerde percentage geleverde biodiversiteit en natuurdiensten. Het investeringscertificaat maakt de onvervreemdbaarheid van de investeringsaandelen en -certificaten duidelijk. Het verklaart ook aan de investeerder dat de investeringsaandelen en -certificaten niet geldig zijn op verplichte markten of anderszins beschikbaar zijn voor compensatie met andere instrumenten voor klimaat-, milieu-, natuur- en landschapsbescherming. Deze verplichte markten en instrumenten omvatten in het bijzonder de mechanismen van de wet op de handel in broeikasgasemissierechten (TEHG), compensatie- en vervangingsmaatregelen of compensatiemaatregelen voor ingrepen in natuur en landschap volgens de federale wet op het natuurbehoud (BNatSchG), de natuurbeschermingswetten van de deelstaten, het bouwwetboek, de federale mijnbouwwet of volgens andere voorschriften, maar ook vergelijkbare wettelijke instellingen waarmee ingrepen (ook vooraf) kunnen worden gecompenseerd door middel van maatregelen (zoals ecopunten/ecorekeningen en ecopoolbenaderingen), evenals maatregelen waarvoor al EU- of overheidsfinanciering wordt verleend, bijv.bijv. methoden voor landbeheer die bevorderlijk zijn voor klimaat- en milieubescherming in het kader van de zogenaamde vergroening. De gedane investering bevordert dus altijd de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in aanvulling op andere instrumenten. Voor elk aanbesteed project kunnen bieders verschillende certificaten genereren, die elk een in aanmerking komend aandeel van het aanbesteed project vertegenwoordigen. Investeerders kunnen investeren in een aanbieding die gecertificeerd is volgens de Naturplus Ze kunnen ook in meer dan één certificaat investeren en zo hun investeringsaandeel in het project en hun individuele steun voor biodiversiteit en natuurdiensten vergroten. Ze kunnen ook investeren in meer dan één certificaat en zo hun investeringsaandeel in het project en hun individuele steun voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten verhogen. Agora Natura biedt investeringsmogelijkheden van verschillende aard. Enerzijds kan er geïnvesteerd worden in de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in het kader van een prestatie-uitwisselingscontract (gestructureerd als een diensten- of werkcontract), waaruit concrete aanspraken op de leverancier voortvloeien. Anderzijds kunnen ook schenkingen worden gedaan voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten. Ter bevestiging, maar niet als tegenprestatie, krijgt de investeerder in dit geval de certificaten toegewezen die zijn donatie in het kader van een beleggingscertificaat belichaamt. Bovendien ontvangen investeerders in het geval van een donatie een fiscaal relevante financieringsbevestiging rechtstreeks van de aanbieder, op voorwaarde dat de aanbieder voldoet aan de fiscaalrechtelijke eisen voor de non-profitstatus. De aanbieder beslist over het type investeringsmogelijkheid - in het kader van een overeenkomst tot uitwisseling van diensten en/of door schenkingen in het kader van een schenkingsovereenkomst.

Er zij op gewezen dat investeringen door donatie alleen projecten kunnen ondersteunen die gericht zijn op de uitvoering van maatregelen. Projecten waarbij alleen geïnvesteerd kan worden in concreet meetbare resultaten van maatregelen of projectsuccessen kunnen daarentegen geen onderwerp zijn van een investering door donatie. In detail worden de werking en gebruiksvoorwaarden van AgoraNatura beschreven onder 3. en het investeringsproces onder 4.

1.3 De natuurplus Standaard

Aangezien de inhoud van de Natureplus Standaard zijn gepubliceerd op www.naturplus-standard.dede volgende beschrijving van de standaard is niet bindend en heeft geen rechtsgevolgen.

De natuurplus Standard is een standaard voor natuurbehoudsprojecten voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten ontwikkeld door het Leibniz Centrum voor Agrarisch Landschapsonderzoek (ZALF) e.V., de Universiteit van Greifswald en het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van Natuurgebieden op Aarde (DUENE) e.V. als onderdeel van het AgoraNatura - NaturMarkt onderzoek en gezamenlijk project "Inwertsetzung von Klima und Naturschutzmaßnahmen in den Nationalen Naturlandschaften Deutschlands". Het bestaat uit een algemeen toepasbare catalogus van criteria voor het vastleggen van biodiversiteit en natuurdiensten in natuurbeschermingsprojecten. Deze beschrijven specifieke vereisten voor projectontwikkeling en methodologieën, evenals regels voor het meten, rapporteren en verifiëren van biodiversiteit en geleverde natuurdiensten. Het doel is om deze diensten zoveel mogelijk te kwantificeren. De criteria vereisen documentatie van de implementatie en monitoring. Het type en de frequentie van documentatie en monitoring worden vastgelegd in een projectbeschrijving, waarin de projecten met de uit te voeren maatregelen en de verwachte resultaten op een transparante en begrijpelijke manier worden beschreven. De projectbeschrijving is de basis voor het certificeringsrapport, dat controleert of aan alle criteria van de standaard is voldaan. De certificering van AgoraNatura projecten wordt uitgevoerd door agrathaer GmbH.

De aanbieders krijgen hulp bij het ontwerpen van de projecten door verschillende methoden te presenteren op www.naturplus-standard.de die geschikt kunnen zijn voor het kwantificeren van biodiversiteit en natuurdiensten. Verder geeft de AgoraNatura website voorbeelden van verschillende projecttypes die zijn ontwikkeld binnen het AgoraNatura - NaturMarkt onderzoek en gezamenlijke project. Deze voldoen aan de criteria van de Naturplus Standaard met betrekking tot de toe te passen methoden en de regels voor het meten, rapporteren en verifiëren van geleverde diensten voor biodiversiteit en natuurdiensten. Aanbieders kunnen zich hierop baseren voor individueel projectontwerp. Projecten die de voorbeeldprojecttypes volgen, worden ook individueel gecertificeerd volgens de Naturplus Standaard. Actieve certificering volgens de Naturplus De norm garandeert uitsluitend de ecologische kwaliteit van het projectaanbod in termen van de levering van biodiversiteit en natuurdiensten, ongeacht of het project gefinancierd wordt in het kader van een dienstenruilcontract of via donaties. Certificering is een voorwaarde voor de publicatie van een project als invitatio ad offerendum (uitnodiging tot inschrijving) op AgoraNatura. 

2. definities

"AgoraNatura" is de online marktplaats waar bieders hun projecten kunnen beschrijven en aanbieden voor investering door middel van een prestatie-uitwisselingscontract of door schenking, die bedoeld is om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken om legale transacties te initiëren en via welke legale transacties voor investeringen in de levering van biodiversiteit en natuurdiensten worden uitgevoerd, met inbegrip van de gebieden voor de voorbereiding van biedingen, de certificering van biedingen, de communicatie tussen gebruiker en gebruiker en de aangeboden back-office (dashboard), die alleen kan worden bekeken door geregistreerde gebruikers. AgoraNatura en haar functies worden in detail beschreven in deze AV.

"Projectleverancier" zijn geregistreerde gebruikers die een project op AgoraNatura plaatsen en betaald krijgen voor het leveren van biodiversiteit en natuurdiensten (waarbij mogelijk derden betrokken zijn).

"Afgifte van een certificaat". is de definitieve digitale bevestiging van de bezetting van het certificaat na het afsluiten van het contract in het investeringscertificaat.

"Aankondiging van een project (ook: "projectaankondiging") of "publicatie van een aanbieding" (ook: "publicatie van een aanbieding") zijn synoniem voor het plaatsen van het project op AgoraNatura door de aanbiedende partij vrijgegeven door de exploitant na succesvolle certificering met als doel aanbiedingen toegankelijk te maken en te presenteren aan bezoekers en geregistreerde gebruikers met als doel investeringsaanbiedingen te vragen ("invitatio ad offerendum") in het kader van contracten voor dienstenruil of door donatie.

"Gereed voor uitbetaling". is het moment waarop het totale investeringsbedrag is bereikt binnen de door de aanbieder gespecificeerde financieringsfase en de ontvangst van alle betalingen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de gekozen betalingsmethode en de acceptatie van alle investeringen door de aanbieder.

"Certificaat bezetting" betekent de koppeling van een belegging aan een daartoe verstrekt certificaat.

"Biodiversiteit en natuurdiensten betekent het behoud en/of de promotie en/of ontwikkeling van biodiversiteit en/of natuurdiensten door een Aanbieder in de context van een Project waarvoor een investeringsaanvraag is ingediend met als doel specifieke acties uit te voeren en/of een specifiek resultaat van de actie of het Project te bewerkstelligen.

 "Orderbevestiging". betekent de elektronische ontvangstbevestiging van de bestelling in de zin van Sectie 312i (1) Nr. 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

 "Bezoekers" zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die AgoraNatura bezoeken om aanbiedingen te bekijken of met het oog op het sluiten van contracten. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om zich te registreren als geregistreerde gebruikers om uitgebreide functies van AgoraNatura te gebruiken terwijl ze ingelogd zijn.

"Deelname aan een project" is de terbeschikkingstelling van een bepaalde som geld voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in een specifiek project in het kader van een dienstenruilcontract of door schenking, wat wordt bevestigd door de overhandiging van een investeringscertificaat. Participatie moet in het vennootschapsrecht niet worden begrepen als een projectaandeel in de zin van participatierechten of iets dergelijks; het staat alleen symbolisch voor een investering in een project.

"Documentatie" de opstelling van implementatie- en monitoringverslagen door de dienstverlener in overeenstemming met het Natuurplus Standaard.

"Implementatie van een project" betekent de uitvoering van het project door middel van specifieke maatregelen in overeenstemming met de projectbeschrijving en de projectdocumentatie en de terugbetaling van de verslagen door de dienstverlener en/of, afhankelijk van het project, de verplichte verwezenlijking van een specifieke succesmaatregel.

"Aangemelde gebruikers geregistreerde gebruikers zijn die zich hebben geregistreerd (ingelogd) om de geavanceerde functies van AgoraNatura te gebruiken tijdens hun bezoek aan AgoraNatura.

"Indiening van een projectvoorstel betekent het indienen van een concreet projectconcept voor certificering en daaropvolgende publicatie als een aanbieding of inschrijving als een project op AgoraNatura.

"Totaal investeringsbedrag betekent de totale som van alle investeringen voor de realisatie van het aangeboden project, vooraf gespecificeerd door de bieder. Het komt overeen met de som van de prijs van alle aangeboden investeringsaandelen (certificaten).

"Investeerders" zijn gebruikers die een investering doen, d.w.z. het project van een bieder financieel steunen door middel van een donatie of een vergoeding in het kader van een dienstenuitwisselingscontract.

"Investering" betekent de betaling van een som geld door een Investeerder voor de realisatie van een project door een Aanbieder, hetzij in het kader van een dienstenruilcontract, hetzij in het kader van een schenking.

"Investeringsaanbod" is de bindende aanbieding voor investering gemaakt door het voltooien van het bestelproces (het drukken op de "bestelling met betalingsverplichting" knop) op AgoraNatura.

"Investeringsaandeel" is het werkelijke aandeel van een investering in een project, d.w.z. de verhouding tussen de investering van een investeerder en de totale investering die door de aanbieder is vastgesteld, zoals blijkt uit het aantal certificaten dat een investeerder na het sluiten van het contract heeft overgelegd. Een investeringsaandeel vertegenwoordigt dus de mate waarin een investeerder financieel betrokken is bij een project.

"Investeringscertificaat". een bevestiging van het aantal door een investeerder bezette individuele emissierechten van een project en de numerieke verhouding ervan tot het totale aantal bezette emissierechten in een project. Het investeringscertificaat bevat ook bewijs of de investering is gedaan door middel van een overeenkomst voor de uitwisseling van diensten of door middel van een schenking. Het investeringscertificaat vermeldt verder dat de emissierechten niet vervreemdbaar zijn en niet voor de verplichte markt bestemd zijn.

"Investeringsbedrag". betekent de individuele financiële investering van een belegger in Certificaten.

"Service-uitwisselingscontract" is een dienstverleningscontract volgens paragraaf 611 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) voor de uitvoering van maatregelen en hun documentatie "zonder belofte van succes" (AgoraNatura-formulering: "beloften van maatregelen en documentatie") of een werkcontract volgens paragraaf 631 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) voor de uitvoering van maatregelen "met belofte van succes" (AgoraNatura-formulering: "belofte van succes"); de classificatie wordt gemeten volgens de projectbeschrijving.

"Implementatie meten" is de implementatie van een enkele maatregel om biodiversiteit en natuurdiensten te leveren volgens de projectbeschrijving.

"Succes meten" betekent de succesvolle voltooiing van een enkele maatregel voor het leveren van biodiversiteit en natuurdiensten volgens de projectbeschrijving.

"Verslag over toezicht en uitvoering is de tijdgebonden, transparante, projectbegeleidende en geordende compilatie van alle informatie over de uitgevoerde maatregelen volgens de projectbeschrijving en de schriftelijke samenvatting van de ontwikkeling van de beoogde resultaten volgens de methoden en tijdstippen die door de aanbieder in de projectbeschrijving zijn gespecificeerd.

"Natuurplus Standaard" betekent de certificeringsnorm volgens de voorwaarden gepubliceerd op www.naturplus-standard.de; de beschrijving daar is gezaghebbend.

"Partijen" betekent de Investeerder en de Aanbieder.

"Project" de verbintenis van een dienstverlener om biodiversiteit en natuurdiensten te leveren, met inbegrip van de meting, kwantificering, beschrijving, verificatie, herziening en presentatie ervan, in overeenstemming met de Natuurbeschermingsrichtlijn.plus Standaard. Een project kan meerdere maatregelen omvatten.

"Projectbeschrijving" is een verzameling informatie die een specifieke dienst beschrijft. De gegevens worden op een gestructureerde manier vastgelegd en gevalideerd in een verstrekt formulier. Ze vormen vervolgens de basis voor certificering en zijn ook de basis voor de presentatie van het aanbod op de online marktplaats (in verschillende formaten).

"Succes van het project is de succesvolle voltooiing van een project voor het leveren van biodiversiteit en natuurdiensten volgens de projectbeschrijving.

"Projecttypes". zijn aanbevelingen beschreven door AgoraNatura als richtlijn voor aanbieders van methoden die geaccepteerd zijn voor certificering volgens de Naturplus Standaard.

"Geregistreerde gebruikers zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die zich hebben geregistreerd om uitgebreide functies van AgoraNatura te gebruiken.

"Registratie" betekent de opening van een gebruikersaccount op AgoraNatura na het doorlopen van de registratieprocedure voorzien in deze AV.

"Beveiligings- en verwerkingstoeslag" betekent de vergoeding te betalen door de Leverancier aan AgoraNatura in overeenstemming met deze AV ter dekking van eventuele restitutiekosten en voor de levering van dit platform.

"Donatie" betekent de verstrekking van een specifiek financieringsbedrag voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in een specifiek project in het kader van een schenkingsovereenkomst.

"Gepubliceerd project betekent het projectvoorstel gepubliceerd op AgoraNatura, dus toegankelijk voor investeringen en uit te voeren door de bieders zodra het klaar is voor betaling.

"Certificaten" betekent bewijs van de verwachte levering van gekwantificeerde biodiversiteit en natuurdiensten op een oppervlakte van elk "100 m" per jaar, waaraan een specifieke prijs wordt toegekend.

"Certificering" is de verificatie en bevestiging van de conformiteit van een individueel project gepresenteerd in de projectbeschrijving met de criteria van de Naturplus Standaard. Het is een voorwaarde voor het inschrijven op een project of het publiceren van een bod op AgoraNatura.

"Certificeringsrapport". is het bevestigende resultaat van de geformaliseerde beoordeling van de projectbeschrijvingen met betrekking tot het voldoen aan de criteria van de Naturplus Standaard en een voorwaarde voor certificering.

"Certificeringsinstantie". betekent de instantie die door AgoraNatura is aangewezen om aanbiedingen te certificeren in overeenstemming met de certificeringsnormen waarnaar in deze AV wordt verwezen.

Het gebruik van AgoraNatura is vrijwillig. Het dient niet om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Bezoekers kunnen AgoraNatura bekijken zonder zich te registreren en kunnen alle gebieden bekijken die zijn vrijgegeven voor niet-geregistreerd gebruik. Bepaalde functionaliteiten van AgoraNatura zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers zijn aansprakelijk voor alle activiteiten die door hen worden ondernomen in het kader van het gebruik van AgoraNatura. De exploitant behoudt zich het recht voor om geregistreerde gebruikers uit te sluiten van het gebruik van AgoraNatura in het geval van juridische schendingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

3.1 Registratie

Het contract voor het gebruik van AgoraNatura als geregistreerd gebruiker wordt gesloten door registratie en activering als gebruiker. Registratie kan alleen worden uitgevoerd door personen met volledige handelingsbevoegdheid en degenen die handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Geregistreerde gebruikers in de zin van deze AV kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Registratie als geregistreerde gebruiker is gratis. Voor dit doel en voor het doel van het gebruik van uitgebreide functies van AgoraNatura, moeten aanbieders en beleggers hun voor- en achternaam opgeven, en in het geval van registratie als een rechtspersoon, de naam en rechtsvorm, evenals een geldig e-mailadres. Aanbieders moeten ook geschikte bankrekeninggegevens en hun postcode opgeven. (Potentiële) investeerders moeten ook een factuuradres opgeven.

Om een gebruikersaccount te openen, moet een gebruikersnaam en wachtwoord worden gekozen. De registratie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming via de zogenaamde double opt-in procedure. Voor de definitieve registratie moet binnen 72 uur een activeringslink worden opgeroepen die per e-mail is verzonden.

3.2 Diensten en overwegingen

De Operator zorgt voor de technische eisen voor het gebruik van AgoraNatura en voorziet geregistreerde gebruikers van een gebruikersaccount. De Operator zal zich inspannen om AgoraNatura en haar functies zo ononderbroken mogelijk beschikbaar te maken. Er wordt echter geen specifieke beschikbaarheid beloofd. In het bijzonder is de Operator regelmatig en ongepland gerechtigd om AgoraNatura offline te halen voor onderhoudswerkzaamheden. De Operator is ook gerechtigd om de functionaliteiten, het uiterlijk of andere kenmerken van AgoraNatura te wijzigen. Toegang wordt alleen verleend tot de huidige versie van AgoraNatura. De exploitant adviseert de bieders over de publicatie van een offerte of de aanbesteding van een project naar eigen goeddunken. De individuele overeenkomst van speciale diensten tegen een vergoeding is in principe mogelijk, maar moet van geval tot geval worden onderzocht. De exploitant stuurt het ingediende projectvoorstel door naar de certificeringsinstantie die gelegitimeerd is door het Naturplus Standaard. Aan de rapportageverplichtingen van de bieder wordt voldaan door het invoeren van de rapporten via de account bij AgoraNatura. Het platform staat bijlagen toe tot een grootte zoals weergegeven op het platform, maar ten minste 5 MB. Als het platform om technische redenen niet beschikbaar is, zijn de aanbieders toch verplicht om te rapporteren; dit moet dan op een andere manier elektronisch gebeuren tegenover de investeerders en de certificeringsinstantie.

Als de exploitant van AgoraNatura verandert, zal de opvolger de rechten en plichten van de vorige exploitant overnemen. Overdracht en verwerking van gegevens worden beheerst door de verklaring inzake gegevensbescherming van de exploitant en de opvolger, evenals de eisen van de EU General Data Protection Regulation (GDPR). De rechten van de betrokkenen worden ook geregeld door de EU-gegevensbeschermingsverordening.

Vergoedingen kunnen worden gemaakt voor de diensten van AgoraNatura, die zullen worden gedefinieerd in een aparte prijslijst. Vergoedingen zullen alleen worden gemaakt zodra een dergelijke prijslijst is gepubliceerd op het platform. De details met betrekking tot het registratieproces en het gebruik van andere diensten worden beschreven op de juiste plaats op AgoraNatura. De Operator heeft het recht om zelfstandig uit te voeren updates en uitbreidingen van het aanbod van diensten op elk gewenst moment. In deze context is de exploitant alle diensten slechts verschuldigd tot 30 september 2022 (einde van de overgangsfase door ZALF e.V.). Een verlenging van AgoraNatura na de overgangsperiode zal worden aangevraagd.

3.3 Conclusies van contracten op AgoraNatura

De projecten geadverteerd of aanbiedingen gepubliceerd door bieders op AgoraNatura zijn slechts juridisch niet-bindende uitnodigingen tot het indienen van een investeringsbod door de potentiële investeerder (invitatio ad offerendum). De bieders zijn verplicht om gebruikers op passende wijze te informeren over het project. Dit gebeurt via de projectbeschrijving van de bieder. Hoe de bieder de projectbeschrijving moet structureren en welke andere relevante documenten moeten worden ingediend, wordt beschreven in de relevante sectie van AgoraNatura en is gebaseerd op de specificaties van de exploitant.

De bieders adverteren een project of publiceren een offerte voor een investering in het kader van een (1) schenkingscontract of een contract voor de uitwisseling van diensten, d.w.z. (2) een dienstencontract of (3) een contract voor werk en diensten.

Het is niet mogelijk om een project zowel aan te besteden voor investeringen in het kader van een prestatie-uitwisselingscontract als voor donaties.

Het indienen van een investeringsofferte vindt plaats na het selecteren van een aantal certificaten (plaats ze in het winkelmandje) en het doorlopen van het bestelproces door op de knop "Bestel onder voorbehoud van betaling" te drukken. Dit geldt voor alle drie de verschillende investeringsopties in de levering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. 

In het geval van een investering door middel van een contract voor de uitwisseling van diensten, d.w.z. een dienstencontract of een contract voor werk en diensten, dient de investeerder een bindend aanbod in voor de vergoeding van de geselecteerde certificaten door te klikken op de knop "Order met betalingsverplichting" en ontvangt hij onmiddellijk een elektronische orderbevestiging. Als de aanbieder het aanbod accepteert, ontvangt de belegger een bevestiging van de sluiting van het dienstenruilcontract.

Aanvaarding van een aanbod van een investeerder tot het sluiten van een contract (dienstenruilcontract of schenking) moet onmiddellijk na ontvangst door de aanbiedende partij worden aangegeven (verzending door AgoraNatura). Na een periode van twee weken na ontvangst van de investeringsaanbieding, wordt deze geacht te zijn aanvaard. Aanbiedende partijen zijn niet verplicht om investeringsaanbiedingen te accepteren. In het geval van niet-aanvaarding zullen reeds gedane betalingen onverwijld worden terugbetaald aan de afgewezen belegger. Verdere details worden bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de volgende paragrafen. Alle contracten worden gesloten onder het voorbehoud dat alle beschikbare certificaten bezet zijn. Twee weken na de gereedheid voor uitbetaling worden de verworven certificaten in het investeringscertificaat opgenomen. Dit wordt onverwijld langs elektronische weg aan de investeerder toegezonden. Indien het totale investeringsbedrag aan het einde van de door de aanbieder in de projectbeschrijving vermelde investeringsperiode na de eerste publicatie van de invitatio ad offerendum op AgoraNatura niet is bereikt, d.w.z. indien niet alle beschikbare certificaten door een investering zijn bezet, ontvangen de investeerders hun investering zonder rente terug. De terugbetaling is verschuldigd vier weken na het einde van de investeringsperiode.

In het geval van een belegging door schenking doet de belegger een bindend schenkingsaanbod ter hoogte van het beleggingsbedrag voor de geselecteerde certificaten door op de knop "Order onder voorbehoud van betaling" te drukken. De belegger ontvangt een elektronische bevestiging van de indiening van het schenkingsaanbod. Als de aanbieder het aanbod aanvaardt, ontvangen de beleggers een elektronische bevestiging van de aanvaarding. De schenkingsovereenkomst tussen de aanbieders en de investeerders komt tot stand zonder aparte verklaring wanneer alle aangeboden certificaten voor een project gedekt zijn door investeringen. Twee weken na gereedheid voor uitbetaling worden de certificaten uitgegeven in het investeringscertificaat. Dit wordt onmiddellijk naar de investeerders gestuurd. Volgens de wettelijke voorschriften geeft de aanbiedende partij ook een fiscaal relevant schenkingscertificaat uit aan de investeerder. Ook in het geval van een investering door schenking krijgen investeerders hun investeringsbedrag terug als het totale investeringsbedrag niet is bereikt binnen de door de aanbieder in de projectbeschrijving aangegeven investeringstermijn na de eerste publicatie van de invitatio ad offerendum op AgoraNatura.

Als contracten voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten voortijdig worden beëindigd, moet de exploitant hiervan in tekstvorm op de hoogte worden gebracht. In het bijzonder moet het volgende worden vermeld: de reden voor de beëindiging, indien van toepassing de financieringsstatus in het geval van projecten met meerdere investeerders, evenals bewijs van eventuele terugbetalingsprocedures die zijn gestart.

3.4 Gebruiksvoorwaarden voor projectleverancier

3.4.1 Gebruik van het platform

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens, evenals de overdracht ervan aan projectpartners of derden vallen onder het privacybeleid van de Operator. De aanbieders nemen deze gegevensbeschermingsverklaring aan voor hun gebruik van AgoraNatura ten opzichte van investeerders.

Als geregistreerde gebruikers op AgoraNatura kunnen bieders projectvoorstellen elektronisch indienen voor certificering als een publiceerbare aanbieding of een aanbestedbaar project. De projectbeschrijving wordt gecontroleerd op naleving van de criteria van de Naturplus Standaard en gecertificeerd. Door het indienen van het projectvoorstel gaan de inschrijvers akkoord met de publicatie van de offerte of de aanbesteding van het project op AgoraNatura als een invitatio ad offerendum (uitnodiging tot het indienen van een offerte) na succesvolle certificering. Indien het ingediende projectvoorstel niet voldoet aan de Naturaplus Standaard zal de bieder hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht en zal het bod of de aanbesteding voor het project niet worden gepubliceerd op AgoraNatura.

Er is geen recht op certificering of publicatie van een ingediend projectvoorstel.

Bij het publiceren van een aanbieding of een aanbesteding voor een project als invitatio ad offerendum moeten de bieders voldoen aan de wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn, in het bijzonder de informatieverplichtingen volgens het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de Inleidende Wet bij het Duitse Burgerlijk Wetboek (EGBGB). Investeerders moeten een herroepingsrecht krijgen van de aanbieder. Voor de annuleringsvoorwaarden moeten de aanbiedende partijen de model annuleringsvoorwaarden gebruiken die door AgoraNatura worden verstrekt en die zijn afgestemd op de bepalingen van de Inleidende Wet van het Duitse Burgerlijk Wetboek (EGBGB). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunnen beleggers gebruik maken van het herroepingsformulier in overeenstemming met de Inleidende Wet van het Duitse Burgerlijk Wetboek (EGBGB), dat de aanbieder op de website insluit. De aanbieders koppelen hun annuleringsbeleid aan het modelformulier voor herroeping. De aanbieder stelt hiervoor de technische vereisten ter beschikking.

De bieders zijn verplicht om de rapporten die in de projectdocumenten zijn vastgelegd tijdig te leveren op de locatie die door AgoraNatura is aangegeven.

De transactiegerelateerde vergoedingen voor de betalingen aan de bieder worden afgetrokken van de betaalde veiligheids- en verwerkingstoeslag. De exploitant heeft recht op het resterende bedrag na aftrek van de vergoedingen voor terugbetalingen ten laste van het aanbiedende deel.

3.4.2 Auteursrechten op afbeeldingen, films en teksten; persoonlijke rechten en andere rechten van derden

De aanbiedende partijen zijn gerechtigd om de afbeeldingen, films en teksten die zij gebruiken op AgoraNatura te gebruiken op de manier zoals bedoeld. Dit geldt in elk geval ook voor de inhoud van de beelden, films en teksten en de daarin getoonde, genoemde of bedoelde personen. De aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van het auteursrecht op de gebruikte beelden, films en teksten en voor de bescherming van persoonlijke rechten (zoals het recht op de eigen afbeelding) en andere rechten van derden in het kader van het gebruik van de beelden, films en teksten en zijn aansprakelijk voor schendingen van de wet. De aanbieders zullen de nodige toestemmingen verkrijgen alvorens de beelden, films en teksten te gebruiken.

Het gebruik van de beelden, films en teksten door de aanbiedende partij op AgoraNatura vormt geen gebruik door AgoraNatura. AgoraNatura heeft het recht om de beelden, films en teksten gebruikt door de aanbieders op AgoraNatura te gebruiken voor de marketing van het platform. In aanvulling op verslagen van projecten op het AgoraNatura platform zelf, omvat dit

  • de promotie van projecten en van AgoraNatura op sociale mediakanalen,
  • de pers en public relations voor AgoraNatura,
  • de productie van alle soorten gedrukte media
  • het gebruik van fragmenten voor de productie van filmclips, en
  • het recht van investeerders om beelden, films en teksten met betrekking tot hun respectieve projecten te publiceren, verspreiden, reproduceren, tentoonstellen, presenteren en publiek toegankelijk te maken elders dan op AgoraNatura, met vermelding van hun respectieve auteur.

De inschrijvers zijn verplicht om de overeenkomstige gebruiksrechten te hebben en deze te verlenen aan AgoraNatura. Door het indienen van hun projectvoorstellen voor certificering, geven de aanbieders automatisch hun toestemming aan AgoraNatura voor het gebruik van de beelden, films en teksten gebruikt op de wijze zoals hierboven beschreven en garanderen AgoraNatura dat het gebruik van de beelden, films en teksten gebruikt door AgoraNatura voor de marketing van het platform zoals hierboven beschreven geen inbreuk maakt op persoonlijke rechten en andere rechten van derden en dat de nodige toestemmingen zijn verkregen.

AgoraNatura en de exploitant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schendingen van de wet door de aanbiedende partij. In het geval van vorderingen tegen AgoraNatura of de exploitant door derden, hebben AgoraNatura of de exploitant het recht om een overeenkomstige volledige vrijwaring van aansprakelijkheid te eisen van de verantwoordelijke aanbieder. De verantwoordelijke aanbieder is verplicht om AgoraNatura of de exploitant te compenseren voor alle kosten en schade als gevolg van een vordering van derden.

3.5 Gebruiksvoorwaarden voor beleggers

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens en de overdracht ervan aan projectpartners of derden vallen onder het privacybeleid van de Operator. Niet-geregistreerde potentiële beleggers kunnen, als bezoekers, alle gebieden van AgoraNatura bekijken die zijn vrijgegeven voor niet-geregistreerd gebruik. Geavanceerde functies van AgoraNatura, bijvoorbeeld de mogelijkheid om investeringen te doen, kunnen alleen worden gebruikt door geregistreerde gebruikers. 

4 Het beleggingsproces

Investeerders bevorderen de levering van biodiversiteit en natuurdiensten door middel van een specifiek project, dat wordt uitgevoerd door de aanbieder. Zodra het totale investeringsbedrag is bereikt, zijn aanbieders verplicht om het gecertificeerde project uit te voeren in overeenstemming met de projectbeschrijving en moeten ze de door de investeerders verstrekte investeringsgelden hiervoor gebruiken. AgoraNatura maakt het mogelijk om concrete investeringsaandelen te verwerven in de vorm van certificaten in een project, die blijken uit het investeringscertificaat. Voor dit doel verdelen de aanbieders het totale investeringsbedrag in investeringsaandelen, die worden vertegenwoordigd door het totale aantal uitgegeven certificaten. De uitgegeven certificaten in relatie tot het totale investeringsbedrag zijn numeriek, maar niet kwalitatief gerelateerd aan het totale gebied met de daar geleverde biodiversiteit en natuurdiensten. De uitgegeven certificaten hebben dus alleen betrekking op het totale gebied en zijn zelf niet gerelateerd aan specifieke deelgebieden. Een investeerder promoot altijd slechts een deel van het totale project, maar niet een specifiek deel van het gebied.

4.1 Ontwerp van het project

De wijze en het tijdschema van de investering worden bepaald door de respectieve projecten. De projectbeschrijving wordt het voorwerp van het contract. Indien het project niet in overeenstemming met de projectbeschrijving wordt uitgevoerd, worden alle betaalde bedragen terugbetaald. De aanbieders informeren de investeerders overeenkomstig de in de projectbeschrijving gespecificeerde monitoring- en uitvoeringsrapportage. Zij zijn verplicht elke afzonderlijke investeerder informatie uit de documentatie te verstrekken. De informatie wordt elektronisch en op gestandaardiseerde wijze verstrekt via de verslagen van de dienstverlener.

Afhankelijk van de opzet van het project hebben investeerders de volgende financieringsmogelijkheden via investeringen:

  1. Investeerders kunnen een donatie doen voor het leveren van biodiversiteit en natuurdiensten in het kader van een project dat is veiliggesteld door de Naturplus Standaard met belastingvoordelen. Het schenkingsmodel kan worden gebruikt als de aanbieder door het relevante belastingkantoor is gecertificeerd als een non-profitorganisatie en de investering bedoeld is voor charitatieve doeleinden in de zin van §§ 52, 53 AO (Duitse belastingwet) en geen eigen economische doeleinden nastreeft. De investering moet dan worden gebruikt voor het doel van de beschreven projectmaatregelen. Naast een schenkingscertificaat van de verstrekker ontvangen de investeerders een investeringscertificaat over hun deelname aan de promotie van het project, waarop het - door certificaten vertegenwoordigde - investeringsaandeel staat vermeld. Het investeringscertificaat en de daarop afgebeelde certificaten en het daarop afgebeelde investeringsaandeel vormen geen tegenprestatie voor de betaling. In het geval van een schenking is de deelname aan een project van immateriële aard. Als het project niet kan worden uitgevoerd, kan de schenking worden teruggevorderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In geval van terugbetaling van een schenking overeenkomstig de wettelijke bepalingen, worden de rechtsgevolgen voor de uitgegeven certificaten en het investeringscertificaat bepaald overeenkomstig hoofdstuk 4.2.
  2. Het prestatie-uitwisselingscontract in de vorm van een dienstencontract ("Verbintenissen van maatregelen en documentatie") stelt de investerende partij in staat om de aanbiedende partij te voorzien van een bepaalde proportionele investering voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in het kader van een project dat door het Agentschap voor Natuurbehoud is beveiligd.plus Norm. De dienstverlener verplicht zich om specifieke, vooraf gedefinieerde maatregelen uit te voeren en de uitvoering en resultaten van de maatregel te documenteren. In het geval van een servicecontract wordt een vergoeding betaald voor het feit dat de maatregelen en resultaten worden uitgevoerd en gedocumenteerd zoals beloofd (activiteiten), maar niet voor het feit dat een specifiek succes van de maatregelen daadwerkelijk plaatsvindt. Het doel van de maatregelen is het bereiken van een verbetering ten opzichte van het referentiescenario. De investeerders ontvangen een investeringscertificaat voor hun deelname in de projectfinanciering, waarop de verworven certificaten staan die hun respectievelijke investeringsaandeel bewijzen. De details worden bepaald door de projectbeschrijving. Afhankelijk van de opzet van het project kunnen investeerders de investering terugvorderen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als het project niet of niet volledig kan worden uitgevoerd. De juridische gevolgen voor de afgegeven certificaten en het investeringscertificaat worden bepaald in overeenstemming met hoofdstuk 4.2.
  3. Ook in het geval van een prestatie-uitwisselingscontract in de vorm van een contract voor werk en diensten ("belofte van succes") kunnen de investeerders de aanbieders een bepaalde proportionele investering geven voor de levering van biodiversiteit en natuurdiensten in het kader van een project dat door het Agentschap voor Natuurbehoud is beveiligd.plus Standaard. Hier wordt het door de inschrijvers gedefinieerde resultaat (het succes van de maatregel) echter de belangrijkste prestatie van het contract. In het geval van een contract voor werk en diensten beloven de leveranciers niet alleen de implementatie en documentatie van de maatregelen, maar ook het verifieerbare bereiken van het succes dat ze beschrijven. Het gaat dus om een vergoeding voor het van meet af aan gedefinieerde resultaat, waarover de dienstverleners verplicht zijn te rapporteren en bewijs te leveren. Rapporten over de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen zijn dus niet vereist. Ook in het geval van een contract voor werk en diensten ("belofte van succes") ontvangen de investeerders een investeringscertificaat over hun deelname aan de promotie van het gefinancierde project, waarin de verworven certificaten worden getoond, die hun respectievelijke investeringsaandelen bewijzen. De details worden bepaald door de projectbeschrijving. Als een project niet wordt uitgevoerd en de investeerders hun investering terugkrijgen, worden de juridische gevolgen voor de uitgegeven certificaten en het investeringscertificaat bepaald in overeenstemming met hoofdstuk 4.2.Afhankelijk van de opzet van het project, kunnen investeerders de investering terugvorderen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als het beschreven projectsucces niet of niet volledig plaatsvindt of als er sprake is van een gebrek in de zin van § 633 BGB. De details worden bepaald door de projectbeschrijving. In het geval van een dergelijke (gedeeltelijke) terugbetaling worden de juridische gevolgen voor de uitgegeven certificaten en het investeringscertificaat bepaald in overeenstemming met hoofdstuk 4.2.
    Er wordt verwezen naar de vereisten en gevolgen van § 640 BGB (aanvaarding) en § 646 BGB (voltooiing in plaats van aanvaarding) voor bieders en investeerders. Op verzoek zal de exploitant bieders de hulp bieden die nodig is om aan deze bepalingen te voldoen.

Voordat de aanbieder een project voor investering kan aanbieden, moet hij beslissen of de levering van biodiversiteit en natuurdiensten kan worden gefinancierd volgens het (1) donatiemodel of volgens een dienstenuitwisselingscontract - d.w.z. (2) een dienstencontract of (3) een contract voor werk en diensten.

De rechtsverhouding bestaat uitsluitend tussen de aanbiedende partij en de investerende partij en wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in overeenstemming met deze AV. Elke afwikkeling en ontbinding van het contract wordt beheerst door de wettelijke bepalingen, alsmede deze AV en de regelingen genoemd onder 1.1. Er kunnen geen aanvullende vorderingen worden ontleend aan de AV van AgoraNatura. In geval van slechte of wanprestatie van de bieder en in geval van gebreken aan het project, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

4.1.1 Procedure voor het afsluiten van contracten op AgoraNatura

Een contract wordt gesloten op AgoraNatura als volgt:

a. De bieders bieden een project aan voor een investering in het kader van een dienstenuitwisselingscontract, d.w.z. een dienstencontract of een contract voor werk en diensten, of een schenking.

b. De door bieders op AgoraNatura geplaatste en gecertificeerde projecten voor investeringen vertegenwoordigen een juridisch niet-bindende uitnodiging tot het indienen van een bod door de investeerder (invitatio ad offerendum).

c. Het indienen van een investeringsofferte gebeurt door de aanvrager na het selecteren van een aantal certificaten ("investeren in project") en het doorlopen van het bestelproces door op de knop "bestellen met betalingsverplichting" te drukken.

d. In het geval van een belegging door schenking, dient de belegger een bindend schenkingsaanbod in ter hoogte van de beleggingssom voor de geselecteerde Certificaten door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te drukken. In het geval van een belegging in het kader van een dienstverleningscontract of een contract voor werk en diensten, dient de belegger een bindend vergoedingsaanbod in voor de geselecteerde Certificaten door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te drukken.

e. Als de aanbieder het aanbod van de investeerder accepteert, ontvangt de investeerder een bevestiging van de voorwaardelijke totstandkoming van de schenkingsovereenkomst, het dienstencontract of het contract voor werk en diensten. Nadat alle aangeboden certificaten door investeringen zijn bezet, wordt het contract tussen de aanbieder en de investeerder gesloten. Als niet alle beschikbare certificaten door een investering zijn bezet, krijgen de investeerders hun investering terug (voorwaarde voor de overeenkomst in de zin van zin 1).

f. Aanvaarding moet worden verklaard door de aanbieder onmiddellijk na ontvangst van de investeringsaanbieding via AgoraNatura. Aanbieders zijn niet verplicht om investeringsaanbiedingen te accepteren. Na het verstrijken van een termijn van twee weken na ontvangst van de investeringsaanbieding, wordt deze geacht te zijn aanvaard (fictie). Alle overeenkomsten worden gesloten onder de voorwaarde dat het totale investeringsbedrag (d.w.z. de toewijzing van alle emissierechten van een project met investeringen) is bereikt. Als dit niet is bereikt na het verstrijken van de investeringsperiode die door de bieder is opgegeven in de projectbeschrijving, wordt het contract ongeldig. In het geval van niet-aanvaarding van een offerte in antwoord op een "invitatio ad offerendum" of van het ongeldig worden van het contract wegens het niet bereiken van het totale investeringsbedrag, moeten reeds gedane betalingen aan de investeerder worden terugbetaald. Terugbetaling is verschuldigd vier weken na niet-aanvaarding van het aanbod of vier weken na het verstrijken van de investeringsperiode.

g. Op voorwaarde dat alle certificaten gedekt zijn door een investering, ontvangt de investeerder een investeringscertificaat met informatie over het aantal certificaten en de details van het project. Als er sprake is van een schenking, wordt er ook een fiscaal relevant schenkingscertificaat rechtstreeks door de verstrekker(s) aan de investeerder verstrekt.

4.1.2 Projectfinanciering op basis van donaties

Een investering op basis van een schenking is alleen mogelijk bij aanbieders zonder winstoogmerk. Een schenking moet worden behandeld als een gift volgens § 516 BGB. Aan een schenking kan de bepaling worden toegevoegd dat de ontvanger verplicht is een bepaalde bijdrage te leveren. In het geval van een dergelijke schenking voor een specifiek doel, wordt een doel nagestreefd dat verder gaat dan de schenking aan de begiftigde. Bij AgoraNatura is het doel het gebruik van de investering voor de beschreven projectmaatregelen. Een succes kan niet worden bevorderd door een donatie-investering. In projecten die op donatie gebaseerd zijn, wordt daarom altijd de implementatie van een specifieke maatregel bevorderd. De investering wordt dan gebruikt voor een specifiek doel voor de beschreven projectmaatregelen. De deelname van de investeerder in een project wordt vertegenwoordigd door certificaten. Het totale aantal ontvangen certificaten vertegenwoordigt het investeringsaandeel. De certificaten vertegenwoordigen geen tegenprestatie, maar maken alleen de projectdeelname door middel van de donatie duidelijk. In overeenstemming met de wettelijke vereisten geeft de aanbieder een schenkingscertificaat uit aan de investeerder. Als het project geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd, wordt de mogelijkheid om de door de donatie gefinancierde investeringsaandelen terug te vorderen (af te staan) bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de donatie wordt terugbetaald, verliest elk afgegeven donatiecertificaat zijn geldigheid en moet het worden vernietigd. Indien nodig moet het verantwoordelijke belastingkantoor door de investeerder op de hoogte worden gebracht.

4.1.3 Contract voor dienstenruil als dienstencontract

Als de certificaten worden verworven in het kader van een dienstencontract, krijgt de investeerder sterkere aanspraken met betrekking tot de uitvoering van het project dan in het donatiemodel, maar ontvangt hij geen donatiebon. Bovendien is de investeerder niet gebonden aan projecten van aanbieders zonder winstoogmerk. De uitgifte van certificaten in het kader van een investeringscertificaat betekent enerzijds dat elke individuele investering in het totale investeringsbedrag vloeit en anderzijds dat alle investeerders in principe dezelfde rechten ontlenen aan hun investeringsaandeel. Eventuele (gedeeltelijke) terugbetalingen worden evenredig verdeeld ten opzichte van het totale investeringsbedrag. De toegezegde diensten bestaan uit de uitvoering van specifieke, vooraf gedefinieerde maatregelen in overeenstemming met het gecertificeerde project volgens het Natuurplus Standaard (bijv. onderhoudsmaatregelen voor het behoud van een specifiek habitattype) en de documentatie van de uitvoering van de maatregelen en de resultaten ervan. De dienstverlener is verplicht om de beloofde diensten uit te voeren, de investeerder om de overeengekomen vergoeding toe te kennen. De aanbieder moet de investeerder informatie verstrekken over de documentatie (monitoring en rapportage over de uitvoering). Aan deze informatie wordt voldaan door de aankondiging in het bijbehorende portaal op AgoraNatura. De belegger wordt automatisch op de hoogte gebracht van de aankondiging door het platform. Als de prestatie niet overeenkomt met de contractueel verplichte prestatie of als deze helemaal niet plaatsvindt, worden de rechten van de investeerder geregeld door de wettelijke bepalingen. Als een project niet kan worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn na het begin van de uitvoering van de maatregel of als het helemaal niet kan worden uitgevoerd, is de aanbiedende partij verplicht om de investerende partij onmiddellijk te informeren. De mogelijke ongedaanmaking en de juridische gevolgen van een niet-contractuele prestatie worden geregeld door de wettelijke bepalingen. In geval van niet-uitvoering van het project kunnen de investeerders het contract opzeggen. In geval van (pro rata) terugbetaling van de investering worden de certificaten stap voor stap (pro rata) teruggegeven.

4.1.4 Contract voor dienstenruil als contract voor werk en diensten

Bij een contract voor werk en diensten krijgen de investeerders nog sterkere aanspraken dan bij een dienstencontract, omdat ze niet alleen de uitvoering van het project en de projectdocumentatie kunnen eisen, maar ook de beloofde levering van biodiversiteit en natuurdiensten, die wordt gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren. Ook hier ontvangen de investeerders echter geen donatiecertificaat. Ook in het kader van de aanneming van werk betekent de uitgifte van certificaten in het kader van een investeringscertificaat enerzijds dat elke individuele investering in het totale investeringsbedrag vloeit en anderzijds dat alle investeerders door het sluiten van de overeenkomst in principe dezelfde rechten aan hun investeringsaandeel kunnen ontlenen. De koper van het werk in de zin van § 631 BGB (in dit geval de investeerder) betaalt een vergoeding (vergoeding voor het werk) voor het feit dat de opdrachtnemer van het werk (in dit geval de aanbieder) een werk creëert (succes is bijvoorbeeld de identificatie van plantensoorten van een habitat). In het kader van de overeenkomst voor werk en diensten ("belofte van succes") heeft de investeerder dus recht op het behalen van het overeengekomen succes in overeenstemming met het volgens de Wet natuurbescherming gecertificeerde project.plus Standaard en naar overeenkomstige informatie uit de projectdocumentatie (monitoring en uitvoeringsrapportage). Deze informatie kan ook worden vervangen door de aankondiging op AgoraNatura. De investeerder moet worden geïnformeerd over de aankondiging. Dit gebeurt automatisch wanneer het verslag op het platform wordt geplaatst. De aanbiedende partij moet het werk produceren vrij van materiële gebreken en gebreken aan de titel en het werk moet in principe worden aanvaard door de investeerder. Een materieel gebrek is bijvoorbeeld het niet bestaan van de beloofde kenmerkende types. Door het opsturen van het eindverslag of, in het geval van meerjarige projecten, het jaarlijkse controle- en uitvoeringsverslag, vraagt de inschrijver de investeerders om binnen twee weken na een bepaald tijdstip (bestaan van de succesindicatoren) te verklaren dat ze akkoord gaan met de succesvolle uitvoering van het project. Hij geeft hen de mogelijkheid van een fysieke acceptatie door hen te informeren over het tijdstip van het bestaan van de indicatoren (bijv. identificatie plantensoorten) en de locatie van de installatie in dezelfde oproep, evenals het fysiek toegankelijk maken van de installatie voor hen. Na ontvangst van deze informatie, of zoals aangegeven in de projectbeschrijving, heeft de investeerder de mogelijkheid om de installatie te inspecteren. Als een investeerder de bovengenoemde termijn laat verstrijken (d.w.z. de aanvaarding binnen deze termijn niet weigert onder vermelding van ten minste één gebrek), wordt het werk geacht te zijn aanvaard in het geval van deze investeerder. Als de investeerder een consument is, heeft dit rechtsgevolg alleen plaats als de aanbieder hem samen met het verzoek om aanvaarding heeft gewezen op de gevolgen van een niet-aangegeven aanvaarding of een geweigerde aanvaarding zonder vermelding van gebreken (§ 640 (2) zin 2 BGB). Een acceptatie (fysiek of anders op basis van de documentatie van de inschrijver) kan worden doorgegeven aan de inschrijver op AgoraNatura. Als het succes van het project onder een contract voor werk en diensten niet plaatsvindt, kan de terugbetaling van alle betalingen worden geëist van de aanbieder in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Eventuele (gedeeltelijke) terugbetalingen als gevolg van gebreken in de zin van § 633 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) moeten pro rata worden verdeeld in verhouding tot het aandeel van de investeringssom in de totale investeringssom. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen en gevolgen van § 640 BGB (aanvaarding) en § 646 BGB (voltooiing in plaats van aanvaarding) voor bieders en investeerders. Op verzoek zal de Concessieverlener de bieders de nodige hulp bieden om aan deze bepalingen te voldoen. Indien een aangenomen of voltooid werk in de zin van § 646 BGB ondeugdelijk is in de zin van § 633 BGB, gelden voor de rechten van de investeerder en de plichten van de aanbieder de §§ 634 e.v. BGB.

4.2 Beleggingscertificaten

De certificaten worden onmiddellijk na het sluiten van het contract over de investering in de levering van biodiversiteit en natuurdiensten (Link 3.1) uitgegeven in een investeringsbevestiging in opvraagbare vorm. Deze bevat een elektronische handtekening met vermelding van de geldigheid van de certificaten, het totale investeringsbedrag voor het respectieve project, het totale aantal uitgegeven certificaten (investeringsaandelen), de duur van het project en de geleverde biodiversiteit en natuurdiensten. Verder wordt de investering door de respectieve investeerder(s) vermeld, de biodiversiteit en de geleverde natuurdiensten en het feit of de investering werd gedaan door middel van een dienstenruilcontract of door schenking. Tot slot wordt speciaal vermeld of en in welke mate het project een actieproject (dienstencontract) en/of een succesproject (contract voor werk en diensten) is en of een betaling alleen verschuldigd is als het project succesvol is (link 4.2). De elektronische handtekening is toegankelijk via een QR-code of een internetadres.

 

Alle certificaten van een project worden geregistreerd op de respectieve projectpagina van AgoraNatura in de vorm van een publiek toegankelijk certificatenregister met vermelding van de aanbieder, hun totale aantal en hun unieke certificaatnummer en hun verdeling onder de investeerders. Investeerders kunnen ervoor kiezen om ofwel anoniem ofwel met naam te worden vermeld in het certificatenregister met het aantal certificaten dat zij bezitten. De keuze wordt aangegeven tijdens het investeringsproces.

 

In het geval van een terugbetaling wegens het niet afsluiten van een contract of het niet uitvoeren van een project wegens het niet bereiken van het totale investeringsbedrag, worden de reeds uitgegeven certificaten en de investeringsbevestiging ongeldig. De geldigheid van de certificaten en de investeringsbevestiging kan worden gecontroleerd via de QR-code of het internetadres. Ongeldige certificaten worden verwijderd uit het certificatenregister, inclusief de bijbehorende tenaamstelling van de investeerder.

 

In geval van (gedeeltelijke) terugbetalingen wegens onvolledige projectuitvoering of wegens garantie voor gebreken (§§ 633 e.v. BGB) bij overeenkomsten voor werken en diensten moeten het feit en de reden van de (gedeeltelijke) terugbetaling worden vermeld in het certificatenregister en in de elektronische handtekening. De aanbieder is verplicht om aan de investeerder die een terugbetaling heeft ontvangen een aan de nieuwe financieringssituatie aangepast investeringscertificaat af te geven met een aanvullende verwijzing naar de inhoud van het vorige investeringscertificaat, het feit en de reden van de (gedeeltelijke) terugbetaling. De uitgegeven certificaten, waar geen beleggingen meer tegenover staan, en de eerdere investeringscertificaten verliezen hun geldigheid, en bij terugbetaling van een schenking volgens de wettelijke bepalingen verliest ook het schenkingscertificaat zijn geldigheid. 

5 Afhandeling van betalingsstromen

De verwerking van betalingsstromen wordt uitgevoerd door Secupay AG, Goethestraße 6, 01895 Pulsnitz, Duitsland (hierna: Secupay). De volgende voorwaarden zijn van toepassing en daarnaast de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Secupay.

Betaling kan plaatsvinden via automatische incasso, creditcard, directe overboeking of bankoverschrijving (vooruitbetaling). Alle kosten die Secupay in rekening brengt voor de aangeboden betaaldiensten worden door AgoraNatura gefinancierd uit de beveiligings- en verwerkingstoeslagen die de aanbieders in rekening worden gebracht. Dit geldt niet voor de kosten voor de uitvoering van een retour debetnota en voor de uitvoering van een credit card charge back, die ten laste zijn van de belegger. Secupay brengt geen andere vergoedingen in rekening dan die vermeld in de Algemene Voorwaarden van AgoraNatura.

Secupay controleert de rekeningen voor betalingsverwerking op de juiste ontvangst van betalingen, verwerkt alle betalingsmethoden en treedt tegelijkertijd op als trustee voor de gemaakte betalingsbedragen totdat ze worden uitbetaald aan de respectieve begunstigde.

De geaccepteerde valuta is EUR. Investeerders moeten de betaling in deze valuta kunnen uitvoeren via hun kredietinstelling. Betalingen in vreemde valuta worden automatisch teruggeboekt door SecuPay. Eventuele kosten en/of omrekeningsverliezen die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de belegger en worden automatisch in mindering gebracht bij het terugboeken van de betaling.

Indien een restitutiebedrag niet kan worden terugbetaald om redenen waarvoor de investeerder verantwoordelijk is (bijvoorbeeld door opzegging van de bankrekening of een verlopen creditcard) en indien Secupay of AgoraNatura de investeerder niet binnen vier weken kan bereiken, is AgoraNatura gerechtigd het restitutiebedrag na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn van de terugbetalingsvordering ter beschikking te stellen aan de aanbiedende partij. Ten behoeve van een spoedige realisatie van het project zal het bedrag worden toegewezen aan die bieders die op het moment van het verstrijken van de verjaringstermijn nog het kleinste percentage van het uitstaande verschil missen om de betaalrijpheid te realiseren totdat het bedrag is opgebruikt.

Alle transactiegerelateerde vergoedingen worden in mindering gebracht op de betaalde borg- en verwerkingstoeslag. Na uitbetaling van het totale investeringsbedrag en verrekening van alle transactiegerelateerde vergoedingen, houdt Secupay het resterende saldo van de veiligheids- en verwerkingstoeslag in bewaring tot het verstrijken van de terugbetalingstermijnen. Na afloop van de terugbetalingstermijnen maakt Secupay het verschil tussen de toeslag en de daaruit betaalde transactievergoedingen ter terugbetaling over aan de exploitant.

De Aanbieder is gerechtigd tot alle op zijn Project betaalde bedragen. De investeringen worden aan de Aanbieder uitbetaald conform de volgende vereisten:

14 dagen na de gereedheid voor uitbetaling vindt de uitbetaling aan de leverancier plaats. De uitbetaling is opgesplitst in drie delen: betaling aan de leverancier (min de vergoeding van de exploitant en de Secupay-vergoedingen), betaling aan de exploitant en inhouding van de Secupay-vergoedingen.

In het geval van onderbrekingen in de betaling als gevolg van automatische incasso charge backs of creditcard charge backs of iets dergelijks tijdens de financieringsfase tot aan de vervaldatum van de betaling, zal AgoraNatura contact opnemen met de investeerder en proberen tot een oplossing te komen. Als er geen oplossing wordt bereikt, zal Secupay de betaling annuleren. De kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Dit geldt niet voor terugbetalingen ter voldoening aan wettelijke of contractuele vorderingen.

Het totale bedrag dat bestaat op het moment van de vervaldatum van de betaling kan worden verlaagd als gevolg van herroepingen van dienstenuitwisselingscontracten of andere contractbeëindigingen die op dat moment zijn toegestaan onder deze AV of door de wet.

6 Kennisgevingen en terugbetaling in geval van beëindiging van het contract

Contractbeëindigingen door de investeerder (bijv. herroeping) als gevolg van wettelijke of contractuele bepalingen moeten aan de aanbieder worden gemeld. In het geval van de vervulling van wettelijke of contractuele vorderingen, zal de aanbieder zorgen voor een terugbetaling door Secupay onverwijld op de hoogte te stellen. Hij zal AgoraNatura informeren over de redenen voor de beëindiging van het contract. Nadat de eerste betaling is gedaan aan de leverancier, is Secupay niet langer betrokken bij het proces van eventuele (gedeeltelijke) restituties. Deze (gedeeltelijke) terugbetalingen (bijv. voor de vervulling van aanspraken uit garantie voor gebreken volgens §§ 633 ff. BGB) moeten in de relatie tussen Aanbieder en Investeerder volgens de wettelijke bepalingen worden afgewikkeld.

7 Uitsluiting van aansprakelijkheid

AgoraNatura en de exploitant sluiten aansprakelijkheid uit voor licht nalatig plichtsverzuim, voor zover deze geen betrekking hebben op schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid of geen invloed hebben op claims onder de Productaansprakelijkheidswet. Hetzelfde geldt voor licht nalatig plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

8 Voorbehoud van het recht om te wijzigen

De exploitant kan, met toestemming van de aanbieder, deze Algemene Voorwaarden wijzigen in overeenstemming met artikel 305 tot 310 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) om belangrijke redenen, in het bijzonder als gevolg van een verandering in de juridische situatie, met inbegrip van wijzigingen in de jurisprudentie, om technische redenen in verband met de ontwikkeling of met het oog op het herontwerpen van AgoraNatura. Een wijziging is niet mogelijk voor zover en in de mate dat het contractuele evenwicht tussen de aanbiedende partij en de investerende partij aanzienlijk wordt verstoord als gevolg daarvan. Voorafgaand aan de implementatie van een wijziging, zal elke belegger worden geïnformeerd over de geplande wijziging en kan bezwaar maken tegen de wijziging binnen een periode van vier weken. Als hij aan het einde van deze periode geen bezwaar maakt, worden de nieuwe AV opgenomen in de contractuele relatie. Voor de wijziging van de belangrijkste diensten en de wijziging van andere essentiële zakelijke inhoud is de uitdrukkelijke toestemming van de Onderzoeker vereist. Een niet tijdig ingediend bezwaar geldt in deze gevallen niet als toestemming.