Natuurdiensten en de AgoraNatura-bloem voor uw project

De AgoraNatura bloem visualiseert de natuurdiensten die door uw project worden ondersteund. Via het online formulier bepaalt u welke natuurdiensten u kunt aanbieden en of alle significante effecten aan uw AgoraNatura project kunnen worden toegeschreven. 

Om een natuurprestatie te leveren, moet u ten minste de laagste van drie mogelijke waardecategorieën bereiken. Voor elk daarvan gelden criteria. Daarnaast vindt u hieronder per natuurprestatie belangrijke informatie over de beschrijving, eventuele kwantificering en monitoring van de resultaten. Daarnaast laten we u na de natuurprestaties een illustratieve Voorbeeldhoe u ermee omgaat als relevante effecten niet aan uw AgoraNatura-project kunnen worden toegeschreven.

    Plantendiversiteit

Het gaat om het voorkomen van uitzonderlijk diverse of bedreigde wilde plantensoorten.  

Criteria voor landbouwgrond

Wij gebruiken vaak de indicatormethode voor landbouwgrond met een hoge natuurwaarde (HNV). Landbouwgrond wordt onderscheiden aan de hand van zogenaamde indicatorsoorten/kenntaxa. Hoe hoger het aantal, hoe hoger de natuurwaarde van het gebied. Wij nemen dit over voor de indeling van de projectgebieden in de bloeicategorieën:

waardevolle ⇒ ten minste 4 soorten identificatie
zeer waardevol ⇒ 6 - 7 identificatietypes
uiterst waardevol ⇒ > 7 soorten identificatie

Voor sommige gebieden is ook een expertise nuttig.
Invoerbladen met korte instructies zijn te vinden op de pagina van de Natuurplus-Normen.

 

Criteria voor heggen, bosjes, akkerranden met houtachtige planten

De volgende factoren spelen een rol bij de natuurlijke dienst "plantendiversiteit":

⇒ Aantal inheemse houtachtige soorten: >5 / >8; met in totaal >75% inheemse houtachtige soorten!
⇒ + de waarde van de rand (ten minste 4 HNV-soorten braak)

Beide factoren moeten worden beschouwd naargelang hun belang, bijv:

waardevolle ⇒ 5 inheemse houtachtige soorten, op > 75% inheemse houtachtige soorten
zeer waardevol ⇒ 5 inheemse houtgewassen + een rand met 6 - 7 HNV-soorten (braak)
uiterst waardevol ⇒ 8 inheemse houtgewassen, voor 100% inheemse houtgewassen + > 7 HNV-soorten (braak)

In de velden "Bedreigde soorten", "Aantal bedreigde soorten", "Andere belangrijke soorten" en "Andere bijzonderheden" kunt u uw Kennis van het specifieke voorkomen van plantensoorten vertegenwoordigen, die met uw project moeten worden gepromoot. Vermeld ook altijd uw gegevensbronnen.

Is er Nog geen kennis over het voorkomen van specifieke doelsoortenGebruik het laatste veld "Bijzonder te bevorderen plantensoorten".

Vermijd doublures.

Op landbouwgrond gebruiken we de Identificatie van soorten volgens de High Nature Value Farmland (HNV) methode. Zogenaamde "indicatorsoorten" worden geregistreerd langs een representatief transect. Een overzicht van het hele gebied en gerichte observatie van de verspreiding van afzonderlijke soorten kan ook nuttig zijn. Gegevensverzamelingsformulieren met korte instructies staan op de pagina van de Natuurplus-Normen. De beoordeling moet worden uitgevoerd door een ervaren persoon. (De verwachte HNV-waarde is de basis voor de indeling in de AgoraNatura-bloemencategorieën). 

Op Grasland gaan wij uit van een kartering 1 - 2 keer binnen vijf jaar. Op Ook bouwland kan jaarlijks worden gecontroleerd nuttig zijn. Gelieve transecten op een kaart te tekenen en de project-ID (+ projecttitel) op alle kaartbladen te vermelden!

Op De controle van nieuwe aanplantingen is de belangrijkste (beplantingsschema) belangrijk evenals de Ontwikkeling van de houtige gewassen na onderhoudsmaatregelen die dienen om de diversiteit van inheemse houtgewassen te behouden.

Fotografeer de uitvoering van de maatregelen en de resultaten, bij voorkeur met ingeschakelde GPS-herkenning en datumweergave. Fotografeer bijzondere individuele soorten!  

    Diversiteit dieren

Het gaat om de habitat als geheel en het afstemmen van uw gebruik op de behoeften van wilde diersoorten in het gebied of het behoud van waardevolle habitatstructuren.

Hoe differentiëren we hier de natuurbehoudswaarde? Ook hier bouwen we voort op de criteria van de High Nature Value Farmland Indicator. Deze worden echter specifiek aangevuld voor projecten die gericht zijn op de bescherming van bedreigde of beschermde diersoorten. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in het algemeen uitgesloten.

Eerste criteria

waardevolle

 • Gebieden met een waardevol bestand aan wilde plantensoorten
 • Door het project in stand gehouden beschermde biotooptypen
 • Gebieden waarop de aansluiting van waardevolle biotopen kan worden verbeterd
 • Indien van toepassing, zijn voor het type project minimumafmetingen vastgesteld

zeer waardevol

 • Voor het projecttype beschreven bijzonder waardevolle, zeer goed ontwikkelde habitatstructuren komen voor
 • Projecten waarbij het gebruik specifiek gericht is op de bevordering van bedreigde of beschermde soorten en waarbij ook de ontwikkeling van deze soorten wordt gevolgd. 

uiterst waardevol

 • Projectgebied en -gebruik zijn gericht op ondersteuning van de voortplanting van beschermde of bedreigde diersoorten.

In het online formulier kunt u onderscheid maken tussen drie soorten, dit zal verschillende velden openen. Gebruik deze optie, dat maakt het invullen makkelijker voor u. Gebruik dan de velden in het formulier zodanig dat uw situatie goed wordt weergegeven.

De eerste methoden voor het verzamelen van relevante feiten en cijfers zijn te vinden op de pagina van de Natuurplus-Normen.

Wilt u specifieke diersoorten te bevorderen, moet de ontwikkeling van de doelsoort - althans het mogelijke gebruik van het projectgebied door de doelsoort - worden gevolgd.. Spontane waarnemingen van ervaren ornithologen zijn ook geldig. Het beste is om waarnemingen te noteren op een kaartblad, vergeet het project ID niet.

Handhaving of ontwikkeling van waardevolle habitatstructuren, u kunt ze in kaart brengen en documenteren met foto's, bij voorkeur in vergelijking met de situatie vóór het project. Het vastleggen van waarnemingen met foto's verhoogt de aantrekkelijkheid van de rapportage voor de investerende personen. Gebruik - indien mogelijk - GPS-detectie en datumweergave als extra bewijs van uw waarneming.

De vereiste inspanning varieert per project. Aan de kant van de Natuurplus-Standaarden vindt u de eerste methoden. 

    Genetische diversiteit

Dit gaat over genetische diversiteit in gewassen en wilde planten en dieren.

Eerste criteria

Boomgaardweiden
De boomgaardweiden zijn ongeveer de Instandhouding van diverse oude en bedreigde fruitvariëteiten. Aan de kant van de Natuurplus-Standaarden vindt u een link naar de lijst van bedreigde inheemse gewassen. Geef aan welke bedreigde rassen in uw boomgaard worden behouden of nieuw worden aangeplant. Dit vereist regelmatige verzorging van de fruitbomen. De verzorging van de bomen en hun goede staat voor leeftijd Wij zien dit als een belangrijk beoordelingscriterium. Een weideboomgaard die al jaren niet meer wordt onderhouden, maar wel veel bedreigde fruitsoorten bevat, zou daarom (slechts) als "waardevol" worden aangemerkt. Als het project ervoor zorgt dat de bomen verzorgd worden, wordt de boomgaard opgewaardeerd.

Bloeiende gebieden of soortenrijke habitats ontwikkelen
Bij de aanleg van bloembedden is het gebruik van gecertificeerd regiozaad bereikte de laagste waarde categorie. Aan de kant van de Natuurplus-Standaarden vindt u belangrijke informatie over het gebruik van inheemse zaden voor wilde planten. Ook bij de ontwikkeling van soortenrijk grasland of bouwland is het gebruik van Zaden van naburige soortenrijke gebieden een extra waarde kan worden bereikt.

Donorgebieden voor de ontwikkeling van soortenrijke habitats
Indien een reeds bestaand soortenrijk gebied als donorgebied, wordt dit gezien als een extra waarde.

Onderhoud of aanleg van nieuwe heggen

Will en waren inheemse houtachtige planten gebruikt, ondersteunt dit het behoud van de genetische diversiteit. Aangezien het gebruik van nieuwe planten in het wild verplicht is, is er meestal geen extra voordeel, maar het noemen van het inbegrepen voordeel kan de aantrekkelijkheid van het project vergroten.

We hebben verschillende velden in het formulier voor u voorbereid. Gebruik de verschillende veldenom te kunnen werken in uw Markeer relevante details in de projectpresentatie.

Aan de kant van de Natuurplus-Standaarden vindt u de eerste relevante methoden.

Het gaat hier om zeer verschillende soorten projecten. Met de Boomgaardweiden en anderen Houtachtige planten aan het eind van het project moet in kaart worden gebracht dat de relevante houtige gewassen op het terrein met succes zijn aangeplant/onderhouden en in welke staat zij verkeren. Dit omvat, indien van toepassing, dat de afstanden tot naburige bomen worden aangehouden en dat de omheining succesvol is geweest. 

Gaat het over de Ontwikkeling van bloeiende gebieden vindt u op de pagina van de Natuurplus-Standaarden belangrijke informatie over het gebruik van inheemse zaden voor wilde planten. Voor de controle van de resultaten is het natuurlijk interessant om na te gaan of de gezaaide, overgebrachte plantensoorten zich goed ontwikkelen. 

Alle waarnemingen moeten door een ervaren persoon worden gedaan. Documenteer uw waarneming met beelden. Gebruik de locatieherkenning (GPS) en datumweergave. Unieke markering van de kaartbladen met de project-ID.

    Bestuivingsprestaties

Dit is een waardevolle habitat voor bestuivende insecten.

De eerste projecten gaan over habitat voor wilde en honingbijen. Dit omvat een hoog aandeel bloeiende stuifmeel- en nectarplanten en geschikte habitats voor wilde bijen om te nestelen en te overwinteren. Kijk op de pagina van de Natuurplus-Standaarden. Daar vindt u meer informatie.

Eerste criteria

In principe geldt: ten minste 30 procent bedekking met nectar- en stuifmeelplanten en het afzien van insecticiden.

waardevolle

 • Geen monotone plantenpopulatie, gemakkelijk te herkennen aan het aantal dominante bloemkleuren, met een bloeiperiode van ten minste twee maanden
 • Bij een zeer hoge bedekking (> 50%) wordt ook een monotone plantenstand geaccepteerd met een bloeiperiode van ten minste twee maanden.

zeer waardevol

 • Divers plantenbestand, gemakkelijke detectie door ten minste twee dominante bloemkleuren, bovendien nectar- en stuifmeelplanten voor wilde bijen (wilde planten) en een bloeiperiode van ten minste drie maanden met geschikte habitats voor nesten en overwintering voor wilde bijen.

uiterst waardevol

 • Toename bijv. door zeer divers plantenbestand, zeer lange bloeiperiode, zeer hoog aandeel wilde soorten, ... rekening houdend met het totale aandeel van het gebied. 

Gebruik in het formulier de velden om in uw projectrepresentatie te specificeren interessante details voor uw projectgebied om gemarkeerd te worden.

Aan de kant van de Natuurplus-Standaarden vindt u een kaartblad dat u kunt gebruiken. 

Hier kun je meestal met foto's werken. Dus je krijgt tegelijkertijd Zeer aantrekkelijk materiaal voor de beleggers. Gebruik een camera met weergave van uw locatie (GPS-herkenning) en datumaanduiding. Documenteer de diverse bloeiwijzen en eventueel bijzondere individuele soorten. 

Maak een bloeiend gebied, Documenteer het gecreëerde gebied over een of meer foto's. Bevestig de toegezegde afmetingen van het gebied en controleer de ontwikkeling van de ingezaaide soorten. Graag met datum en uniek project ID op het kaartblad / soortenlijst van het zaad. Zorg voor een bewijs van het gebruikte zaad.

    Klimaatprestaties

Het gaat om het vermogen van ecosystemen om CO2 of om echt weinig broeikasgassen vrij te laten in vergelijking met normaal gebruik.

Onze eerste projecttypes zijn gericht op veengebieden. Voor de berekening gebruiken wij de GEST-aanpak (Type broeikasgasemissie locatie).

Eerste criteria

zeer waardevol

 • Moerassen met een hoge waterstand, ongeveer waterstand 4+,
 • Waterniveau onder het oppervlak op ongeveer
 • in de winter: -15 tot -5 / in de zomer: -20 tot -10

uiterst waardevol

 • natte venen met veengroei

In het online formulier voert u de Resultaten van uw berekening en uitleg van uw procedureindien van toepassing. download een extra document met uitleg over de certificering hoch. Via de velden "Kwalitatieve factoren" kunt u bijvoorbeeld de gemiddelde waterstand of de turfdikte in uw projectgebied doorgeven.

Bereik met uw project geen bijkomende klimaatprestaties, gelieve geen cijfers toe te wijzen uit. Als u echter wilt verwijzen naar een klimaatprestatie van uw gebied die bestaat als gevolg van reeds bestaande verplichtingen, gebruik dan de velden "Kwalitatieve factoren" om de relevante argumenten over te brengen en de indeling van uw gebied in de bloem te rechtvaardigen. 

Bent u bekend met de Te grote inspanning voor de berekening vóór de start van het projectzoek naar gemakkelijk meetbare indicatoren voor de verwachte klimaatprestaties van uw project en geef aan dat u de berekening uitvoert als onderdeel van het project.

Op GEST-aanpak is een Regelmatig planten in kaart brengen belangrijk. Het moet worden gedaan door ervaren personen. Aanvullende documentatie via foto's is voordelig. Wij vinden intervallen van 5 jaar voldoende. U kunt ook andere cijfers over de jaarlijkse waterstand gebruiken. 

    Wateropbrengst

Het gaat erom dat een ecosysteem zorgt voor schoon grondwater en daarmee voor meren en rivieren die een goede waterkwaliteit behouden. In intensief gebruikte cultuurlandschappen ontstaat dit bijvoorbeeld door het afzien van "normale" bemesting en de daardoor verminderde N-belasting van grondwaterlichamen.

Onze eerste projecttypes gaan over landbouwgrond. Aan deze kant van de Natuurplus-Standaarden vindt u de eerste methoden om de verminderde toevoer van nutriënten door extensief beheer te kwantificeren.

Eerste criteria

waardevolle

 • Gebruik zonder minerale N-bemesting. Het gebruik moet zo worden gestuurd dat zelfs in extreme jaren geen hoge N-productie te verwachten is.
 • Beperkte veebezetting en beperkte organische bemesting zijn belangrijk. Permanente bodembedekking is ook gunstig.
 • Verwachte waarde: tot 50 kg/hectare/jaar minder N-belasting

zeer waardevol

 • Naleving van de gebruiksvoorwaarden van de laagste categorie op een terrein in de buurt van waterlichamen:
  Bij gebruik van literatuurwaarden verandert de verwachtingswaarde niet. Niettemin kennen wij een extra waardepunt toe om een verandering van gebruik op deze meest gevoelige locaties te honoreren.
 • Indien door de wijziging van het gebruik reeds een zeer hoge verminderde N-lozing wordt bereikt, wordt de middelste categorie ook bereikt zonder dat het terrein in de buurt van de waterloop ligt.
 • Verwachte waarde: tot 100 kg/hectare/jaar minder N-belasting

uiterst waardevol

 • Extreem hoge verminderde N-productie kan bijvoorbeeld worden bereikt door een aangepast gebruik van veengronden.
 • Verwachte waarde: > 100 kg/hectare/jaar minder N-belasting

Bereik met uw project een extra effect, voer uw berekende wateropbrengst in. Omdat we verschillende wateropbrengsten in perspectief willen opnemen, moet u zelf de meeteenheid en de stof bepalen. Gebruik gewoon de tooltips in het formulier.

Wij zouden ook graag Informatie over de toestand van uw doelwater identificeer uzelf. Als u hierover niet beschikt, laat u de velden gewoon leeg.

Via de velden "Kwalitatieve factoren"u kunt bijvoorbeeld uw veebezetting of het afzien van minerale N-bemesting meedelen.

Bereik met uw project geen bijkomend effect, geen cijfers toekennen uit. Beschrijf waarom er een watervoordeel is op uw projectlocatie en gebruik de factorvelden om aan te geven wat relevant is.

Op Met een verminderde N-belasting observatie is nauwelijks mogelijk. Een waardevolle plantenpopulatie kan tot op zekere hoogte als een indirecte indicator worden beschouwd, vooral als het project al lang loopt.

Als de waterprestatie als zeer belangrijk wordt beschouwd, zijn voor sommige projecttypes N-min-analyses mogelijk als bewijs dat de waarde inderdaad laag is.

   Ervaring

 
 

Laat mensen via uw project deelnemen aan de diversiteit, het unieke karakter en de schoonheid van de natuur. 

Speciale aanbieding voor investeerders

Wilt en kunt u uw investeerders een bijzondere ervaring bieden? Nodig ze dan uit voor een begeleide Bezoek ter plaatse of een speciale digitale ervaring an. U kunt deze twee categorieën onderscheiden in het online formulier. Als u de optie kiest, verschijnt er een ster in het midden van de AgoraNatura bloem van uw project.

Denk daarbij ook aan welke Te verwachten waarnemingsresultaten in de loop van uw project. Nodig hen bijvoorbeeld uit om aanwezig te zijn bij een cartografische oefening of verleid hen met de verwachte foto's van uw geplande monitoring. U kunt ook exclusief materiaal aanbieden door uw investeerders een bericht met een bijlage of een link te sturen via "Mijn AgoraNatura". Markeer zoiets in de beschrijving van je ervaringsaanbod.

Nagaan of het nuttig kan zijn een speciaal ervaringsaanbod te doen voor de aankoop van een bepaald aantal certificaten. Indien een product wordt gecreëerd dat normaal kan worden verkocht, bestaat de mogelijkheid dit product te koppelen aan de aankoop van certificaten.

 

Algemeen mogelijke ervaring 

Bovendien vindt u een selectie van gemakkelijk aan te kruisen opties in het online formulier. Dit gaat over de Algemene toegankelijkheid van uw projectgebied via een openbaar pad, de mogelijke ligging aan een aangewezen wandelpad en meer. Dit kan ook interessant zijn voor investeerders.

Indien bekendmaking van de specifieke locatie niet mogelijk is om redenen van soortenbescherming, Adverteren met visuals of zelfs geluiden. Door regelmatig de voortgang van het project te publiceren via "Mijn AgoraNatura" creëert u al een algemene ervaring. 

Gebruik de mogelijkheid in het online formulier, buitengewoon breng uw gebied onder de aandacht, bv. iets over de historische betekenis of het algemeen bezoekbare belevingsaanbod rond uw gebied. Zoals altijd, gebruik visuals. Laat zien wat uw project te bieden heeft!

Voorbeeld van een bloei met bestaande verbintenissen

Stel je een bijzonder soortenrijk veld voor op een biologische boerderij. Er zijn veel veldkruiden, waaronder bedreigde plantensoorten als veldknopkruid, veldkamperfoelie en kleine wolfsmelk. Deze diversiteit moet worden behouden via een AgoraNatura-project, want daarvoor is financiering nodig. Zonder financiering kan en wil de boer het land niet op dezelfde manier blijven gebruiken als voorheen. Weliswaar wil hij de biodiversiteit blijven "produceren", maar hij wil er ook een passend loon voor hebben.

In dit voorbeeld worden sommige natuurdiensten ook zonder het AgoraNatura-project gerealiseerd. Om dit te visualiseren zijn er de gearceerde gebieden naast de full-colour gebieden in de bloem. Lees hieronder over de overwegingen hierachter.

Bloem AgoraNatura

Plantendiversiteit: Bij het in kaart brengen van het bouwland zijn 7 identificatiesoorten voor zeer waardevol bouwland gevonden. Het doel is de bestaande diversiteit te behouden. Het gebruik van het projectgebied wordt daarom dienovereenkomstig gepland. Met de 7 geïdentificeerde soorten op het gebied van "plantendiversiteit" kan het projectgebied worden ingedeeld in de categorie "zeer waardevol".

Voor het referentiescenario moet worden opgemerkt dat de landbouwer werkt volgens de richtsnoeren voor biologische landbouw. Aangenomen mag worden dat bij intensiever gebruik de bijzondere diversiteit verloren zal gaan. Biologische landbouw betekent echter niet noodzakelijk dat de gehele diversiteit aan wilde akkeronkruiden verloren gaat. Bij de indeling van het projectgebied in de waardecategorieën zouden wij daarom de laagste waardecategorie als "reeds aanwezig" (gearceerd weergegeven) definiëren, en de middelste waardecategorie als aanvullend waarderen (in volle kleur weergegeven).

Diversiteit dieren: Als het gebruik wordt omgezet in waardevolle landbouwgrond, zoals in ons projecttype, ontstaat een fragmentarische, kruidenrijke graanstand. Het biedt toegankelijk voedsel voor diverse soorten van het agrarische landschap en ook goede broedmogelijkheden voor op de grond broedende vogelsoorten, zoals de veldleeuwerik, waarvan de populatie in heel Duitsland afneemt. Op het gebied van "dierendiversiteit" kan het projectgebied dus ten minste in de laagste waardecategorie worden ingedeeld. Aangezien echter bekend is dat ecologisch gebruik in het algemeen betere voorwaarden schept voor wilde diersoorten om een habitat te vinden op landbouwgrond, zijn wij geneigd deze laagste waardecategorie te definiëren als bestaand (gearceerd weergegeven), niet in de laatste plaats om de reeds bestaande voordelen van de biologische landbouw adequaat weer te geven.

Water prestaties: Ook hier zien we de eerste waardecategorie als gegeven, aangezien ecologisch gebruik al als zeer positief wordt beoordeeld voor een goede grondwaterkwaliteit. - Om ook op de uitvoering in het online formulier in te gaan: In de beschrijving in het online formulier klikken we in zo'n geval de categorie "waardevol" aan, maar met de vermelding: "wordt gehandhaafd of bereikt met het referentiegebruik (gearceerd weergegeven)".

Conclusie: Wij hebben in dit voorbeeld relatief veel als reeds bestaand aangemerkt. Het is zeker mogelijk anders te redeneren. Het is belangrijk dat de bloem duidelijk maakt wanneer relevante effecten niet aan het project kunnen worden toegeschreven. Daartoe heeft u de verschillende mogelijkheden om de natuurlijke diensten in het formulier in te delen.

Houd er bij het invullen ook rekening mee dat de keuze van de waardecategorie een belofte is. Schat uw verwachte resultaten conservatief in.