Ecosysteemdiensten en de AgoraNatura bloeien op voor jouw project

De AgoraNatura bloesem visualiseert de ecosysteemdiensten die door jouw project worden ondersteund. Gebruik het online formulier om te bepalen welke ecosysteemdiensten je kan aanbieden en of alle significante effecten kunnen worden toegeschreven aan jouw AgoraNatura project.

Hieronder vind je alle ecosysteemdiensten van de bloesem. Om een ecosysteemdienst aan te bieden, moet je minstens de laagste van drie mogelijke waardecategorieën bereiken. Er zijn criteria voor elk van deze. Daarnaast vind je per ecosysteemdienst belangrijke informatie over de beschrijving, mogelijke kwantificering en monitoring van de resultaten. Verder tonen we je na de ecosysteemdiensten een illustratief voorbeeld over hoe om te gaan met relevante effecten die niet kunnen worden toegeschreven aan uw AgoraNatura project.

    Plantendiversiteit

Dit gaat over het voorkomen van uitzonderlijk diverse of bedreigde wilde plantensoorten. 

Criteria voor landbouwgrond 

We gebruiken vaak de High Nature Value (HNV) landbouwgrondindicatormethode. Bij deze methode worden landbouwgebieden onderscheiden aan de hand van zogenaamde identificatie soorten / identificatie taxa. Hoe hoger het aantal, hoe hoger de natuurwaarde van het gebied. We nemen dit over voor de indeling van de projectgebieden in de bloeicategorieën:

waardevol ⇒ ten minste 4 indicatorsoorten
zeer waardevol ⇒ 6 - 7 indicatorsoorten
zeer waardevol > 7 indicatorsoorten

Voor sommige sites is een beoordeling door een expert ook nuttig.
Opnamebladen met korte instructies zijn te vinden op de Natuurplus Standaard pagina.

 

Criteria voor afdekkingen

De volgende factoren spelen een rol bij de natuurprestatie "Plantenrijkdom":

⇒ aantal inheemse houtachtige soorten: >5 / >8; met in totaal >75% inheemse houtachtige soorten!
⇒ + de waarde van de rand (ten minste 4 HNV-indicatorsoorten braak).

Beide factoren moeten worden bekeken op basis van hun belang, bijv:

waardevol ⇒ 5 inheemse houtachtige soorten, met > 75% inheemse houtachtige soorten
zeer waardevol ⇒ 5 inheemse houtachtige soorten + een rand met 6 - 7 HNV-soorten (braak)
zeer waardevol ⇒ 8 inheemse houtachtige soorten, met 100% inheemse houtachtige soorten + > 7 HNV-soorten (braak)

In de velden "Bedreigde soorten", "Aantal bedreigde soorten", "Andere belangrijke soorten" en "Andere bijzonderheden" kunt u uw kennis van het voorkomen van specifieke soorten doelplanten over het projectgebied. Vermeld altijd je gegevensbronnen.

Als er geen kennis van het voorkomen van specifieke doelsoorten, gebruik dan het laatste veld "Te bevorderen plantensoorten".

Vermijd dubbeltellingen.

Voor landbouwgrondgebruiken we de HNV-methode (High Nature Value Farmland) voor het identificeren van soorten. Zogenaamde "herkenningssoorten" worden geregistreerd langs een representatief transect. Een wandeling door het hele gebied en gerichte observatie van de verspreiding van individuele soorten kan ook nuttig zijn. Opnameformulieren met korte instructies zijn te vinden op de pagina van de Naturplus standaard. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een ervaren persoon. (De verwachte HNV-waarde is de basis voor de indeling in de AgoraNatura bloeicategorieën).

Voor grasland gaan we uit van 1 - 2 karteringen binnen vijf jaar. Voor akkerland kan een jaarlijkse monitoring ook geschikt zijn. Teken transecten op een kaart en vermeld het project ID (+ projecttitel) op alle karteringsvellen!

In het geval van houtachtige plantenHet is belangrijk om zowel nieuwe aanplant (beplantingsschema) als de ontwikkeling van houtachtige planten te volgen na onderhoudsmaatregelen die dienen om de diversiteit van inheemse houtachtige planten te behouden.

De uitvoering van de maatregelen en de resultaten fotograferenbij voorkeur met ingeschakelde GPS-herkenning en datumweergave. Fotografeer bijzondere individuele soorten!

    Dierlijke diversiteit

Dit gaat over de habitat als geheel en de oriëntatie van je gebruik op de behoeften van wilde diersoorten in het gebied of het behoud van waardevolle habitatstructuren.

Hoe differentiëren we hier de natuurbehoudswaarde? Ook hier bouwen we voort op de criteria van de High Nature Value Farmland Indicator. We vullen deze echter aan voor projecten die gericht zijn op de bescherming van bedreigde of beschermde diersoorten. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is over het algemeen uitgesloten.

Eerste criteria

waardevol

 • Gebieden met een waardevolle voorraad wilde plantensoorten
 • Beschermde biotooptypen die door het project in stand worden gehouden
 • Gebieden voor het verbeteren van de connectiviteit van waardevolle biotopen
 • indien nodig zijn minimumafmetingen gedefinieerd voor het projecttype

zeer waardevol

 • Bijzonder waardevolle, zeer goed ontwikkelde habitatstructuren beschreven voor het type project komen voor
 • Projecten waarbij het gebruik specifiek gericht is op het bevorderen van bedreigde of beschermde soorten en de ontwikkeling van deze soorten ook wordt gemonitordExtreem waardevol

zeer waardevol

 • Projectgebied en -gebruik zijn gericht op het ondersteunen van de voortplanting van beschermde of bedreigde diersoorten

In het online formulier kunt u onderscheid maken tussen drie soorten, waardoor verschillende velden worden geopend. Gebruik deze optie om het invullen van het formulier te vergemakkelijken. Gebruik de velden in het formulier dan zo dat uw situatie goed wordt weergegeven.

De eerste methoden om relevante gegevens en feiten te verzamelen zijn te vinden op de pagina van de Natuurplus standaard.

Als je specifieke diersoorten bevorderen, de ontwikkeling van de doelsoort - in ieder geval het mogelijke gebruik van het projectgebied door de doelsoort - moet worden geobserveerd. Spontane waarnemingen door ervaren ornithologen zijn ook geldig. Waarnemingen kunnen het beste worden genoteerd op een kaartblad, vergeet het project ID niet.

Als u waardevolle habitatstructuren behouden of ontwikkelenkun je ze in kaart brengen en documenteren met foto's, bij voorkeur in vergelijking met de situatie vóór het project. Waarnemingen vastleggen met foto's maakt de rapportage aantrekkelijker voor degenen die investeren. Gebruik GPS-detectie en datumweergave - indien mogelijk - als extra bewijs van je waarneming.

De vereiste inspanning varieert afhankelijk van het project. Op de pagina van de Natuurplus standaard vind je eerst geschikte methoden. 

    Genetische diversiteit

Dit gaat over genetische diversiteit in gewassen en wilde planten en dieren.

Eerste criteria

Boomgaardweiden
Bij boomgaarden gaat het om het behoud van diverse oude en bedreigde fruitsoorten. Wijs aan welke bedreigde soorten behouden blijven of nieuw aangeplant worden in jouw boomgaard. Dit vereist regelmatige verzorging van de fruitbomen. We beschouwen de verzorging van de bomen en hun leeftijdsgeschikte goede conditie als een belangrijk beoordelingscriterium. Een weideboomgaard die jarenlang niet is verzorgd, maar wel veel bedreigde fruitsoorten bevat, zou daarom (alleen) als "waardevol" worden geclassificeerd. Als de verzorging van de bomen in het project wordt gegarandeerd, wordt de weideboomgaard opgewaardeerd.

Bloeiende gebieden of soortenrijke habitats ontwikkelen
Bij de ontwikkeling van bloeiende gebieden wordt de laagste waardecategorie bereikt door het gebruik van gecertificeerd regionaal zaad. Als zaad uit nabijgelegen soortenrijke gebieden wordt gebruikt bij de ontwikkeling van soortenrijk grasland of akkerland, kan ook de middelste waardecategorie worden bereikt.

Donorgebieden voor de ontwikkeling van soortenrijke habitats
Als een bestaand soortenrijk gebied wordt aangewezen als donorgebied, wordt dit hier gezien als een extra waarde.

Onderhoud of maak nieuwe hagen

Als inheemse houtachtige planten worden en werden gebruikt, ondersteunt dit het behoud van genetische diversiteit. Aangezien het gebruik verplicht is in het geval van nieuwe aanplant in het wild, resulteert dit meestal niet in een bijkomend voordeel; toch kan het benoemen van het inbegrepen voordeel de aantrekkelijkheid van het project verhogen.

We hebben voorbereid diverse terreinen voor je in het formulier. Gebruik ze om markeer relevante details in je projectpresentatie.

Op de pagina van de Natuurplus standaard vind je de eerste relevante methoden.

Hier zijn heel verschillende projecttypes relevant. In het geval van boomgaarden en andere houtachtige plantenaan het einde van het project moet in kaart worden gebracht of de relevante houtachtige planten op de locatie met succes zijn geplant/onderhouden en in welke staat ze verkeren. Dit omvat, indien van toepassing, dat de afstanden tot naburige bomen zijn aangehouden en dat de omheining succesvol is geweest.

Als het gaat om de ontwikkeling van bloeiende gebiedenvind je belangrijke informatie over het gebruik van gebiedsspecifieke zaden voor wilde planten op de pagina van de  Natuurplus standaard. Voor het monitoren van de resultaten is het natuurlijk interessant om te weten of de ingezaaide, overgeplaatste plantensoorten zich goed ontwikkelen.

Alle waarnemingen moeten worden gedaan door een ervaren persoon. Documenteer je Observatie met foto's. Gebruik locatie-identificatie (GPS) en datumweergave. Label duidelijk kaartbladen met de project-ID.

    Bestuivingsdiensten

Dit gaat over waardevolle habitat voor bestuivende insecten.

De eerste projecten gaan over habitat voor wilde bijen en honingbijen. Dit omvat een hoog aandeel bloeiende stuifmeel- en nectarplanten en habitats die geschikt zijn voor wilde bijen om te nestelen en te overwinteren. Bekijk de pagina van de Natuurplus standaard. Daar vindt u meer informatie.

Eerste criteria

In principe: minstens 30 procent bedekking met nectar- en stuifmeelplanten en geen gebruik van insecticiden.

waardevol

 • Geen monotoon plantendek, gemakkelijk te herkennen aan het aantal dominante bloemkleuren, met een bloeiperiode van minstens twee maanden.
 • Bij een zeer hoge bedekking (> 50%) wordt ook een monotone plantenstand geaccepteerd met een bloeiperiode van minstens twee maanden.

zeer waardevol

 • Divers plantenbestand, gemakkelijke detectie door ten minste twee dominante bloemkleuren, daarnaast nectar- en stuifmeelplanten voor wilde bijen (wilde planten) en een bloeiperiode van ten minste drie maanden met geschikte habitats voor nesten en overwintering voor wilde bijen.

zeer waardevol

 • Toename bv. door zeer divers plantenbestand, zeer lange bloeiperiode, zeer hoog aandeel wilde soorten, ... rekening houdend met het totale aandeel van het gebied. 

Gebruik de velden in het formulier om markeer interessante details voor je projectgebied in je projectpresentatie.

Op de pagina van de Natuurplus standaard vind je al een kaartblad dat je kunt gebruiken. 

Hier kun je meestal gewoon met foto's werken. Gebruik een camera met weergave van je locatie.

Als je een nieuw bloeigebied creëert, documenteer dan de ontwikkeling van de gezaaide soorten. 

    Klimaatdiensten

Dit gaat over het vermogen van ecosystemen om CO2 vast te leggen of om echt lage niveaus van broeikasgassen vrij te geven, vergeleken met normaal gebruik.

Onze eerste projecttypes richten zich op veengebieden. We gebruiken de GEST (type broeikasgasemissie locatie) aanpak voor de berekening.

Eerste criteria

zeer waardevol

 • Veengebieden met een hoge waterstand, ongeveer watertrap 4+, waterstand onder het oppervlak op ongeveer in de winter: -15 tot -5 / in de zomer: -20 tot -10

zeer waardevol

 • natte hoogvenen met veengroei

In het online formulier voert u de Resultaten van je berekening en leg je procedure uit, upload indien nodig een extra document om de certificering toe te lichten. Je kunt de velden "Kwalitatieve factoren" gebruiken om bijvoorbeeld het gemiddelde waterniveau of de dikte van het veen in je projectgebied door te geven.

Als je geen extra klimaatprestaties bereiken met je project, vermeld dan geen getallen. Als je echter een klimaatprestatie van je gebied wilt laten zien die bestaat als gevolg van reeds bestaande verplichtingen, gebruik dan de velden "Kwalitatieve factoren" om de relevante argumenten te communiceren en de classificatie van je gebied in de bloei te rechtvaardigen. 

Als de tijd en moeite die nodig zijn om dit te berekenen vóór de start van het project te veel voor je is, zoek dan naar eenvoudig vast te leggen indicatoren voor de verwachte klimaatprestaties van je project en geef aan dat je de berekening uitvoert als onderdeel van het project.

Als je de GEST-benadering gebruikt, het in kaart brengen van planten is belangrijk voor observatie. Wij vinden intervallen van 5 jaar voldoende. Mogelijk kun je ook putten uit andere jaarlijkse waterstandscijfers. Gebruik deze voor de documentatie van je project.

    Waterdiensten

Het doel is hier om ervoor te zorgen dat een ecosysteem schoon grondwater levert, zodat meren en rivieren een goede waterkwaliteit behouden. In intensief gebruikte cultuurlandschappen ontstaat dit bijvoorbeeld door het achterwege laten van "normale" bemesting en de daardoor verminderde N-belasting van grondwaterlichamen.

Onze eerste projecttypes gaan over landbouwgrond. Op deze pagina van de Natuurplus standaardvindt u de eerste methoden voor het kwantificeren van verminderde toevoer van voedingsstoffen door extensieve landbouw.

Eerste criteria

waardevol

 • Gebruik zonder minerale N-bemesting. Gebruik moet zo gericht zijn dat zelfs in extreme jaren geen hoge N-afvoer wordt verwacht.
 • Beperkte veebezetting en beperkte organische bemesting zijn belangrijk. Permanente bodembedekking is ook gunstig.
 • Verwachte waarde: tot 50 kg/hectare/jaar minder N-belasting.

zeer waardevol

 • Naleving van de gebruiksvoorwaarden van de laagste categorie op een locatie in de buurt van waterlichamen:
  Als we literatuurwaarden gebruiken, verandert de ontwerpbare verwachtingswaarde niet. Toch kennen we een extra waardepunt toe om een verandering in gebruik op deze meest gevoelige locaties te belonen.
 • Als een zeer hoge verminderde N-afvoer al wordt bereikt door de verandering van gebruik, wordt de middencategorie bereikt, zelfs zonder de nabijgelegen waterlocatie.
 • Verwachte waarde: tot 100 kg/hectare/jaar minder N-belasting.

Zeer waardevol

 • Extreem hoge verminderde N-productie kan bijvoorbeeld worden bereikt door aangepast gebruik van veengebieden.
 • Verwachte waarde: > 100 kg/hectare/year minder N-belasting

Als je een bijkomend effect Voer bij je project je berekende waterafgifte in. Omdat we verschillende wateropbrengsten in perspectief willen opnemen, moet je zelf de meeteenheid en substantie definiëren. Gebruik hiervoor de tooltips in het formulier.

We willen ook graag informatie geven over de toestand van je doelwaterlichaam. Als je hier geen informatie over hebt, laat je de velden gewoon leeg.

U kunt de "Kwalitatieve factoren"Velden om bijvoorbeeld je veebezetting of je beslissing om geen minerale N-meststoffen te gebruiken, te communiceren.

Als je geen extra effect bereiken met je project, laat dan geen cijfers zien. Beschrijf waarom er sprake is van waterprestaties in je projectgebied en gebruik de factorvelden om aan te geven wat relevant is.

Wanneer je een verminderde N-belastingobservatie is nauwelijks mogelijk. Als je een waardevolle plantenstand laat zien, kan dit tot op zekere hoogte als een indirecte indicator worden beschouwd, vooral als het project al lang loopt.

Als de waterprestatie als zeer belangrijk wordt beschouwd, zijn N-min analyses mogelijk voor sommige projecttypes, als bewijs dat de waarde inderdaad laag is.

   Speciale ervaring

 
 

Laat mensen via jouw project genieten van de diversiteit, uniciteit en schoonheid van de natuur. 

Speciale aanbieding voor investeerders

Wil en kun jij je investeerders een bijzondere ervaring bieden? Nodig ze dan uit voor een Begeleid bezoek ter plaatse of bied een speciale digitale ervaring aan. Je kunt onderscheid maken tussen deze twee categorieën in het online formulier. Als je de optie kiest, zal er een ster verschijnen in het midden van de AgoraNatura bloem van je project.

Houd ook in gedachten wat observatieresultaten worden verwacht in de loop van je projectt. Nodig mensen bijvoorbeeld uit om aanwezig te zijn tijdens een mapping sessie of verleid ze met de verwachte beelden van je geplande monitoring. Je kunt ook exclusief materiaal aanbieden door je investeerders een bericht te sturen met een bijlage of een link via "Mijn AgoraNatura". Markeer zoiets als dit bij het beschrijven van je ervaring.

Overweeg of het zinvol is om een speciale ervaringsaanbieding te doen voor de aankoop van een bepaald aantal certificaten. Als er een normaal verkoopbaar product wordt aangemaakt, is er ook de optie om dit product te koppelen aan de aankoop van certificaten.

 

Je project als ervaring

Daarnaast vind je een selectie van gemakkelijk aan te kruisen opties in het online formulier. Dit gaat over de algemene toegankelijkheid van je projectgebied via een openbaar pad, de mogelijke locatie aan een aangeduid wandelpad en meer. Dit kan ook interessant zijn voor investeerders.

Als het om redenen van soortenbescherming niet mogelijk is om de specifieke locatie bekend te maken, reclame maken met beelden of zelfs geluiden. Door regelmatig de voortgang van het project te publiceren via "Mijn AgoraNatura" creëer je al een algemene ervaring. 

Gebruik de mogelijkheid in het online formulier om markeer buitengewoon dingen over je gebied, bijvoorbeeld iets over de historische betekenis of een algemeen bezoekbaar ervaringsaanbod rond je gebied. Zoals altijd, gebruik visuals. Laat zien wat je project te bieden heeft!

Voorbeeld van een bloesem met bestaande verplichtingen

Stel je een bijzonder soortenrijk veld voor op een biologische boerderij. Er zijn heel veel wilde akkerkruiden, waaronder bedreigde plantensoorten zoals veldknopkruid, veldkamperfoelie en kleine wolfsmelk. Deze diversiteit moet behouden worden door middel van een AgoraNatura project, omdat hiervoor financiering nodig is. Zonder financiering kan en wil de boer het land niet blijven gebruiken zoals hij in het verleden heeft gedaan. Het is waar dat hij de biodiversiteit graag wil blijven "produceren", maar hij wil er ook een passend loon voor.

In dit voorbeeld worden sommige natuurdiensten ook zonder het AgoraNatura project bereikt, om dit te visualiseren zijn er de gearceerde gebieden naast de full colour gebieden in bloei. Lees hieronder welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Bloem AgoraNatura

Plantenrijkdom: Bij het in kaart brengen van akkerland worden 7 identificatiesoorten gevonden voor akkerland met een hoge waarde. Het doel is om de bestaande diversiteit te behouden. Voor het project wordt het gebruik daarom dienovereenkomstig gepland. Het projectgebied kan worden ingedeeld in de middelwaardige categorie met de 7 identificatiesoorten in het gebied "diversiteit planten": "zeer waardevol".

Voor het referentiescenario moet worden opgemerkt dat de boer werkt volgens de richtlijnen voor biologische landbouw. Aangenomen kan worden dat bij intensiever gebruik de bijzondere diversiteit verloren gaat. Biologisch gebruik hoeft echter niet te leiden tot verlies van alle veldkruidendiversiteit. Daarom zouden we bij het indelen van het projectgebied in waardecategorieën de laagste waardecategorie definiëren als "al aanwezig" (weergegeven in arcering), en de middelste waardecategorie als extra waarderen (weergegeven in volle kleur).

Dierlijke diversiteitAls het gebruik wordt omgezet in waardevol akkerland, zoals in ons projecttype, ontstaat er een fragmentarische, kruidenrijke graanstand. Het biedt toegankelijk voedsel voor diverse soorten van het agrarische landschap en ook goede broedmogelijkheden voor op de grond broedende vogelsoorten, zoals de veldleeuwerik, waarvan de populatie in heel Duitsland afneemt. Op het gebied van "diversiteit van dieren" kan het projectgebied dus ten minste in de laagste waardecategorie worden ingedeeld. Maar omdat bekend is dat ecologisch gebruik in principe betere omstandigheden schept voor wilde diersoorten om een habitat te vinden op landbouwgrond, zijn we geneigd om deze laagste waardecategorie te definiëren als bestaand (gearceerd weergegeven), niet in de laatste plaats om ook de reeds bestaande voordelen van biologische landbouw adequaat weer te geven.

Waterprestaties: Ook hier zien we de eerste waardecategorie als gegeven, omdat het ecologisch gebruik al als zeer positief wordt beoordeeld voor een goede grondwaterkwaliteit. - Om ook een keer door te gaan op de implementatie in het online formulier: In de beschrijving in het online formulier klikken we in zo'n geval de categorie "waardevol" aan, maar met de vermelding: "wordt behouden of bereikt met het referentiegebruik (gearceerd weergegeven)".

Conclusie: In dit voorbeeld hebben we relatief veel als reeds bestaand geclassificeerd. Het kan zeker anders worden beargumenteerd. Het is belangrijk dat de bloesem duidelijk maakt wanneer relevante effecten niet aan het project kunnen worden toegeschreven. Hiervoor heb je de verschillende opties in het formulier om de natuurlijke diensten te classificeren.

Houd er bij het invullen ook rekening mee dat de keuze van de waardecategorie een belofte is. Schat je verwachte resultaten conservatief in.