Moorkikkereilanden bij Sestelin - Deel 2 (Jaar 1)

Bescherming van amfibieën op bouwland dat rijk is aan kleine waterlichamen

In uitvoering

Ons doel is een toevluchtsoord te creëren voor bedreigde amfibieënsoorten. Dit moet onder meer ten goede komen aan de heikikker, die typisch is voor Noordoost-Duitsland. We willen ook specifiek insecten en zeldzame veldkruiden bevorderen.

01/2022 - 12/2022
Icoonpartner Pure Hands 1.5 Hektar
Icoonpartner Pure Hands Dienstverleningscontract
Icoonpartner Pure Hands 1.164,00
0 van 0
Projektverlauf
01.01.2022
31.12.2022
Alle aandelen zijn verkocht! Bedankt!

Over het project

Ausgangssituatie

Het projectgebied ligt op een zandvlakte met een groot aantal kleine waterpartijen. Na de suikerbietenoogst in het najaar van 2019 is een gebied van 3,5 ha buiten gebruik gesteld als ecologisch prioritair gebied ter bescherming van amfibieën. Dit gebied omvat of grenst aan in totaal vier tijdelijke kleine waterlichamen van zeer verschillende structuur. Op die manier worden paai-wateren, zomerhabitats en overwinteringsstructuren voor amfibieën met elkaar verbonden.

Waarom hier?

De gemeente Dargelin, waar het projectgebied zich bevindt, wordt gekenmerkt door het grote aantal "Feldsöllen" (door de ijstijd gevormde holtes die tijdelijk water aanvoeren) en biedt daardoor belangrijke habitats voor bedreigde plantensoorten, libellen, waterkevers en amfibieën. Met ongeveer 100 akkerholtes en andere kleine waterpartijen per vierkante kilometer is Dargelin een van de meest structuurrijke agrarische landschappen in het achterland van Greifswald. Het potentieel voor de ondersteuning van bedreigde amfibiepopulaties is dan ook groot. In het voorjaar van 2019 is het voorkomen van heikikkers en groene kikkers in de kleine wateren binnen de projectgebieden al bevestigd. Ook de zang van boomkikkers en het mysterieuze "toc toc toc" van de rugstreeppad zijn in het voorjaar in het gebied te horen. De oevers van de kleine waterpartijen bieden (niet alleen) voor wilde bijen en andere insecten diverse nestelmogelijkheden. De aanplant van een meerjarige bijenweide in de directe omgeving is gepland als een verdere verbetering van de habitat voor wilde bijen. Reeds in het eerste jaar na het staken van het gebruik herbergen de akkerbouwvelden beschermingswaardige wilde kruiden, bijvoorbeeld de muizenstaart (Myosurus minimus) en de zandpapaver (Papaver argemone), die ook zijn opgenomen in de lijst van voorzorgsmaatregelen in Mecklenburg-Vorpommern.

Was wäre ohne das Projekt?

Op aanbeveling van onze natuurbeschermingsadviseur en met het vooruitzicht op financiering door AgoraNatura hebben wij vorig jaar besloten de gebieden tijdelijk op vrijwillige basis buiten gebruik te stellen als EFA- braakland. Zonder financiële compensatie kunnen wij echter op middellange en lange termijn niet afzien van de teelt van de gebieden en zou op de beschermde gebieden weer conventionele landbouw met gebruik van minerale meststoffen en pesticiden moeten worden bedreven.

Amfibieën die ten tijde van de teelt op de landbouwgrond aanwezig zijn, zouden worden blootgesteld aan een hoog risico van verwonding of sterfte, zowel door de jaarlijks terugkerende intensieve grondbewerking als door de toepassing van minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De huidige amfibieënpopulaties zouden worden verzwakt en de verspreiding van wilde akkeronkruiden die bescherming verdienen, zou worden onderdrukt.

Konkrete Maßnahmen

Dit aanbod maakt deel uit van een totaalcomplex van 3,5 ha, dat is verdeeld in drie verschillende beheerseenheden: i) zelfbegroeide braaklegging ter bescherming van amfibieën; ii) meerjarige bijenweide; iii) aanleg van een extensieve akker ter bevordering van wilde akkerplanten. De aanleg van de extensieve akker, een meerjarige bijenweide met regionaal gecertificeerd zaad en een eerste deel van de amfibieënweide maken deel uit van het eerste deelaanbod en zijn reeds gefinancierd. De bijenweide is in april 2021 ingezaaid en begint nu al te kiemen.

Dit deelaanbod is gericht op een uitbreiding van het zelfbegroeide braakland voor amfibieën met 1,5 ha:
- als een verbinding tussen de veldmeren/kleine wateren
- Geen bodembewerking, geen gebruik van pesticiden en meststoffen
- Niet meer dan eenmaal per jaar mulchen of onderhoud maaien na 15 oktober (tegen die tijd hebben de amfibieën zich al teruggetrokken in hun winterverblijf en kunnen ze geen schade meer ondervinden).
Er wordt gestreefd naar voortzetting en verdere financiering van het project na de eerste driejarige projectfase. Om de status van akkerland te behouden, kan het gebied (of delen daarvan) bij wijze van uitzondering in sommige jaren worden omgeploegd. Met de contactpersonen voor natuurbehoud van het project zal worden afgesproken wat hiervoor het gunstigste moment is.

Het projectgebied grenst rechtstreeks aan drie veldmoerassen en een groot rietveld, die alle beschermde biotopen zijn.

Geschützte Arten

De heikikker (Rana arvalis) is een typische amfibiesoort in Noordwest-Duitsland. Een bijzondere attractie is de intens blauwe kleur van de mannetjes tijdens de paartijd. Door het verlies van waterrijke gebieden en voldoende schuilplaatsen in het agrarische landschap wordt zijn populatie in veel regio's bedreigd. Zoals de meeste inheemse amfibieënsoorten staat hij in heel Duitsland op de Rode Lijst. In West-Pommeren zijn heikikkers gelukkig nog relatief algemeen in het agrarische landschap - tenminste in niet al te droge jaren. Wij willen ons ervoor inzetten dat heikikkers en andere beschermde dier- en plantensoorten op lange termijn voldoende leefgebied in onze regio vinden.

In die Naturleistungen investeert Sie

Gefährdete Zielarten auf der Fläche oder in direkter Umgebung
 • Morenkikkers (bedreigd volgens Rode Lijst Duitsland en MV)
 • Vijverkikkers (bedreigd volgens de MV Rode Lijst)
Gefährdete Zielarten in der Umgebung
 • Boomkikkers (bedreigd volgens Rode Lijst Duitsland en MV)
Andere belangrijke artikelen
 • Kleine zeearend (potentieel foerageergebied binnen een straal van 3 km)
Bijzondere Habitatstrukturen
 • Oude knotwilgen, andere houtgewassen, dood hout en leessteenhopen aan de rand van de tijdelijke kleine waterpartijen bieden nestel- en terugtrekmogelijkheden voor talrijke diersoorten.
Bedreigde soorten (6 in totaal (allemaal achteruitgaand volgens de Rode Lijst van MV = lijst van voorgewaarschuwde soorten))
 • Aphanes arvensis (vrouwenmantel)
 • Myosurus minimus (Kleine muizenstaart)
 • Papaver argemone (zandpapaver)
 • P. dubium (zaadpapaver)
 • Veronica hederifolia (Ivy Speedwell)
 • Scleranthus spec. (eenjarige knawel)

Andere belangrijke artikelen: Geranium spec. (kraanvogel), Erodium circutarium (reigersbek), Lamium purpureum (paarse dovenetel), Matricaria chamomilla (echte kamille), Papaver rhoeas (klaproos), Rumex acetosella (kleine zuring), Spergula arvensis (veldparkiet), Vicia spec. (wikke) als andere HNV-soorten.

Bijzonder gefördert werden
 • Waardevolle akkerbouw wilde kruiden, HNV-soorten Bouwland/ braakland

Bloeiende maanden: 3

Wilde kruiden (spontane soorten), akkerbosjes 6 soorten

Bijzondere Habitatstrukturen
 • Muisgaten, mergpijpjes ca. 2000 m²
 • Aangrenzend: Stenen palen, staand en liggend dood hout n.v.t.
 • Aangrenzend: grasveld in het riet ca. 1500 m².

Verzicht op den Einsatz von Insektiziden

Je Zertifikat: 0,4 - 0,8 kg N Grundwasserleistung (Literatur-/Schätzwert)

Gesamtprojekt: 60 - 120 kg N Grundwasserleistung (Literatur-/Schätzwert)

Zo kan iedereen die Naturleistung erleben...

 • Die Fläche ist über einen öffentlichen Weg erreichbar.
 • Es finden Umweltbildungs- bzw. Naturerlebnisangebote auf / rund um die Fläche statt.

De gemeente Dargelin is nauwelijks ontwikkeld voor het toerisme. Het prachtige landschap en de wegen met weinig verkeer nodigen uit tot onder meer fietstochten. Direct naast het projectgebied staan een tafel en banken om te picknicken. Vooral in de avonduren is het hier erg sfeervol vertoeven en zijn er talrijke dieren te zien.

Projectaanbieder

Boerderij Ringenberg

Ansprechperson: Christian Ringenberg

Webseite: www.hof-ringenberg.de

Log in om deze functie te kunnen gebruiken.
Inloggen
Hebt u vragen, maar wilt u zich (nog) niet melden? Schrijf ons op info@agora-natura.de

Andere Projektbeteiligten

Dr. Nathalie Soethe
Advies en ondersteuning bij het opstellen van offertes; verzamelen van ecologische gegevens voor het opstellen van offertes; technische ondersteuning van het project.

Bureau voor natuurbehoud en landschapsbeheer Provincie Vorpommern-Greifswald
Coördinatie van de geplande maatregelen

Christian Hildebrandt

Greifswald Agricultural Initiative e.V.
In het kader van het landbouwinitiatief Greifswald is het idee ontstaan om een Agora Natura-project uit te voeren; technische begeleiding van het project

Thomas Beil

Mecklenburg-Vorpommern , Vorpommern-Greifswald, 17498
Om redenen van natuurbehoud wordt de exacte locatie van het gebied hier niet zichtbaar gemaakt.

Documentatie in de uitvoeringsfase

Das Projekt start am 01.01.2022 und läuft genau 1 Jahr , op voorwaarde dat alle certificaten zijn verkocht.

U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Daartoe kunnen de providers kort nieuws, beeld- of geluidsmateriaal verstrekken. De aanbieders zijn verplicht om minstens één keer per jaar te rapporteren of alles goed is gegaan met de uitvoering. Als er vanuit uw oogpunt moeilijkheden zijn, neem dan contact op met ons, de aanbieder zelf of de certificatie-instelling.

Dokumentatie van Zertifizierung

Gecertificeerd volgens

Nature Plus Standaard

Zertifiziert durch

test

Zertifizierungsbericht

PDF öffnen