Moorkikkereiland bij Alt Negentin

Bescherming van amfibieën op bouwland dat rijk is aan kleine waterlichamen

In uitvoering

De huidige amfibiepopulaties (met name heikikkers, rugstreeppadden en groene kikkers) moeten worden veiliggesteld en hun populatie moet worden gestimuleerd. Daarnaast moeten er leefgebieden voor andere amfibieën (bijv. boomkikkers) worden gecreëerd. Andere soortengroepen zoals reptielen, insecten, vogels en wilde kruiden profiteren ook van de aan te leggen beschermingszones.

01/2022 - 12/2022
Icoonpartner Pure Hands 1.74 Hektar
Icoonpartner Pure Hands Dienstverleningscontract
Icoonpartner Pure Hands 171,00
1 van 1
Projektverlauf
01.01.2022
31.12.2022
Alle aandelen zijn verkocht! Bedankt!

Over het project

Ausgangssituatie

Het projectgebied ligt op een productieve landbouwgrond met een groot aantal kleine waterlichamen. Van de nazomer van 2018 tot 2021 werden drie deelgebieden (drie "heikikkereilanden") met een totale grootte van 5 ha buiten gebruik gesteld om amfibieën te beschermen. Deze gebieden bestaan in totaal uit drie tijdelijke kleine waterlichamen van zeer verschillende structuur en drie akkerbosjes. Op deze manier konden paaivelden, zomerhabitats en overwinteringsstructuren voor amfibieën met elkaar worden verbonden. Bovendien werden op de beschermde gebieden wilde kruiden ingezaaid om wilde bijen te bevorderen. Deze maatregelen werden gefinancierd door de Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) als onderdeel van het modelproject "Greifswald Agricultural Initiative".
Op zijn minst op een deelgebied willen we deze maatregel op de lange termijn voortzetten. In dit aanbod zoeken we financiering voor de bufferzone van ruim 1,7 ha, die een droge, met bomen begroeide akker verbindt met een ander klein waterlichaam, en die qua vorm doet denken aan een "yin yang" (zie omslagfoto). In het voorjaar van 2019 konden we aantonen dat hier heikikkers voorkomen. We proberen ook verdere deelgebieden te blijven financieren via AgoraNatura.

Waarom hier?

De gemeente Dargelin, waar het projectgebied zich bevindt, wordt gekenmerkt door het grote aantal "Feldsöllen" (holle vormen gevormd door de ijstijd en tijdelijk watervoerend) en biedt daarmee belangrijke habitats voor bedreigde plantensoorten, libellen, waterkevers en amfibieën. Met ongeveer 100 veldholtes en andere kleine waterlichamen per vierkante kilometer is Dargelin een van de meest structuurrijke agrarische landschappen in het achterland van Greifswald. Het potentieel voor bedreigde amfibiepopulaties is dan ook hoog. In het voorjaar van 2019 en 2020 is het voorkomen van heikikkers, padden en groene kikkers in de projectgebieden al bevestigd. Het gezang van boomkikkers is in het late voorjaar ook te horen in de omgeving.

Was wäre ohne das Projekt?

Zonder het project zou er weer gewone conventionele landbouw worden bedreven op de huidige natuurgebieden. Zonder financiële beloning kan de boer die het land bewerkt niet zonder het zeer productieve land.

Amfibieën die op het moment van de teelt op landbouwgrond aanwezig zijn, staan bloot aan een hoog risico op verwonding of sterfte door grondbewerking en het gebruik van minerale meststoffen en pesticiden. Dit verzwakt de huidige amfibiepopulaties.

Konkrete Maßnahmen

- geen grondbewerking op een oppervlakte van 1,74 ha, d.w.z. geen grondbewerking, geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en geen kunstmest.
- Onderhoud de gebieden door ze één keer per jaar in de late herfst (vanaf 15 oktober) te mulchen. Tegen die tijd hebben de amfibieën zich al teruggetrokken in hun winterverblijf en kunnen ze geen schade meer aanrichten.
- Bloemrijke ontwikkeling van de gebieden; indien nodig doorzaaien met een regionaal gecertificeerd bloemenmengsel (in dit geval is bodembewerking noodzakelijk)
Er wordt gestreefd naar een voortzetting en verdere financiering van het project op lange termijn na de eerste projectfase van één jaar. Om de status van bouwland te behouden, is het bij wijze van uitzondering in sommige jaren mogelijk om het gebied (of delen ervan) om te ploegen. Het meest gunstige moment hiervoor zal worden afgesproken met de contactpersonen voor natuurbehoud van het project.

Geschützte Arten

De heikikker (Rana arvalis) is een typische amfibiesoort in Noordwest-Duitsland. Een bijzondere attractie is de intens blauwe kleur van de mannetjes tijdens het paarseizoen. Door het verlies van wetlands en voldoende schuilplaatsen in het agrarische landschap is de populatie in veel regio's bedreigd. Net als de meeste inheemse amfibieënsoorten staat hij in heel Duitsland op de Rode Lijst. In West-Pommeren zijn heikikkers gelukkig nog relatief algemeen in het agrarische landschap. We willen ervoor zorgen dat heikikkers en andere amfibieën op de lange termijn voldoende leefgebied in onze regio vinden.

In die Naturleistungen investeert Sie

Gefährdete Zielarten auf der Fläche oder in direkter Umgebung
 • Moorkikkers
 • Padden (beide bedreigd volgens de Rode Lijst van Duitsland en MV)
 • Vijverkikkers (bedreigd volgens de MV Rode Lijst)
Gefährdete Zielarten in der Umgebung
 • Boomkikkers (bedreigd volgens Rode Lijst Duitsland en MV)
Andere belangrijke artikelen
 • Insecten
 • Reptielen
 • Veldvogels
Bijzondere Habitatstrukturen
 • Oude knotwilgen, andere houtgewassen, dood hout en leessteenhopen aan de rand van de tijdelijke kleine waterpartijen bieden nestel- en terugtrekmogelijkheden voor talrijke diersoorten.
Bloeiende maanden: 6

Inzaaien van geselecteerde wilde kruiden 7 soorten, wilde kersen (Prunus avium) 12 stuks en spontane vegetatie

Farbliche Vielfalt: geel, rood, wit, roze

Kamille (Anthemis tinctoria), Madeliefje (Leucanthemum spec.), Klaproos (Papaver rhoeas), Incarna-klaver (Trifolium incarnatum), Canadese distel (Cirsium arvense).

Bijzondere Habitatstrukturen
 • Dood hout (bijv. van oude afrasteringspalen en knotwilgen)
 • Braakland met grasvilt, muizentunnels en pithy stengels
 • Cairn

Verzicht op den Einsatz von Insektiziden

Bedreigde soorten (totaal (alle afnemende soorten volgens de MV Rode Lijst = pre-warning lijst))
 • Myosurus minimus (Kleine muizenstaart)
 • Papaver argemone (zandpapaver)
 • Veronica hederifolia (Ivy Speedwell)

Bijzonder gefördert werden
 • Waardevolle akkerbouw wilde kruiden, HNV-soorten Bouwland/ braakland

Je Zertifikat: 0,3 - 0,6 kg N Grundwasserleistung (Literatur-/Schätzwert)

Gesamtprojekt: 52,2 - 104 kg N Grundwasserleistung (Literatur-/Schätzwert)

Zo kan iedereen die Naturleistung erleben...

 • Foto's van het project werden vandaag op de online marktplaats AgoraNatura veröffentlicht.
 • Het gebied kan worden bezocht op afspraak met de aanbieder.

De gemeente Dargelin is nauwelijks ontwikkeld voor toerisme. Het prachtige landschap en de wegen met weinig verkeer nodigen onder andere uit tot fietstochten. De heikikkereilanden bij Alt Negentin liggen midden in een weiland en zijn daarom niet toegankelijk voor het grote publiek. Dit maakt de ervaring van het luisteren naar de geluiden van de natuur in de avonduren, ver weg van de paden, des te groter. Dit is wat we willen overbrengen aan onze investeerders als we ze uitnodigen voor een bezoek aan het projectgebied.

Projectaanbieder

Greifswald Agricultural Initiative e.V.

Ansprechperson: Thomas Beil

Webseite: www.gai-ev.de

Log in om deze functie te kunnen gebruiken.
Inloggen
Hebt u vragen, maar wilt u zich (nog) niet melden? Schrijf ons op info@agora-natura.de

Projektbeteiligte

Boerderij Ringenberg

Biodiversiteit in het agrarisch landschap heeft onze aandacht nodig. Met Agora Natura hebben we een platform gevonden waar boeren en natuurbeschermers, samen met geïnteresseerde bedrijven en particulieren, aan dit proces kunnen deelnemen en met elkaar in dialoog kunnen gaan. Samen voor de natuur!

Familiebedrijf

Andere Projektbeteiligten

Dr. Nathalie Soethe
Advies en ondersteuning bij het opstellen van offertes, verzamelen van ecologische gegevens

Bureau voor natuurbehoud en landschapsbeheer Provincie Vorpommern-Greifswald
Coördinatie van de geplande maatregelen

Christian Hildebrandt

Mecklenburg-Vorpommern , Vorpommern-Greifswald, 17498
Om redenen van natuurbehoud wordt de exacte locatie van het gebied hier niet zichtbaar gemaakt.

Documentatie in de uitvoeringsfase

Das Projekt start am 01.01.2022 und läuft genau 1 Jahr , op voorwaarde dat alle certificaten zijn verkocht.

U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Daartoe kunnen de providers kort nieuws, beeld- of geluidsmateriaal verstrekken. De aanbieders zijn verplicht om minstens één keer per jaar te rapporteren of alles goed is gegaan met de uitvoering. Als er vanuit uw oogpunt moeilijkheden zijn, neem dan contact op met ons, de aanbieder zelf of de certificatie-instelling.

Dokumentatie van Zertifizierung

Gecertificeerd volgens

Nature Plus Standaard

Zertifiziert durch

test

Zertifizierungsbericht

PDF öffnen