Informatie over gegevensverwerking overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO)

Met de volgende informatie biedt AgoraNatura, Verein i.G. u een overzicht van de verwerking van uw persoonlijke gegevens als een investeerder, aanbieder, belanghebbende en zakenpartner in overeenstemming met de GDPR.

1. verantwoordelijke instantie / contactpersoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO is

AgoraNatura, geregistreerde vereniging

bij NABU

Charitéstraße 3
10117 Berlijn

E-mail: info@agora-natura.de

Telefoon: +49 (0) 30 2849841133

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons of over gegevensbescherming in het algemeen, neem dan contact met ons op via bovenstaand adres of via info@agora-natura.de.

2. categorieën van persoonsgegevens

Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt door AgoraNatura hangt grotendeels af van de reden voor en de context waarin een contact of contractuele relatie met u ontstaat of bestaat.

Er moet bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen geïnteresseerden, zakelijke partners en projectpartners (zoals investeerders en aanbieders op de online marktplaats). Als onderdeel van een bestelling van informatiemateriaal, een aanvraag, deelname aan projecten of een ander contract, verwerkt AgoraNatura over het algemeen de volgende categorieën van gegevens, afhankelijk van de specifieke relatie. Formulieren die worden gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen zijn gelabeld om aan te geven welke gegevens verplicht zijn en welke gegevens vrijwillig kunnen worden verstrekt.

 • Naam, voornaam, adres, contactgegevens (telefoon, e-mail), geboortedatum, bedrijfstak/beroep, verdere gegevens zoals interesses, indien van toepassing;
 • Bedrijfsnaam, indien van toepassing, ook bestaande uit naam, voornaam, adres, contactgegevens (telefoon, e-mail), sector, contactpersoon in het bedrijf met naam, voornaam, functie, contactgegevens (telefoon, e-mail);
 • Legitimatiegegevens (bv. ID-gegevens), authenticatiegegevens (bv. specimen handtekening), belasting ID, BTW ID;
 • Gegevens over betalingstransacties en bestellingen (bv. bankrekening/creditcardgegevens, betalingsopdrachten);
 • Bestelgeschiedenis en omzet met zakenpartners;
 • Gegevens in het kader van het verloop van juridische geschillen (bv. over de betrokken partijen, wettelijke vertegenwoordigers, rechtbanken);

Als er rechtstreeks contact met u is tijdens een belanghebbende, zakelijke of projectrelatie, worden verdere gegevens verwerkt, zoals informatie over het contactkanaal, datum, gelegenheid en resultaat en kopieën van de correspondentie.

3. gegevensverzameling niet rechtstreeks bij de betrokkene

In kleine mate verzamelt AgoraNatura ook adresgegevens van natuurlijke personen en bedrijven (bijv. achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, namen van contactpersonen, adres, contactgegevens) die niet rechtstreeks van de betrokkene afkomstig zijn, bijv. voor een inhoudelijke of reclamedoeleinden op basis van de belangenafweging krachtens art. 6 (1) f) GDPR, bijv. uit openbare telefoongidsen (bijv. telefoongidsen/branchegidsen), uit algemeen toegankelijke bronnen (bijv. internet) of van adressendienstverleners. U kunt te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen dit gebruik voor wat betreft inhoud of reclame via de hierboven vermelde contactgegevens (zie Sectie I.) (zie Sectie VIII.).

 4. doeleinden van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

AgoraNatura verwerkt uw bovengenoemde persoonsgegevens en categorieën van persoonsgegevens om het respectieve contract uit te voeren (bijv. oplaadbare bestellingen, bindende deelname aan AgoraNatura als een investeerder of aanbieder, uitnodigingen, andere zakelijke relaties) of om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. contact vragen met betrekking tot contractuele maatregelen) met u in overeenstemming met Art. 6 (1) b) GDPR. Uw contactgegevens worden ook voor deze doeleinden gebruikt, bijv. in het kader van specifieke informatie en vragen.

Toegang tot de AgoraNatura website wordt opgeslagen in een logbestand met de volgende gegevens:

 • Datum en tijd van ophalen
 • Aanvraaggegevens en bestemmingsadres
 • Naam van het opgehaalde bestand en hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Bericht of de oproep succesvol was
 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website (referrer)
 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website
Deze gegevens worden geanalyseerd voor statistische doeleinden en om de website te optimaliseren. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) GDPR. De verwerking van de gegevens dient om de inhoud van onze website te leveren, om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen te garanderen en om onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden gescheiden van andere persoonlijke gegevens van gebruikers opgeslagen.

 

AgoraNatura geeft uw gegevens niet door aan derden voor reclamedoeleinden.

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen via bovenstaande contactgegevens (zie punt I.).

5. ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens

Binnen AgoraNatura hebben alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens die uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Dienstverleners die gebruikt worden door AgoraNatura kunnen ook gegevens ontvangen voor deze doeleinden als ze de opdracht krijgen als verwerkers in overeenstemming met Art. 28 GDPR.

Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • Samenwerkingspartners waarmee gezamenlijke acties en projecten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in het kader van AgoraNatura, zie de daar genoemde projectpartners op de website);
 • de betalingsinstelling in de zin van de Duitse wet op het toezicht op betalingsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG), secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, in het kader van de verwerking van betalingen via het bemiddelingsplatform in het AgoraNatura-project tussen beleggers en aanbieders,
 • nationale en internationale milieubeschermingsorganisaties in het kader van mondiale strategieën en mondiale milieubescherming;
 • openbare organen en instellingen (bv. belastingdienst, federale centrale belastingdienst) in geval van een wettelijke of officiële verplichting;
 • Financiering/derde geldschieters, indien de actie, het evenement of dergelijke wordt gefinancierd door financiering/derde geldschieters;
 • andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners;
 • Verwerkers, bijvoorbeeld voor de ondersteuning/het onderhoud van IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, nalevingsdiensten, controle, gegevensscreening overeenkomstig de wettelijke voorschriften, het drukken en verzenden van gepersonaliseerde brieven, e-mailverzending, gegevensvernietiging, auditdiensten en betalingstransacties;
 • Kredietbureaus in het kader van een kredietwaardigheidsonderzoek over bedrijven;
 • andere ontvangers van gegevens op basis van uw toestemming.

6. doorgifte van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdrachten, wettelijk verplicht is (bijv. rapportageverplichtingen op grond van de belastingwetgeving), u ons uw toestemming heeft gegeven of in het kader van een in opdracht gegeven gegevensverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in derde landen, wat momenteel niet het geval is, zijn deze verplicht om naast schriftelijke instructies het niveau van gegevensbescherming in Europa na te leven door middel van passende maatregelen (bijv. overeenstemming over de standaardcontractbepalingen van de EU).

7. duur van de gegevensopslag

AgoraNatura verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen en op basis van de belangenafweging, rekening houdend met de betreffende gegevenscategorie. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor dit doel, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij de - tijdelijke - verdere verwerking ervan noodzakelijk is, bijvoorbeeld in een apart archief met beperkte toegangsautorisaties, voor de volgende doeleinden:

 • Naleving van de bewaartermijnen uit hoofde van de handels- en belastingwetgeving (bv. het Wetboek van Koophandel, het Belastingwetboek en de Wet op het witwassen van geld met de daarin gespecificeerde termijnen voor het bewaren van documentatie voor een periode van twee tot tien jaar, bijvoorbeeld voor zakelijke brieven, contracten, bestellingen, facturen en schenkingsbewijzen);
 • Bewaring van bewijsmateriaal gedurende een periode van 30 jaar overeenkomstig artikel 197 BGB, bijvoorbeeld in de context van wettelijk vastgestelde vorderingen, vorderingen die voortvloeien uit executoriale schikkingen of uitvoerbare akten;
 • Bewaring van bewijsmateriaal gedurende een periode van 3 jaar overeenkomstig § 195 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) ten behoeve van bewijsvoering en noodzakelijke opheldering van gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen (bijv. correspondentie in het kader van de verwerking van de rechten van betrokkenen).

8. uw andere rechten inzake gegevensbescherming

De volgende verdere rechten staan u als betrokkene in beginsel en, voor zover contractuele en wettelijke verplichtingen daarmee niet in strijd zijn, ter beschikking:

 • Recht op informatie (art. 15 DSGVO) met de beperkingen volgens §§ 34, 35 BDSG n.F.;
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens (art. 16 GDPR);
 • Recht op verwijdering (art. 17 DSGVO) met de beperkingen volgens §§ 34, 35 BDSG n.F.;
 • Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (art. 18 GDPR);
 • Recht op gegevensportabiliteit (art. 20 GDPR);
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DSGVO);

Rechten van bezwaar

Er bestaat een recht van bezwaar per geval (art. 21 (I) DSGVO) om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie en die betrekking hebben op gegevensverwerking krachtens art. 6 (I) e) en art. 6 (I) f) DSGVO.

Bovendien bestaat er een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden (art. 21 (III) DSGVO), het zogenaamde recht om bezwaar te maken tegen reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden met werking voor de toekomst door contact op te nemen met de bovenstaande contactgegevens (zie punt I.).

9. verplichting om gegevens te verstrekken

Als onderdeel van een zakelijke relatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie en het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we over het algemeen moeten weigeren om het contract te sluiten of de bestelling uit te voeren of zullen we niet langer in staat zijn om een bestaand contract uit te voeren en zullen we dit eventueel moeten beëindigen.