Informatie over gegevensverwerking overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO)

Met de volgende informatie geeft het Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e. V. u een overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens als investeerder, aanbieder, belanghebbende en zakenpartner conform de DSGVO.

1. verantwoordelijke instantie / contactpersoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO is

Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF) e. V.
Eberswalderstraat 84
D-15374 Müncheberg
Tel.: +49 (0)33432 82 0
E-mail: zalf

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen op bovenstaand adres of op het volgende e-mailadres: Contact Gegevensbescherming

2. categorieën van persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens die door ZALF e.V. worden verwerkt, hangen in hoge mate af van de reden waarom en de context waarin een contact- of contractuele relatie met u ontstaat of bestaat.

Er moet bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen belanghebbenden, zakelijke partners en projectpartners (zoals investeerders en leveranciers binnen het AgoraNatura-project). In het kader van een bestelling van informatiemateriaal, een aanvraag, deelname aan projecten of een andere overeenkomst verwerkt ZALF in het algemeen de volgende categorieën gegevens, afhankelijk van de specifieke relatie. In formulieren waarmee persoonsgegevens worden verzameld, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke gegevens vrijwillig kunnen worden verstrekt.

 • Naam, voornaam, adres, contactgegevens (telefoon, e-mail), geboortedatum, bedrijfstak/beroep, verdere gegevens zoals interesses, indien van toepassing;
 • Bedrijfsnaam, indien van toepassing, ook bestaande uit naam, voornaam, adres, contactgegevens (telefoon, e-mail), sector, contactpersoon in het bedrijf met naam, voornaam, functie, contactgegevens (telefoon, e-mail);
 • Legitimatiegegevens (bv. ID-gegevens), authenticatiegegevens (bv. specimen handtekening), belasting ID, BTW ID;
 • Gegevens over betalingstransacties en bestellingen (bv. bankrekening/creditcardgegevens, betalingsopdrachten);
 • Bestelgeschiedenis en omzet met zakenpartners;
 • Gegevens in het kader van het verloop van juridische geschillen (bv. over de betrokken partijen, wettelijke vertegenwoordigers, rechtbanken);

Als er rechtstreeks contact met u is tijdens een belanghebbende, zakelijke of projectrelatie, worden verdere gegevens verwerkt, zoals informatie over het contactkanaal, datum, gelegenheid en resultaat en kopieën van de correspondentie.

3. gegevensverzameling niet rechtstreeks bij de betrokkene

In beperkte mate verzamelt ZALF ook adresgegevens van natuurlijke personen en bedrijven (bijv. naam, voornaam, bedrijfsnaam, namen van contactpersonen, adres, contactgegevens) die niet rechtstreeks van de betrokkene afkomstig zijn, bijv. voor een inhoudelijke of promotionele benadering op basis van de belangenafweging overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, onder andere uit openbare telefoongidsen (bijv. telefoon-/bedrijfsgidsen), uit algemeen toegankelijke bronnen (bijv. internet) of van adresdienstverleners. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen dit inhoudelijke of reclamegebruik via de bovengenoemde contactgegevens (zie punt I.) (zie punt VIII.).

 4. doeleinden van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

ZALF verwerkt uw bovengenoemde persoonsgegevens en categorieën van persoonsgegevens voor de uitvoering van het respectieve contract (bijv. bestellingen tegen betaling, bindende deelname aan AgoraNatura als investeerder of aanbieder, uitnodigingen, workshops/conferenties, andere zakelijke relatie) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. contactvragen met betrekking tot contractuele maatregelen) met u in overeenstemming met art. 6 (1) b) DSGVO. Voor deze doeleinden worden ook uw contactgegevens gebruikt, bijv. in het kader van specifieke informatie en vragen.

ZALF is ook onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften (bijv. wet op het witwassen van geld, belastingwetgeving) en verwerkt in dit verband uw gegevens ook op grond van wettelijke voorschriften op grond van art. 6, lid 1, onder c), of in het algemeen belang op grond van art. 6, lid 1, onder e), DSGVO. De doeleinden van de verwerking zijn onder meer

 • de aanvraag- en bewijsvereisten in het kader van subsidies door overheidsinstanties;
 • de preventie van fraude en het witwassen van geld;
 • de nakoming van controle- en rapportageverplichtingen en controlevereisten uit hoofde van de belastingwetgeving;
 • de uitvoering van officiële en gerechtelijke richtlijnen en bevelen;
 • en de beoordeling en het beheer van risico's bij ZALF e.V.

Indien nodig verwerkt ZALF uw gegevens in het kader van de belangenafweging volgens art. 6 (1) f) DSGVO ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ZALF e.V. of derden. Bijvoorbeeld:

 • Bestel gratis informatiemateriaal en algemene vragen;
 • Uitwisseling van deelname en contactgegevens/ervaringen tussen ZALF en deelnemers aan workshops, conferenties, werkgroepen, enz. en toezending van verdere projectspecifieke informatie;
 • de publicatie van beelden op de website, in drukwerk en op sociale mediakanalen in verband met de verslaggeving over ZALF-evenementen;
 • Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van wettelijke taken, ook in verband met andere organisaties;
 • Uitwisseling van ervaringen met andere nationale en internationale milieubeschermingsorganisaties in het kader van mondiale strategieën en wereldwijde milieubescherming;
 • Overdracht van contactgegevens tussen aanvragers en interne en externe milieudeskundigen van DUH-GmbH;
 • statistische evaluaties met betrekking tot het gebruik van de nieuwsbriefdiensten van DUH-GmbH;
 • Het instellen van rechtsvorderingen en de verdediging in juridische geschillen;
 • Zorgen voor IT-beveiliging en IT-operaties van ZALF e.V.;
 • Criminaliteitspreventie;
 • Beveiligingsmaatregelen voor gebouwen en faciliteiten (bijvoorbeeld toegangscontroles);
 • Gebruik van het gast-WLAN;
 • Gegevensuitwisseling met kredietbureaus om de kredietwaardigheid en het wanbetalingsrisico van zakenpartners te bepalen.

Ook in het kader van de belangenafweging volgens art. 6 (1) f) DSGVO voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen van ZALF e.V. verwerkt ZALF uw gegevens, bijv. op basis van bestaande contracten of verzoeken om op uw belangen gerichte informatiebehoefte in het kader van de wettelijke doeleinden van ZALF e.V. (zelfpromotie) volgens de volgende specificaties:

 • reclame per post, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking; u kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen dit reclamegebruik door contact op te nemen met bovengenoemde contactgegevens (zie punt I.) (zie punt VIII.);
 • Telefonische reclame aan bedrijven in het geval van uw veronderstelde toestemming hiervoor, mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen deze verwerking; u kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen dit reclamegebruik onder de bovengenoemde contactgegevens (zie punt I.) (zie punt VIII.);
 • Reclame per e-mail, voor zover DUH-GmbH het e-mailadres van de klant heeft ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en wordt gebruikt voor directe reclame voor haar eigen soortgelijke goederen of diensten; u kunt te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen dit reclamegebruik via de bovengenoemde contactgegevens (zie artikel I.) (zie artikel VIII.); hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

ZALF geeft uw gegevens niet door aan derden voor reclamedoeleinden.

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen via bovenstaande contactgegevens (zie punt I.).

5. ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens

Binnen ZALF e.V. krijgen alleen die kantoren toegang tot uw gegevens die uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Dienstverleners in dienst van ZALF kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen als zij als verwerker zijn aangesteld overeenkomstig art. 28 DSGVO.

Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • Samenwerkingspartners waarmee gezamenlijke acties en projecten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in het kader van AgoraNatura, zie de daar genoemde projectpartners op de website);
 • de betalingsinstelling in de zin van de Duitse wet op het toezicht op betalingsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG), secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, in het kader van de verwerking van betalingen via het bemiddelingsplatform in het AgoraNatura-project tussen beleggers en aanbieders,
 • nationale en internationale milieubeschermingsorganisaties in het kader van mondiale strategieën en mondiale milieubescherming;
 • openbare organen en instellingen (bv. belastingdienst, federale centrale belastingdienst) in geval van een wettelijke of officiële verplichting;
 • Financiering/derde geldschieters, indien de actie, het evenement of dergelijke wordt gefinancierd door financiering/derde geldschieters;
 • Deelnemers aan ZALF-workshops, conferenties, werkgroepen, enz;
 • andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners;
 • Verwerkers, bijvoorbeeld voor de ondersteuning/het onderhoud van IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, nalevingsdiensten, controle, gegevensscreening overeenkomstig de wettelijke voorschriften, het drukken en verzenden van gepersonaliseerde brieven, e-mailverzending, gegevensvernietiging, auditdiensten en betalingstransacties;
 • Kredietbureaus in het kader van een kredietwaardigheidsonderzoek over bedrijven;
 • andere ontvangers van gegevens op basis van uw toestemming.

6. doorgifte van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdrachten, wettelijk verplicht is (bijv. rapportageverplichtingen op grond van de belastingwetgeving), u ons uw toestemming heeft gegeven of in het kader van een in opdracht gegeven gegevensverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in derde landen, wat momenteel niet het geval is, zijn deze verplicht om naast schriftelijke instructies het niveau van gegevensbescherming in Europa na te leven door middel van passende maatregelen (bijv. overeenstemming over de standaardcontractbepalingen van de EU).

7. duur van de gegevensopslag

ZALF e.V. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen alsmede op basis van de belangenafweging, rekening houdend met de desbetreffende gegevenscategorie. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor dit doel, worden ze regelmatig gewist, tenzij hun - tijdelijke - verdere verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld in een apart archief met beperkte toegangsbevoegdheden, voor de volgende doeleinden:

 • Naleving van de bewaartermijnen uit hoofde van de handels- en belastingwetgeving (bv. het Wetboek van Koophandel, het Belastingwetboek en de Wet op het witwassen van geld met de daarin gespecificeerde termijnen voor het bewaren van documentatie voor een periode van twee tot tien jaar, bijvoorbeeld voor zakelijke brieven, contracten, bestellingen, facturen en schenkingsbewijzen);
 • Bewaring van bewijsmateriaal gedurende een periode van 30 jaar overeenkomstig artikel 197 BGB, bijvoorbeeld in de context van wettelijk vastgestelde vorderingen, vorderingen die voortvloeien uit executoriale schikkingen of uitvoerbare akten;
 • Bewaring van bewijsmateriaal gedurende een periode van 3 jaar overeenkomstig § 195 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) ten behoeve van bewijsvoering en noodzakelijke opheldering van gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen (bijv. correspondentie in het kader van de verwerking van de rechten van betrokkenen).

8. uw andere rechten inzake gegevensbescherming

De volgende verdere rechten staan u als betrokkene in beginsel en, voor zover contractuele en wettelijke verplichtingen daarmee niet in strijd zijn, ter beschikking:

 • Recht op informatie (art. 15 DSGVO) met de beperkingen volgens §§ 34, 35 BDSG n.F.;
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens (art. 16 GDPR);
 • Recht op verwijdering (art. 17 DSGVO) met de beperkingen volgens §§ 34, 35 BDSG n.F.;
 • Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (art. 18 GDPR);
 • Recht op gegevensportabiliteit (art. 20 GDPR);
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DSGVO);

Rechten van bezwaar

Er bestaat een recht van bezwaar per geval (art. 21 (I) DSGVO) om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie en die betrekking hebben op gegevensverwerking krachtens art. 6 (I) e) en art. 6 (I) f) DSGVO.

Bovendien bestaat er een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden (art. 21 (III) DSGVO), het zogenaamde recht om bezwaar te maken tegen reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden met werking voor de toekomst door contact op te nemen met de bovenstaande contactgegevens (zie punt I.).

9. verplichting om gegevens te verstrekken

In het kader van een zakelijke relatie (bijv. deelname aan het AgoraNatura-project, andere contracten) moet u die persoonsgegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van een zakelijke relatie en de nakoming van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij meestal moeten weigeren het contract te sluiten of de bestelling uit te voeren of zullen wij een bestaand contract niet meer kunnen uitvoeren en eventueel moeten beëindigen.