1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming Zie ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.


Gegevensverzameling op deze website


Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens kunt u het onderdeel "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen. neem uit.

Hoe en welke gegevens verzamelen we?
Uw gegevens worden verzameld doordat u ze aan ons verstrekt door bepaalde antwoorden op de in de tool gestelde vragen te selecteren. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-.systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip). van de bekeken pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere De gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Uw evaluatieresultaat wordt bijvoorbeeld gebruikt om het gebruik van de test in het algemeen te analyseren, maar niet om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de rectificatie of verzoeken om verwijdering van deze gegevens. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken op in bepaalde omstandigheden om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw pDe persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en de wetgeving inzake gegevensbescherming behandeld. van dit privacybeleid. Wwanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De huidige Privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) kunnen leemten in de beveiliging vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. mogelijk.


Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De gegevensbeheerder voor deze website is:

Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF) e. V.
Eberswalderstraat 84
D-15374 Müncheberg

Verantwoordelijk voor het project: Prof. Dr. Bettina Matzdorf
E-mail: matzdorf[at]zalf.de
Telefoon: +49 (0)33432 82 150

Functionaris voor gegevensbescherming: Dr. Stephan Wirth
E-mail: gegevensbescherming[at]zalf.de

Opslagperiode
Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, worden de volgende gegevens bewaard Uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een rechtmatig verzoek om verwijdering of intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw gegevens te bewaren. persoonsgegevens hebben; in de in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen ophouden te bestaan.


Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping verzamelde gegevens De gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij inbreuken op de GDPR hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep bestaat onverminderd enig ander administratieve of gerechtelijke middelen.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst hebben verzameld, in te trekken. geautomatiseerde verwerking, aan zichzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. om de gegevens te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zullen wij dit zal alleen gebeuren voor zover het technisch haalbaar is.


SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals uw antwoorden in de test, die u naar ons als beheerder van de site stuurt, te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.


Informatie, schrapping en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos Informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvanger en de Doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. HU kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat uit de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, vereisen wij meestal tijd om dit te controleren. Voor de duur van de herziening heeft u het recht om Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wilt gebruiken om uit te oefenen, verdediging of het doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht, in plaats van de verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als u een bezwaar heeft ingediend overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. om te eisen.
  • Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens - van opslag - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie, of van een lidstaat worden verwerkt.

3. gegevensverzameling op deze website

Aanvraag per e-mail of telefoon
Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, wordt uw vraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende (naam, vraag) voor de verwerking van uw verzoek. door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk is. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 letter f DSGVO) of over uw Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons stuurt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons vraagt ze te verwijderen. uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekken of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Algemeen
Wanneer u onze pagina's gebruikt om uw ecologische voetafdruk te testen, worden technische gegevens verzameld (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze technische gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze pagina's opent. Wij verzamelen ook geaggregeerde informatie over welke evaluatiecategorieën het vaakst worden bezocht. De technische gegevens worden verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Uw evaluatieresultaat wordt gebruikt om het gebruik in het algemeen te analyseren, maar niet om uw gebruikersgedrag te analyseren.