Woordenlijst

Aanbieders zijn organisaties of personen die een project voor natuurbehoud of landschapsbeheer op AgoraNatura plaatsen en betaald worden voor het leveren van biodiversiteit en Natuurdiensten bent op zoek naar financiële steun. U wilt een project uitvoeren op uw eigen of gepachte grond, alleen of samen met de mensen die er boeren. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het aangeboden project.
De term "biologische diversiteit" of "biodiversiteit" beschrijft de verscheidenheid van het leven op onze planeet. Het omvat drie niveaus: 1. de diversiteit van soorten, 2. de diversiteit van habitats (= Ecosystemen) en 3. genetische diversiteit binnen dier- en plantensoorten. Het behoud van de biodiversiteit is om tal van redenen essentieel: zij is onmisbaar voor ecologische processen en intacte, veerkrachtige ecosystemen. Daarom is zij ook onvervangbaar voor de mens: biodiversiteit is de basis voor gezond voedsel en grondstoffen voor economische productie. Het is ook een reservoir van genen voor veredeling en natuurlijke actieve farmaceutische bestanddelen. Het zorgt voor een kleurrijke, mooie en leefbare omgeving en een ruimte voor recreatie en inspiratie. En last but not least is haar bestaan zelf en haar onvervangbaarheid van onschatbare waarde, die ook voor toekomstige generaties behouden moet blijven. De projecten van AgoraNatura maken hun positieve effecten op de plantendiversiteit, de dierendiversiteit en/of de genetische diversiteit zichtbaar. De diversiteit van habitats wordt ondersteund door de diversiteit van projecten en gebieden op AgoraNatura.
Braakland is land dat momenteel niet voor een specifiek doel wordt gebruikt. Braakliggende landbouwgrond is vaak een zeer waardevolle habitat voor talrijke plantensoorten en aangepaste diersoorten, en kan dus een grote bijdrage leveren aan de biologische diversiteit bijdragen. Zij kunnen ook vele andere belangrijke functies vervullen, zoals ervoor zorgen dat er minder nutriënten van landbouwgrond in het grondwater terechtkomen en dit vervuilen.
In een dienstencontract beloven de dienstverleners dat de beschreven maatregelen zullen worden uitgevoerd en dat de resultaten zullen worden gedocumenteerd. Zij zijn echter niet wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat het omschreven succes van de maatregelen daadwerkelijk plaatsvindt. De investeerders ontvangen een investeringscertificaat.
Wanneer in de landbouw de voorheen intensieve teelt van een gebied wordt verminderd, bijvoorbeeld door zeer weinig kunstmest te gebruiken, minder vee te gebruiken voor begrazing, minder vaak te maaien of minder dicht te planten en dus minder te oogsten, spreekt men van extensivering.
Daartoe behoren nationale parken, biosfeerreservaten en natuurparken. U kunt meer informatie vinden op de Pagina's van het Bundesamt für Naturschutz (BfN).
Deze technische term verwijst naar de karakteristieke habitat van een bepaalde dier- of plantensoort waarin deze van nature voorkomt.
Investeerders zijn bedrijven of particulieren die op vrijwillige basis een AgoraNatura-project financieel ondersteunen. Zij maken de uitvoering ervan mogelijk door Natuurbeschermingscertificaten kopen en dus investeren in de aangewezen effecten van het project.
Landschapsverenigingen zijn vrijwillige verenigingen van natuurbeschermers, landbouwers en plaatselijke politici in een vereniging zonder winstoogmerk. Hun doel is het gezamenlijk in stand houden of creëren van bijna-natuurlijke landschapsgebieden. De Duitse Vereniging voor Landschapsbehoud (DVL) is als overkoepelende organisatie van verenigingen voor landschapsbehoud vanaf het begin betrokken bij AgoraNatura. Als deskundigen in het behoud van soortenrijke cultuurlandschappen hebben individuele verenigingen voor landschapsbehoud, vooral uit Brandenburg, veel van de proefprojecten ontwikkeld en zijn zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van AgoraNatura en de Natuurplus-Standaard binnengebracht.
De aardplus-De beschermingsnorm bestaat uit een catalogus van algemeen geldende criteria voor natuurbehoudsprojecten die specifiek biodiversiteit  en Natuurdiensten voorzien. Zij beschrijft specifieke eisen voor de ontwikkeling van de projecten, alsmede methoden en regels voor de registratie van de effecten en voor de rapportage. Als onderdeel van het certificeringsproces wordt gecontroleerd of een ingediende projectbeschrijving aan deze criteria voldoet. Als de controle succesvol is, wordt het project op de marktplaats geplaatst.
Onder natuurlijke diensten verstaan wij de bijdragen van de natuur die zorgen voor het welzijn van de mens. Dat komt omdat veel van de goederen en processen van de natuur, of liever gezegd Ecosystemen we direct of indirect grote voordelen genieten - zowel op materieel en economisch vlak als op het vlak van gezondheid en psychologie. De technische term is "ecosysteemdiensten" en werd in de jaren tachtig geïntroduceerd. Het doel was de waarde van de natuur voor de mens centraal te stellen en een extra argument te creëren voor meer natuurbehoud. Voorbeelden van natuur- of ecosysteemdiensten zijn de levering van voedsel, water en grondstoffen zoals hout (zogenaamde voorzieningsdiensten), de opslag van broeikasgassen als bijdrage aan klimaatbescherming, het schoonhouden van de lucht die we inademen en de filterfunctie van de bodem voor schoon water (zogenaamde regulerende diensten) en het gebruik van de natuur als ruimte voor recreatie, sport en onderwijs (zogenaamde culturele diensten).
Een natuurbeschermingscertificaat toont de positieve effecten aan van een natuurbeschermingsproject op een gebied van 100m2 binnen een jaar. Bedrijven en particulieren kunnen deze certificaten verwerven en zo investeren in de uitvoering van het respectieve aanbod. De certificering wordt uitgevoerd volgens de Natuurplus-Standaard door onafhankelijke derden. Een natuurbeschermingscertificaat kan niet worden doorverkocht, is niet overdraagbaar en heeft geen geldigheid voor verplichte markten, zoals compensatie- en vervangingsmaatregelen krachtens de federale wet op het natuurbehoud of mechanismen van de wet op de handel in broeikasgasemissierechten.
De technische term ecosysteem beschrijft een habitat met de daarin levende organismen en de complexe interactie tussen de levende organismen onderling en met hun levenloze omgeving. Er zijn verschillende soorten ecosystemen op aarde; de respectieve omvang is niet vastomlijnd. Het zijn open systemen, wat betekent dat afzonderlijke ecosystemen naadloos in andere kunnen overgaan en op elkaar inwerken. Eenvoudige voorbeelden zijn meren, moerassen of bossen.
Voor alle op AgoraNatura gepresenteerde projecten worden de verwachte effecten van het project op de biodiversiteit en Natuurdiensten zoals de bestuiving van gewassen, de voorziening van schoon water of de opslag van broeikasgassen. Ook de omvang van de bijbehorende effecten wordt in de vorm van cijfers of beschrijvingen vastgelegd. Dit maakt duidelijk wat het project precies kan bereiken met behulp van de geïnvesteerde middelen.
Een schenking is alleen mogelijk voor aanbieders zonder winstoogmerk. De investering moet worden gebruikt voor de beschreven projectmaatregelen. Naast het investeringscertificaat verstrekt de aanbiedende persoon of organisatie de investeerder een fiscaal relevant schenkingscertificaat.
Een weideboomgaard is een traditionele vorm van fruitteelt. Zij wordt gekenmerkt door hoge fruitbomen - meestal van verschillende leeftijden en van diverse soorten en variëteiten - die over weiden of (gemaaide) graslanden zijn verspreid. Boomgaarden zijn door de mens gemaakte cultuurlandschappen die alleen kunnen worden uitgebreide worden beheerd en daarom een zeer hoge biodiversiteit tonen. Momenteel wordt het voortbestaan van weideboomgaarden in Duitsland ernstig bedreigd. De instandhouding ervan vereist voortdurende, deskundige onderhoudsmaatregelen.
Transactiekosten zijn alle kosten die ontstaan bij de uitwisseling van diensten, goederen of kapitaal tussen verschillende actoren. Zij kunnen, afhankelijk van de fase van de transactie, in drie categorieën worden ingedeeld: (I) zoek- en informatiekosten, (II) onderhandelings- en besluitvormingskosten, en (III) contracthandhavings-, controle- en aanpassingskosten. In het geval van AgoraNatura ontstaan de transactiekosten voornamelijk aan de kant van de leveranciers. Zij omvatten bijvoorbeeld de tijd en de kosten voor de inventarisatie van het projectgebied, het opstellen van de offertebeschrijving of de documentatie van de uitvoering van de maatregelen.
In een contract voor werk en diensten beloven de aanbieders dat het beschreven succes zich zal voordoen en controleerbaar zal zijn. Zij worden dus vergoed voor het vooraf bepaalde resultaat en moeten dit aantonen. Verslagen over de uitvoering van de nodige maatregelen zijn niet verplicht. De investeerders ontvangen een investeringscertificaat.
Bij AgoraNatura kunnen alleen natuurbeschermingsprojecten worden aangeboden en financieel ondersteund die voldoen aan de Natuurplus-Standaard worden gecertificeerd. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert of de ingediende projectbeschrijvingen voldoen aan de criteria van de norm, of ze plausibel en technisch correct zijn. Er wordt onder meer gecontroleerd of de beschreven maatregelen begrijpelijk zijn en of de methoden voor het meten en controleren van de Natuurdiensten wetenschappelijk erkend zijn. Deze certificering is de voorwaarde voor de vrijgave van een project op AgoraNatura en de afgifte van Natuurbeschermingscertificaten. Hier vindt u meer details over de Certificering.

Agora is een historische term uit het Grieks, die "vergadering" of "marktplaats" betekent. Op deze zo belangrijke cultuur- en evenementenplaats werd het samenleven van de gemeenschap besproken en onderhandeld. In die zin ziet AgoraNatura zichzelf niet alleen als een "marktplaats" voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten, maar als een plek waar iedereen zich kan mengen in de discussie over de relatie tussen natuur en samenleving.

De agromilieuprogramma's zijn een belangrijk instrument van het in 1992 ingevoerde Europese agromilieubeleid en hebben tot doel duurzaam en milieuvriendelijk landbeheer financieel te bevorderen. Daartoe worden beheerspraktijken beloond die verder gaan dan de "goede landbouwpraktijk". Deelname is vrijwillig en ligt meestal vast voor ten minste 5 jaar. Als een landbouwer deelneemt aan een agromilieumaatregel (AUM), stemt hij ermee in zijn landbouwgebruik op bepaalde oppervlakten te beperken, bijvoorbeeld door minder meststoffen te gebruiken, een gevarieerde vruchtwisseling aan te houden of het aantal dieren te verminderen.

Inschrijvers zijn organisaties of personen die een project voor natuurbehoud of landschapsbeheer indienen bij AgoraNatura als een Aanbod huur en voor het verstrekken van biodiversiteit en Natuurdiensten bent op zoek naar financiële steun. U wilt een project uitvoeren op uw eigen of gepachte grond, alleen of samen met de mensen die er boeren. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het aangeboden project.

Een aanbieding op AgoraNatura bevat de beschrijving van een concreet project waarmee de aanbiedende organisatie of persoon meer biodiversiteit en / of Natuurdiensten en waarvoor zij investeringspartners zoekt. Naast de achtergrond van het project en de betrokken organisaties of personen wordt vooral ingegaan op wat zij met het project concreet kunnen bereiken. In elk geval wordt een directe contactmogelijkheid gegeven.

… 

feitelijk / natuurbehoud

Biologische diversiteit of biodiversiteit beschrijft de verscheidenheid van het leven op onze planeet. Zij omvat drie niveaus: 1. de diversiteit van de soorten, 2. de diversiteit van de habitats (= de diversiteit van de habitats).Ecosystemen) en 3. genetische diversiteit binnen dier- en plantensoorten. Aanbiedingen van AgoraNatura kunnen hun positieve effecten op de diversiteit van planten, de diversiteit van dieren en/of de genetische diversiteit aantonen. Door de diversiteit van haar projecten ondersteunt AgoraNatura uiteindelijk de diversiteit van habitats.

Braakland is land dat momenteel niet voor een specifiek doel wordt gebruikt. Braakliggende landbouwgrond is vaak een zeer waardevolle habitat voor talrijke plantensoorten en aangepaste diersoorten, en kan dus een grote bijdrage leveren aan de biologische diversiteit bijdragen. Bovendien kunnen zij tal van andere belangrijke functies vervullen, waaronder het verminderen van de lozing van nutriënten in het grondwater.

Een dienstencontract verplicht de persoon of organisatie die de dienst verleent om alle voor het project beschreven maatregelen uit te voeren. Dit omvat documentatie en toezicht op de beoogde resultaten. Er is echter - zuiver juridisch - geen verplichting om de beoogde resultaten te bereiken. Het dienstencontract is interessant voor dienstverleners die geen winstoogmerk hebben in de zin van de belastingdienst.

Vergelijking met GTC

Een ontwikkelingsproject ondersteunt de ontwikkeling van specifieke Natuurdiensten op een duidelijk afgebakend gebied. Dit gebied heeft nog geen grote biodiversiteit (bv. diverse inheemse plantensoorten) en/of levert tot op heden geen of slechts in beperkte mate natuurdiensten. Door de uitvoering van het voorgestelde project wordt de biodiversiteit in het gebied vergroot of worden voorwaarden geschapen waardoor bepaalde natuurdiensten (in toenemende mate) kunnen worden geleverd. Met andere woorden, de biodiversiteit en/of de natuurdiensten worden ontwikkeld of verbeterd. Er zij op gewezen dat sommige effecten van het project snel optreden en al in het eerste jaar zichtbaar kunnen zijn, terwijl andere pas in de loop van de uitvoeringsfase of zelfs aan het eind van de projectperiode aan het licht komen.

Een instandhoudingsproject ondersteunt het behoud van reeds bestaande Natuurdiensten en/of bestaande biodiversiteit op een duidelijk afgebakend gebied. Het gebied heeft reeds een grote biologische diversiteit (er komen bijvoorbeeld bedreigde dier- of plantensoorten voor) en/of levert reeds een of meer natuurlijke diensten. De uitvoering van het project zorgt ervoor dat het gebied deze hoge waarde blijft "produceren", d.w.z. dat het behouden blijft.

Wanneer in de landbouwsector de voorheen intensieve teelt van een gebied wordt verminderd, bijvoorbeeld door zeer weinig kunstmest te gebruiken, minder vee te laten grazen, minder vaak te maaien of minder dicht te planten en dus minder te oogsten, spreekt men van extensivering. 

De technische term "grasland" staat voor landbouwgebieden die als weide of grasland worden gebruikt. Maar ze zijn meer dan alleen de voederbasis voor het vee en dus voor veel voedingsmiddelen. Het zijn vaak ook habitats voor typische planten- en diersoorten, zoals weidebroeders en insecten, vervullen belangrijke buffer- en filterfuncties, bv. voor aangrenzende waterlichamen, bieden bescherming tegen bodemerosie door hun gesloten graszode en dragen bij tot klimaatbescherming door CO2 op te slaan. En last but not least hebben ze voor veel mensen een hoge esthetische en identiteitsvormende waarde: denk maar aan de kleurrijke, geurige en zoemende weiden uit uw jeugd!

Grote beschermde gebieden zijn onder meer: Nationale parken, biosfeerreservaten en natuurparken.

Deze technische term verwijst naar de karakteristieke habitat van een bepaalde dier- of plantensoort waarin deze van nature voorkomt, kortom zijn habitat.

Investeerders zijn bedrijven of particulieren die op vrijwillige basis een bestaand aanbod op AgoraNatura financieel ondersteunen door middel van een donatie of door een vergoeding in het kader van een dienstenruilcontract.

 

feitelijk / natuurbehoud

Landschapsverenigingen zijn vrijwillige verenigingen van natuurbeschermers, landbouwers en plaatselijke politici in een vereniging zonder winstoogmerk. Hun doel is het gezamenlijk in stand houden of creëren van bijna-natuurlijke landschapsgebieden. De Duitse Vereniging voor Landschapsbehoud, DVL, is als overkoepelende organisatie van verenigingen voor landschapsbehoud vanaf het begin betrokken bij AgoraNatura. Als deskundigen in het behoud van soortenrijke cultuurlandschappen hebben individuele verenigingen voor landschapsbehoud, vooral uit Brandenburg, veel van de soorten diensten en functies ontwikkeld.

De aardplus-De norm bestaat uit een catalogus van algemeen toepasselijke criteria voor doeltreffende natuurbehoudsprojecten, die specifiek biodiversiteit en Natuurdiensten bieden. Het beschrijft specifieke eisen voor de ontwikkeling van de projecten, alsmede methoden en regels voor de registratie van de geleverde natuurdiensten en biodiversiteit, rapportage en Verificatie. In het kader van de Certificering wordt gecontroleerd of een gepresenteerde Aanbod aan deze criteria voldoet. Indien het examen succesvol is, wordt de Aanbod op de markt.

Onder natuurdiensten verstaan wij de directe en indirecte bijdragen van de natuur en haar Ecosystemen voor het menselijk welzijn, d.w.z. diensten en goederen die mensen direct of indirect economische, materiële, gezondheids- of psychologische voordelen opleveren. De technische term is Ecosysteemdiensten of "ecosysteemdienst" en werd in de jaren 1980 geïntroduceerd om de waarde van de natuur voor de mens in het maatschappelijk discours vast te leggen als extra argument voor meer natuurbehoud. Natuurdiensten of ecosysteemdiensten worden vaak onderscheiden in aanboddiensten (bv. voedsel, water, grondstoffen), regulerende diensten (bv. CO2-opslag als bijdrage aan klimaatbescherming, de filterfunctie van de bodem voor schoon water) en culturele diensten (bv. recreatie, landschapsbeeld en esthetiek).

Een natuurbeschermingscertificaat geeft de bijkomende positieve effecten van een Aanbod op een oppervlakte van 100m2 binnen een jaar. Bedrijven en particulieren kunnen deze certificaten verwerven en zo investeren in de uitvoering van het respectieve aanbod. De certificering wordt uitgevoerd volgens de Natuurplus-Standaard door onafhankelijke derden. Een instandhoudingscertificaat kan niet worden doorverkocht, is niet overdraagbaar en is niet geldig voor verplichte markten, zoals mechanismen van de Wet handel in broeikasgasemissierechten of compensatie- en vervangingsmaatregelen.

De technische term ecosysteem beschrijft een habitat met de daarin levende organismen en de dynamische, complexe interactie tussen de levende organismen onderling en met hun levenloze omgeving. Er zijn verschillende soorten ecosystemen op aarde; de respectieve omvang is niet vastomlijnd. Het zijn open systemen, d.w.z. afzonderlijke ecosystemen kunnen naadloos overgaan in andere en op elkaar inwerken. Eenvoudige voorbeelden zijn meren, moerassen of bossen.

Zie Natuurdiensten

Een online marktplaats is een digitaal platform dat de uitwisseling van diensten of producten mogelijk maakt. Het biedt het institutionele kader voor transactieprocessen tussen aanbieders en consumenten. AgoraNatura is een online marktplaats voor meer biodiversiteit en natuurdiensten in Duitsland.

Als een organisatie of persoon een aanbod op AgoraNatura wil plaatsen, moet zij de verwachte gevolgen van het voorstel voor de biodiversiteit en NatuurdienstenHet doel is transparant, plausibel en verifieerbaar bewijs te leveren van de verwachte effecten van het aanbod. Het doel is transparant, plausibel en verifieerbaar bewijs te leveren van de verwachte effecten van de aanbieding.

Bij een schenkingsovereenkomst moet de investering worden gebruikt voor de beschreven projectmaatregelen. Er is echter - uit juridisch oogpunt - geen verplichting om de beoogde resultaten te bereiken. Een schenkingscontract kan alleen worden aangeboden als de persoon of organisatie die het aanbiedt, door het bevoegde belastingkantoor is erkend als organisatie zonder winstoogmerk en met de aangetrokken investering geen winstoogmerk nastreeft. Indien dit het geval is, kunnen investeerders voor dit type contract een schenkingsbewijs ontvangen.

 

check met GTC!

Een weideboomgaard is een traditionele vorm van fruitteelt. Hij wordt gekenmerkt door hoge fruitbomen, vaak van verschillende leeftijden en meestal van diverse soorten en variëteiten, verspreid over weiden of (gemaaide) graslanden. Boomgaarden zijn door de mens gecreëerde cultuurlandschappen die slechts extensief worden beheerd (d.w.z. weinig of geen gebruik van meststoffen of bestrijdingsmiddelen) en dus een zeer hoge milieuwaarde hebben. biodiversiteit tonen. Momenteel wordt het voortbestaan van weideboomgaarden in Duitsland ernstig bedreigd. De instandhouding ervan vereist voortdurende, deskundige onderhoudsmaatregelen.

Van een "top-up"-project is sprake wanneer in een gebied reeds een milieumaatregel wordt uitgevoerd, bijv. via Agromilieuprogramma's wordt bevorderd, maar door het aanbod nog steeds extra biodiversiteit en Natuurdiensten op het gebied die tot nu toe niet zijn gefinancierd. Aangezien de aanbieder niet alle natuurdiensten op het projectgebied via AgoraNatura hoeft te financieren, gaat het vaak om relatief goedkope en tegelijk hoogwaardige gebieden.

Transactiekosten zijn alle kosten die ontstaan bij de uitwisseling van diensten, goederen of kapitaal en dus bij transacties tussen actoren. Zij kunnen, afhankelijk van de fase van de transactie, grofweg in drie categorieën worden ingedeeld: zoek- en informatiekosten, onderhandelings- en besluitvormingskosten, en contracthandhavings-, controle- en aanpassingskosten. In het geval van AgoraNatura ontstaan de transactiekosten met name aan de kant van de aanbieders en omvatten bijvoorbeeld de tijd en de kosten voor het inventariseren van het projectgebied, het opstellen van de beschrijving van het aanbod of het documenteren van de uitvoering van de maatregelen.

Nog te vullen

Met een contract voor werk en diensten verplicht de aanbiedende persoon of organisatie zich tot het behalen van een omschreven projectsucces. Dit is niet alleen een belofte dat de maatregelen zullen worden uitgevoerd, maar ook dat het beschreven resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt. Indien het omschreven resultaat niet wordt bereikt, kunnen de investeerders de door hen betaalde bedragen terugvorderen. Vanwege de strenge eisen en het hogere risico valt te verwachten dat inschrijvers voor deze contractvorm hogere kosten zullen berekenen.

Vergelijking met GTC

Zie Natuurbeschermingscertificaat

Als onderdeel van het certificeringsproces controleren onafhankelijke derden of een ingediende offerte voldoet aan de criteria van de Natuurplus-Standaarden overeenstemt, is aannemelijk en technisch correct. Het is de voorwaarde voor het uitbrengen van een bod op AgoraNatura en de uitgifte van Natuurbeschermingscertificaten.