Informatie over gegevensverwerking in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO)

Met de volgende informatie geeft het Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e. V. u een overzicht van de verwerking van uw persoonlijke gegevens als investeerder, projectleverancierbelanghebbende en zakenpartner in overeenstemming met de GDPR.

Verantwoordelijke partij / Contactpersoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de GDPR is

Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF) e. V.
Eberswalderstraat 84
D-15374 Müncheberg
Telefoon: +49 (0)33432 82 0
E-mail: zalf

Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons of over gegevensbescherming in het algemeen kunt u contact opnemen met het bovenstaande adres of het volgende e-mailadres: Contact Gegevensbescherming

2 Categorieën van persoonlijke gegevens

De categorieën persoonsgegevens die door ZALF e.V. worden verwerkt, hangen grotendeels af van de reden voor en de context waarin een contact of een contractuele relatie met u ontstaat of bestaat. 

Er moet bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen geïnteresseerden, zakelijke partners en projectpartners (zoals investeerders en leveranciers binnen het AgoraNatura project). In het kader van een bestelling van informatiemateriaal, een aanvraag, deelname aan projecten of een andere overeenkomst verwerkt ZALF in het algemeen de volgende categorieën van gegevens, afhankelijk van de specifieke relatie. In formulieren waarmee persoonsgegevens worden verzameld, wordt telkens aangegeven welke gegevens verplicht zijn voor dit doel en welke gegevens vrijwillig kunnen worden verstrekt.

 • Naam, voornaam, adres, contactgegevens (telefoon, e-mail), geboortedatum, bedrijfstak/beroep, verdere gegevens zoals interesses, indien van toepassing;
 • Bedrijfsnaam, indien van toepassing ook bestaande uit achternaam, voornaam, adres, contactgegevens (telefoon, e-mail), branche, contactpersoon binnen het bedrijf met achternaam, voornaam, functie, contactgegevens (telefoon, e-mail);
 • Legitimatiegegevens (bijv. ID-gegevens), authenticatiegegevens (bijv. specimen handtekening), belasting ID, BTW ID;
 • Gegevens over betalingstransacties en bestellingen (bijv. bankrekening/creditcardgegevens, betalingsopdrachten);
 • Bestelgeschiedenis en omzet met zakenpartners;
 • Gegevens in verband met het voeren van juridische geschillen (bijv. over de betrokken partijen, wettelijke vertegenwoordigers, rechtbanken);

Als er rechtstreeks contact met u is in het kader van een relatie met een belanghebbende, een bedrijf of een project, worden verdere gegevens verwerkt, zoals informatie over het contactkanaal, de datum, de gelegenheid en het resultaat en kopieën van de correspondentie.

3. gegevensverzameling niet rechtstreeks bij de betrokkene

ZALF verzamelt in beperkte mate ook adresgegevens van natuurlijke personen en bedrijven (bijv. naam, voornaam, bedrijfsnaam, namen van contactpersonen, adres, contactgegevens) die niet rechtstreeks van de betrokkene afkomstig zijn, bijv. voor een inhoudelijke of reclamedoeleinden op basis van de belangenafweging volgens art. 6 (1) f) DSGVO, o.a. uit openbare telefoongidsen (bijv. telefoon-/industriegidsen), uit algemeen toegankelijke bronnen (bijv. internet) of van adressendienstverleners. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit inhoudelijke of reclamematige gebruik door contact op te nemen met de hierboven vermelde contactgegevens (zie sectie I.) (zie sectie VIII.).

 4 Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag

ZALF verwerkt uw bovengenoemde persoonsgegevens en categorieën van persoonsgegevens voor de uitvoering van het respectieve contract (bijv. bestellingen tegen betaling, bindende deelname aan AgoraNatura als investeerder of aanbieder, uitnodigingen, workshops / conferenties, andere zakelijke relatie) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. contactaanvragen met betrekking tot contractuele maatregelen) met u in overeenstemming met art. 6 (1) b) DSGVO. Voor deze doeleinden worden uw contactgegevens ook gebruikt, bijv. in het kader van specifieke informatie en vragen.

ZALF is ook onderworpen aan verschillende wettelijke vereisten (bijv. wet op het witwassen van geld, belastingwetten) en verwerkt uw gegevens in dit verband ook op basis van wettelijke vereisten op grond van art. 6 (1) c) of in het algemeen belang op grond van art. 6 (1) e) DSGVO. De doeleinden van de verwerking omvatten

 • de aanvraag- en verificatieverplichtingen in het kader van subsidies door overheidsinstanties;
 • de preventie van fraude en het witwassen van geld;
 • het voldoen aan controle- en rapportageverplichtingen en auditvereisten onder de belastingwetgeving;
 • de uitvoering van officiële en gerechtelijke richtlijnen en bevelen;
 • evenals de beoordeling en het beheer van risico's bij ZALF e.V..

Waar nodig verwerkt ZALF uw gegevens in het kader van de belangenafweging volgens art. 6 (1) f) DSGVO ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ZALF e.V. of derden. Bijvoorbeeld:

 • Gratis informatiemateriaal bestellen en algemene vragen stellen;
 • uitwisseling van deelname- en contactgegevens/ervaringen tussen ZALF en deelnemers aan workshops, conferenties, werkgroepen enz. en toezending van verdere projectspecifieke informatie;
 • de publicatie van afbeeldingen op de website, in drukwerk en op sociale mediakanalen in verband met verslaggeving over ZALF-evenementen;
 • Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van wettelijke taken, ook in verband met andere organisaties;
 • Uitwisseling van ervaringen met andere nationale en internationale milieubeschermingsorganisaties in de context van mondiale strategieën en mondiale milieubescherming;
 • overdracht van contactgegevens tussen aanvragers en interne en externe milieudeskundigen van DUH-GmbH;
 • statistische evaluaties met betrekking tot het gebruik van de nieuwsbriefdiensten van DUH-GmbH;
 • Uitoefenen van juridische claims en verdediging in juridische geschillen;
 • Zorgen voor IT-beveiliging en IT-activiteiten van ZALF;
 • Preventie van strafbare feiten;
 • Beveiligingsmaatregelen voor gebouwen en faciliteiten (bijv. toegangscontroles);
 • Gebruik van het WLAN voor gasten;
 • Gegevensuitwisseling met kredietbureaus om de kredietwaardigheid en wanbetalingsrisico's van zakenpartners te bepalen

Ook in het kader van de belangenafweging volgens art. 6 (1) f) DSGVO voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen van ZALF verwerkt ZALF e.V. uw gegevens, bijv. op basis van bestaande contracten of aanvragen voor op uw belangen afgestemde, behoeftegerichte informatie in het kader van de wettelijke doelen van ZALF e.V. (zelfpromotie) volgens de volgende specificaties:

 • Postreclame, mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen deze verwerking; u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit reclamegebruik met werking voor de toekomst via bovenstaande contactgegevens (zie sectie I.) (zie sectie VIII.);
 • Telefonische reclame voor bedrijven in het geval van uw veronderstelde toestemming hiervoor, op voorwaarde dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking; u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit reclamegebruik met werking voor de toekomst via de bovenstaande contactgegevens (zie punt I.) (zie punt VIII.);
 • Reclame per e-mail, indien DUH-GmbH het e-mailadres van de klant heeft ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en wordt gebruikt voor directe reclame voor eigen gelijksoortige goederen of diensten; u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit reclamegebruik met werking voor de toekomst via bovenstaande contactgegevens (zie punt I.) (zie punt VIII.); hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

ZALF geeft uw gegevens niet door aan derden voor reclamedoeleinden.

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) a) DSGVO. De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken via de bovenstaande contactgegevens (zie punt I.). 

5 Ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens

Binnen ZALF e.V. krijgen alleen die kantoren toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Dienstverleners die door ZALF worden gebruikt, kunnen ook gegevens ontvangen voor deze doeleinden als zij zijn aangesteld als verwerkers in overeenstemming met art. 28 DSGVO.

Mogelijke ontvangers van persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld:

Samenwerkingspartners met wie gezamenlijke acties en projecten worden uitgevoerd (bijv. in het kader van AgoraNatura, zie de projectpartners die daar worden genoemd op de website);

 • de betalingsinstelling in de zin van de Duitse wet op het toezicht op betalingsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG), secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, in het kader van de verwerking van betalingen via het bemiddelingsplatform in het AgoraNatura project tussen beleggers en aanbieders,
 • nationale en internationale milieubeschermingsorganisaties in de context van mondiale strategieën en mondiale milieubescherming;
 • overheidsinstanties en -instellingen (bijv. belastingdienst, federale centrale belastingdienst) in geval van een wettelijke of officiële verplichting;
 • financierende/derdende financieringsinstanties, als de actie, het evenement of iets dergelijks wordt gefinancierd door financierende/derden financieringsinstanties;
 • deelnemers aan workshops, conferenties, werkgroepen enz. van ZALF;
 • andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners;
 • orderverwerkers, bijv. voor ondersteuning/onderhoud van EDP/IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, compliancediensten, controle, gegevensonderzoek in overeenstemming met wettelijke vereisten, afdrukken en verzenden van gepersonaliseerde brieven, e-mailverzending, gegevensvernietiging, auditdiensten en betalingstransacties;
 • kredietbureaus in het kader van een kredietwaardigheidsonderzoek over bedrijven;
 • andere ontvangers van gegevens op basis van uw toestemming.

6. doorgifte van gegevens naar een derde land of een internationale organisatie

Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestellingen, wettelijk verplicht is (bijv. rapportageverplichtingen volgens de belastingwetgeving), u ons toestemming hebt gegeven of in het kader van gegevensverwerking in opdracht. Als er gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in derde landen, wat momenteel niet het geval is, zijn zij verplicht om te voldoen aan het niveau van gegevensbescherming in Europa door middel van passende maatregelen (bijv. overeenstemming over de standaardcontractbepalingen van de EU) in aanvulling op schriftelijke instructies.

7 Duur van gegevensopslag

ZALF e.V. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen, alsmede op basis van de belangenafweging, rekening houdend met de betreffende gegevenscategorie. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor dit doel, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij de - tijdelijke - verdere verwerking ervan noodzakelijk is, bijvoorbeeld in een apart archief met beperkte toegangsautorisaties, voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving (bijv. handelswetboek, belastingwetboek en wet op het witwassen van geld met de daarin gespecificeerde termijnen voor het bewaren of documenteren voor een periode van twee tot tien jaar, bijv. voor zakelijke brieven, contracten, orders, facturen en donatiebewijzen);
 • Bewaring van bewijs voor een periode van 30 jaar in overeenstemming met sectie 197 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), bijv. in de context van wettelijk vastgestelde vorderingen, vorderingen die voortvloeien uit uitvoerbare schikkingen of uitvoerbare akten;
 • Bewaring van bewijsmateriaal gedurende een periode van 3 jaar in overeenstemming met § 195 BGB ten behoeve van bewijsvoering en noodzakelijke verduidelijking van gerechtelijke of buitengerechtelijke claims (bijv. correspondentie in het kader van de verwerking van rechten van betrokkenen).

8. uw verdere rechten op het gebied van gegevensbescherming

De volgende verdere rechten zijn beschikbaar voor u als een betrokkene in
principe en, voor zover contractuele en wettelijke verplichtingen niet tegenstrijdig zijn
met dit:

 • Recht op informatie (art. 15 DSGVO) met de beperkingen volgens
  §§ 34, 35 BDSG n.F.;
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens (Art. 16 GDPR);
 • Recht op verwijdering (art. 17 DSGVO) met de beperkingen volgens §§
  34, 35 BDSG n.F.;
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 DSGVO);
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR);
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 GDPR);

Recht van bezwaar

U hebt het recht om per geval bezwaar te maken (art. 21 (I) DSGVO) om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie en die betrekking hebben op gegevensverwerking op grond van art. 6 (I) e) en art. 6 (I) f) DSGVO.

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden (art. 21 (III) DSGVO), het zogenaamde recht om bezwaar te maken tegen reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden door contact op te nemen met de hierboven vermelde contactgegevens (zie punt I.).

9 Verplichting om gegevens te verstrekken

In de context van een zakelijke relatie (bijv. deelname aan het AgoraNatura project, andere contracten), moet u de persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor de vaststelling en uitvoering van een zakelijke relatie en de nakoming van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we meestal het sluiten van het contract of de uitvoering van de bestelling moeten weigeren of zullen we niet langer in staat zijn om een bestaand contract uit te voeren en zullen we het eventueel moeten beëindigen.