De prestaties van de natuur zichtbaar maken

Natuurlijke diensten zijn de door de natuur geleverde diensten die het menselijk welzijn waarborgen. Zo voorziet de natuur ons onder meer van schoon water, schone lucht en grondstoffen. Ze bindt kooldioxide en draagt zo bij aan klimaatbescherming en we kunnen er van genieten en ontspannen. De AgoraNatura bloem maakt in één oogopslag zichtbaar welke van de huidige zes natuurdiensten door een project worden ondersteund. 

De AgoraNatura bloem

De diensten van de natuur

Wat de bloem laat zien

AgoraNatura Petal

Elk bloemblad vertegenwoordigt een natuurlijke prestatie. De kleuren maken zichtbaar welke het is. Witte blaadjes betekenen dat voor deze natuurlijke prestatie geen effect is vastgelegd of bereikt. 

De vulgraad van de bladeren geeft aan hoe waardevol het gebied is voor de betreffende prestatie. Er zijn drie gradaties mogelijk. De manier waarop het blad is gevuld laat zien of een natuurlijke dienst door het project wordt ondersteund of al in het gebied aanwezig is:

  • Volledig gekleurde gebieden geven de door het project bereikte effecten weer. 
  • Gearceerde gebieden vertegenwoordigen effecten die ook zonder het project aanwezig zijn. Zij worden dus niet toegeschreven aan het AgoraNatura-project, maar dragen bij tot de waarde van het gebied voor biodiversiteit en natuurdiensten.

Een voorbeeld

Bloem AgoraNatura

Deze bloem zou deel kunnen uitmaken van een project dat wordt uitgevoerd op het bouwland van een biologisch landbouwbedrijf. Het belangrijkste doel is het behoud van een zeer waardevolle diversiteit aan veldkruiden.

  • Het kleurvlak in het bloemblad "Diversiteitsplanten" maakt zichtbaar dat met het project zeer veel of zeer bijzondere veldkruiden op het gebied behouden kunnen blijven.
  • Het lichtgroene deel laat zien dat ook zonder het project, bij zuiver ecologisch gebruik van het gebied, een deel van deze waardevolle plantenpopulatie zal blijven bestaan. Het andere deel zal echter zonder het project geen goede levensomstandigheden vinden en waarschijnlijk verdwijnen.

Het gebruik van beton heeft niet alleen effecten op de diversiteit van planten. Het creëert ook waardevolle habitat voor wilde dieren (donkergroen) en heeft een positief effect op de grondwaterkwaliteit (blauw). Omdat het ecologisch gebruik van het gebied echter al positieve effecten heeft op deze twee diensten, zijn de gebieden in deze bloemblaadjes gearceerd weergegeven. De bloem laat dus zien dat niet alle effecten worden bereikt door de financiering van het project, maar dat deze ook worden ondersteund.

De natuurlijke diensten in detail

   Plantendiversiteit

Het gaat om het behoud of de ontwikkeling van diverse plantengemeenschappen of bedreigde wilde plantensoorten. In het geval van een beteeld veld vereist dit bijvoorbeeld grotere afstanden tussen de ingezaaide planten voor de oogst, mag onkruid niet worden bestreden en mag het gebied slechts weinig worden bemest. Op die manier behaalt de landbouwer een lagere opbrengst, maar zorgt hij voor goede leefomstandigheden voor bedreigde soorten zoals veldsla of koekoeksbloem.

 Diversiteit dieren 

Het gaat om waardevolle habitat voor wilde diersoorten. Monotone monoculturen en landschappen met weinig structuren worden geëlimineerd. Landschapselementen zoals stenen, dood hout of de aanleg van gevarieerde plantenopstanden of voederplaatsen creëren habitats voor onder meer vogels en amfibieën.

Genetische diversiteit 

Genetische diversiteit binnen soorten maakt het derde niveau van de Biodiversiteit uit. Het is de basis voor planten en dieren om zich aan te passen aan veranderende leefomstandigheden, milieu-invloeden of ziekten. Als bijvoorbeeld fruitbomen met speciale rassen worden vermeerderd of als bij het planten van bloemenstroken zaden uit naburige gebieden worden overgebracht, draagt dit specifiek bij tot de bescherming van de genetische diversiteit.  

  Bestuivingsdiensten

Insecten zoals bijen, hommels, kevers en vlinders spelen een centrale rol bij de bestuiving van cultuurplanten en wilde planten. Zij zijn dus onmisbaar voor het behoud van talrijke habitats en voor ons voedsel. Projecten die hier effecten zichtbaar maken, creëren over een zo lang mogelijke periode vele bloeiende dromen. En ze creëren elementen waarin bestuivende insecten hun nakomelingen kunnen voeden en kunnen overwinteren.

Klimaatprestaties

Veel Ecosystemen hebben het bijzondere vermogen om koolstof (CO2) en andere broeikasgassen. Natte veengebieden zijn de beste koolstofreservoirs, maar ook begraasd grasland op veengronden met een hoge grondwaterstand is goed voor het klimaat. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moeten dergelijke gebieden dus nat worden gehouden of opnieuw worden bevochtigd. Hierdoor wordt elk ander gebruik, bijvoorbeeld door de landbouw, sterk beperkt.

Wateropbrengst 

Met dit bloemblad wordt zichtbaar dat een project minder nutriënten in het grondwater of in oppervlaktewater zoals rivieren en meren loost. Een boer doet bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen, bemest het land minder of houdt minder dieren op een terrein dan eigenlijk mogelijk zou zijn. Want als het om waterbescherming gaat, geldt: minder is meer! 

  Bijzondere ervaring

De ontmoeting met de diversiteit, het unieke karakter en de schoonheid van de natuur is iets heel bijzonders en heel belangrijk voor ieder van ons. Daarom, volgens Natuurplus-Standaard alle projecten van AgoraNatura kunnen worden beleefd. Ze zijn dus online te bezoeken of te volgen op AgoraNatura. Als er in het midden van de bloem een witte ster verschijnt, bevat het project een speciaal aanbod, bijvoorbeeld een speciale ervaring ter plaatse of speciale digitale mogelijkheden om het gebied te beleven.