Verslag Kornradenfeld Münchehofe 2021


In 2021 werden de beheermaatregelen ook volgens plan gedocumenteerd. Monitoring van de veldvegetatie en observaties van de fauna werden uitgevoerd.

In de vroege zomer van 2021, na een succesvolle inzaai in de herfst van 2020 met ongeschoond roggezaad, ontwikkelde zich een bonte veldvegetatie. Tijdens de HNV transectkartering in mei werden opnieuw talrijke onkruidsoorten gedocumenteerd. De resultaten laten zien dat het veld een zeer hoge natuurwaarde heeft met 8 soorten langs één transect. In totaal heeft het gebied 13 HNV-soorten. Zeldzame of bedreigde akkeronkruiden zoals ridderspoor, veldspoor, kwartelkoren of zwarte komijn werden in grote aantallen op het terrein gekarteerd. De dominante bloemkleuren waren rood, blauw en wit.

Naast veldleeuweriken werd ook een beschermde vlindersoort, de bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus), waargenomen tijdens het onderzoek in het voorjaar van 2021.

Na de oogst in de zomer werd het zaaibed begin oktober voorbereid en werd het graan gezaaid op 09.10.2021.