Verslag Papaverveld Dahmsdorf 2020


Tijdens de monitoring van het extensieve veld bij Dahmsdorf in april en juni 2020 werden in totaal 15 HNV-soorten voor bouwland aangetroffen. Op het volgens de criteria voor beschermde akkers beheerde perceel ontwikkelt zich een zeer soortenrijke akkerflora. Met 5 à 7 soorten per transect heeft de akkervegetatie van het gebied een zeer hoge natuurwaarde. Bijzondere soorten zijn hier de maïskegel, de akkerschub en de in Brandenburg zeer zeldzame akkerzwam. Hieruit blijkt dat de uitgestrekte akker een waardevol gebied is voor zeldzame veldkruiden.

Het kleurrijke bloemenveld wordt gebruikt als foerageergebied door vele bloembezoekers en bestuivers. De dominante bloemkleuren waren rood, blauw en wit.

Naast veldleeuweriken werden ook geelgorsers waargenomen tijdens de voorjaarsenquête 2020.

Na de oogst in de zomer werd in oktober het zaaibed voorbereid en het graan gezaaid.